horoscope

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-05-10 isg 2021-05-17

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-05-10 isg 2021-05-17

Views: 342  May 10, 2021    Read More...

uehs 26 jkod m'j' 4'50g mQ¾K pk+ .%yKhla

uehs 26 jkod m'j' 4'50g mQ¾K pk+ .%yKhla

Views: 227  May 10, 2021    Read More...

uehs 14 miq ,xldjg wiqn m, f.k fohso@

uehs 14 miq ,xldjg wiqn m, f.k fohso@

Views: 234  May 10, 2021    Read More...

Tn;a r: jdyk ysñfhla oehs flakaof¾ ,sheù ;sfí

j¾;udk ck iudch foi wjOdkh fhduq lsÍfï§ wmg fmfkk fohla ;ud flfkla wê iqfLdamfNda.S b;d ñ, wêl hdk

Views: 114  May 09, 2021    Read More...

újdyhg fmr fmdfrdkaoï .e<mSu w;HjYHo@

újdyhg fmr fmdfrdkaoï .e<mSu w;HjYHo@

Views: 262  May 06, 2021    Read More...

rg hkak mq`tjkao w; n,d lshkafka fufyuhs

rg hkak mq`tjkao w; n,d lshkafka fufyuhs

Views: 205  May 06, 2021    Read More...

l+c ksid yefok f,v

l+c ksid yefok f,v

Views: 212  May 06, 2021    Read More...

uehs 14 ish,a, Wvqhál=re lrñka .%y udrejla

uehs 14 ish,a, Wvqhál=re lrñka .%y udrejla

Views: 581  May 06, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-05-03 isg 2021-05-10

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-05-03 isg 2021-05-10

Views: 6438  May 02, 2021    Read More...

nqO iy Ndj m,

nqO iy Ndj m,

Views: 6220  May 02, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-25 isg 2021-05-02

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-25 isg 2021-05-02

Views: 6111  Apr 25, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-18 isg 2021-04-25

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-18 isg 2021-04-25

Views: 6106  Apr 18, 2021    Read More...

fcHd;SI Ydia;%fha m[apdx.h yÿkd.ksuq

isÿy;a l=udfrda;am;a;sh isÿ jkakg fmßka miauyne¨ï ne¨ nj nqoaO pß;fha i|yka jk w;r nqoaO pß;fha miaj. uykqka

Views: 6106  Apr 18, 2021    Read More...

ÿjg - mq;dg kï ;eìfïoS fï .ek;a is;kak

ÿjg - mq;dg kï ;eìfïoS fï .ek;a is;kak

Views: 6108  Apr 18, 2021    Read More...

jdikdj f.k fok m,`okd

jdikdj f.k fok m,`okd

Views: 6121  Apr 18, 2021    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-12 isg 2021-04-19

i;sfha ,.ak m,dm, 2021-04-12 isg 2021-04-19

Views: 6105  Apr 12, 2021    Read More...

kele;a pdß;% yrshgu lrkafka fukak fufyuhs

kele;a pdß;% yrshgu lrkafka fukak fufyuhs

Views: 6108  Apr 12, 2021    Read More...

nla udifha Wmka Tn .ekhs fï

nla udifha Wmka Tn .ekhs fï

Views: 6112  Apr 12, 2021    Read More...

Tn Wmka kel;g wjqreÿ m,dm,

Tn Wmka kel;g wjqreÿ m,dm,

Views: 6124  Apr 12, 2021    Read More...

wfma%,a 14 jeksod l=c ñ:qk rdYshg

wfma%,a 14 jeksod l=c ñ:qk rdYshg

Views: 6133  Apr 12, 2021    Read More...

Video Songs

Ashawe

Ashawe

Siyumaliye

Siyumaliye

Maya

Maya

SASHIKA

SASHIKA

Sira Karan Kaviyaka

Sira Karan Kaviyaka

Samawanna Mata

Samawanna Mata

Live Shows

Derana Full Blast with Sunflower

Derana Full Blast with Sunflower
Apr 17, 2021

Feed Back

Feed Back
Apr 17, 2021

Matara Legacy

Matara Legacy
Apr 17, 2021

Derana Full Blast with Flashback

Derana Full Blast with Flashback
Mar 27, 2021

Cartoons

Scooby-Doo 56

Scooby-Doo 56
May 09, 2021

PUSS in BOOTS 41

PUSS in BOOTS 41
May 09, 2021

Babaa Company - 47

Babaa Company - 47
May 09, 2021

Babaa Company - 46

Babaa Company - 46
May 09, 2021

Ladies