uu mdi,a .ukg ;s; ;shk iajdêk ;SrKh .;af;a uu 6 jeks mx;sfha bf.k .oaÈ


Jun 16, 2021 03:58 pm    Views: 6182

uu mdi,a .ukg ;s; ;shk iajdêk ;SrKh .;af;a uu 6 jeks mx;sfha bf.k .oaÈ''
fidkdlaIs isxyd ish ðúf;a yex.=Kq  l;dj rislhska  tlal fnod .;a yeá

miq.sh 02 jeksod fidkdlaIs isxyd ish 34 jeks WmkaÈkh ieurejd' tÈk weh ish risl risldjka iuÛ w;S; u;lhla fnodyod .;a;d' ta jfrl weh ;udg mdif,ka bj;aùug wjYH njg oeä f,i l< b,a,Suhs'


thg fya;=j wdrlaIl Nghka lsh,d ;uhs weh lshkafka' fï iuÛ fndä.dâ yskaÈ Ñ;%mgh;a isysm;a fjkjd lsh,d weh lshkjd' fudlo fidkdlaIsf.a mshd jk Y;D.ka isxyd md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= f,i f;aÍm;a ùu ;ukaf.a ksoyig ndOdjla jqkd lsh,d ;uhs lshkafka'

,wfma mjq, jgd oeä wdrlaIdjla fhdojd ;sínd ' t;fldg uu bf.k .kafka 6 jeks mka;sfha'''oeä wdrla‍Idj iys;j ;=jlal=lrejka wm iuÛ ksrka;rfhka .uka lsÍug mgka .;a;d' uu mdie,g .sh;a ;=jlal= /.;a wdrlaIl Nghkaf.ka msreKq Ôma r:hla ud miqmi meñKshd' fuu ;;a;ajh uyd lrorhla jqkd' uu ;SrKhla .;a;d mdi,a .ukg kej;Sfï ;s; ;shkak ' ujg uu mejiqjd ;;a;ajh hym;a jk f;la ug mdif,ka bj;aùug wjYH nj ' th uu .;a iajdëk;ajfha m<uq ;SrKhhs''~ tfyu ;uhs weh wehf.a ðúf;a yex.=Kq l;dj ck;dj tlal fnod .;af;a'

 

 

English News

Maharagama OIC critically injured amidst IUSF protest

The OIC of Maharagama Police has sustained critical injuries when the protesters tried to topple the iron barricades near the entry

Views: 5    Aug 04, 2021      Read More...

Daily coronavirus cases count exceeds 2,400

A total of 1,044 more people were tested positive for COVID-19 today (July 30), increasing the daily count of positive cases to 2,450.

Views: 5    Aug 03, 2021      Read More...

COVID death toll moves up with 74 new victims

Sri Lanka has registered 74 more COVID-19 related fatalities confirmed by the Director-General of Health Services on Monday (August 02).

Views: 4    Aug 03, 2021      Read More...

Gammanpila goes into self-isolation

Minister Udaya Gammanpila has gone into self-isolation after several officials at the Ministry of Energy test positive for COVID-19.

Views: 8    Aug 03, 2021      Read More...

Gossips

Kanya D’Almeida becomes first Sri Lankan to win Commonwealth Short Story Prize

Kanya D’Almeida has been declared the overall winner of the Commonwealth Short Story Prize, for a “captivating” tale set in a Sri Lankan

Views: 6204    Jun 30, 2021      Read More...

Tabla music performance to celebrate World Music Day

The Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC), High Commission of India, Colombo, will be organizing an online Tabla Musical

Views: 6207    Jun 22, 2021      Read More...

Bolywod News

M. Night Shyamalan’s ‘Old’ Beats ‘Space Jam’ in box office twist

LOS ANGELES, July 25 (Variety.com) – In a twist fitting for an M. Night Shyamalan thriller, Old is the No. 1 movie at the domestic box office

Views: 6211    Jul 27, 2021      Read More...

First South film

acqueline Fernandez’s maiden experience in the Kannada film industry has been a pleasant one and she has the team of Vikrant

Views: 6204    Jul 24, 2021      Read More...

Recent Post

úoHd nd,kaf.a uy;a;hd fvd,¾ ì,shk 30l i,a,sldrfhla

fnd,sjqâ l¾udka;fha we;s úiañ; nj ksidu thg wdl¾IKh fkdjk lsisfjla keye' iskud f,dalfha Èÿ,k ;re .ek oek.

Views: 40    Jul 31, 2021      Read More...

ckm%sh ks<s khka;drd wjidkfha Ydrela Ldkag leue;a; fohs

Atlee Kumar lshkafka bkaÈhdfõ bkak olaI jf.au ckm%sh oñ< Ñ;%mg wOHlaIjrfhla' oejeka; ks¾udK lsysmhlu

Views: 39    Jul 28, 2021      Read More...

Èlalido jQ Ñ;%mg ks<s ñkSId kej;;a fmïj;shla fjhs


ckm%sh fnd,sjqâ Ñ;%mg lsysmhlu rÛme ñkSId ,ïnd fï jif¾È ish újdyfhka ks;Sfhka Èlalido jqKd'

Views: 6180    Jul 20, 2021      Read More...

fyd,sjqâ .ukg

uE; ld,fha§" m%shxld fpdmard fcdkdia iy §msld mÿfldaka fyd,sjqvhg msúi by< ckm%sh;ajhla Èkd

Views: 6179    Jul 16, 2021      Read More...

újdy ie,iqu

;dmais mkakq j¾;udkfha fnd,sjqvfha ld w;r;a l;dnyg ,la jQ ks<shls' weh neâñkagka l%Svlfhl= jk u;shia fnda

Views: 6177    Jul 16, 2021      Read More...

iudc hym;g iudc udOH

fï jk úg iudc udOH f,dj mqrd ck;dj w;r fnfyúka m%p,s;j we;' mj;sk jix.; ;;a;ajfha§ iudc udOH Ndú;h o mej;sfha

Views: 6169    Jul 15, 2021      Read More...

Sport News

l=i,a" ksfrdaIka iy OkqIalg jirl ;r. ;ykula

úkh lv lsÍfï fpdaokdjg ,lajQ l=i,a fukaäia" ksfrdaIka Èlaje,a, iy OkqIal .=K;s,lg jirl ld,hla i|yd cd;Hka;r ;r. ;ykula mkjd ;sfnkjd'

Views: 42    Jul 30, 2021      Read More...

ksud,s ,shkdrÉÑf.a T,sïmsla isyskh fnd| fjhs

fgdalsfhda T,sïmsla Wf<f,a óg¾ 800 ldka;d ;r. biõj ksfhdackh l< ksud,s ,shkdrÉÑ yg wjika mQ¾j jghg iqÿiqlï

Views: 43    Jul 30, 2021      Read More...

OkqIal" ksfrdaIka iy l=i,a úkh lv lsÍfï fpdaokdj ms<s.kshs

tx.,ka; ;r. ixpdrfha§ ffcj wdrlaIK nqnq, W,a,x>Kh lsÍu iïnkaOfhka fpdaokd ,en isák Y%S ,xld l%slÜ l%Svlhska jk

Views: 46    Jul 29, 2021      Read More...

Politics

ffu;%S f.ka ohdisßg wjjdohla

jHhdu ioyd nhsisl,a mÈkjdkï wdrlaIdj we;s msÜgkshl jeks ia:dkhl tu lghq;a; lrf.k hk f,i ysgmq ckdêm;s

Views: 29    Jul 30, 2021      Read More...

wdKavqfõ mla‍Ihla fld;,dj, mk;g tfrys fjhs

fld;,dj, wdrla‍Il úYaj úoHd, mk; ixfYdaOkhg ,la fkdlrkafka kï wod< Pkao úuiSfï§ Bg tfrysj Pkaoh Ndú; lsÍug Y%S

Views: 6211    Jul 26, 2021      Read More...

l,lsreKq rdcH weu;s mshxlr iy uka;%S tia î ÿl lsh;s

;udg i,lk wdldrh jerÈ jQj;a ta .ek ie,Sula fkdue;s nj ysgmq wud;Hjrfhl= jk tia' î Èidkdhl uy;d mjihs'

Views: 6177    Jul 16, 2021      Read More...

Gossips

Kanya D’Almeida becomes first Sri Lankan to win Commonwealth Short Story Prize

Kanya D’Almeida has been declared the overall winner of the Commonwealth Short Story Prize, for a “captivating” tale set in a Sri Lankan

Jun 30, 2021      Read More...

Tabla music performance to celebrate World Music Day

The Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC), High Commission of India, Colombo, will be organizing an online Tabla Musical

Jun 22, 2021      Read More...

Diana Ross says ‘Thank You’ in new music after 15 years

LONDON (REUTERS) - American singer Diana Ross expresses her gratitude in new single Thank You released on Thursday (June 17),

Jun 17, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6196    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6201    Dec 10, 2020      Read More...

Models

lakshika and chapaa

Views: 13    Aug 04, 2021      Read More...

ISKAAI BRIDAL SHOOT

Views: 15    Aug 03, 2021      Read More...

Udari Perera

Views: 113    Jul 27, 2021      Read More...

Gossips

rx.k Ys,amskS Y,ks ;drldg fldfrdakd

weh iajhx ksfrdaOdhkh fjñka isáh§ lrk ,o PCR mÍlaIKfhka wk;=rej wdidÈ;fhl= f,i yÿkdf.k we;s njhs i|yka jkafka'

Views: 8    Aug 04, 2021      Read More...

rxcka rdukdhl wjux.,H W;aijhg iyNd.S fjhs ^PdhdrEm&

nkaOkd.dr .;j isák ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S rxcka rdukdhl ish uiaiskdf.a ujf.a wjux.,H W;aijhg iyNd.S ù ;sfnkjd'

Views: 6    Aug 04, 2021      Read More...

wfma frdai mdg frdai u, ` ksjka iqj ,efíjd

l,d f,dalfha ldf.;a is;a .;a" mqxÑ ;srfha wdor”h uj" yhiska;a úf–r;akf.a wjika lghq;= fyg

Views: 67    Aug 03, 2021      Read More...