asd
asf
asd

Èlalido jQ Ñ;%mg ks<s ñkSId kej;;a fmïj;shla fjhs


Jul 20, 2021 08:58 pm    Views: 6172

Èlalido jQ Ñ;%mg ks<s ñkSId kej;;a fmïj;shla fjhs

ckm%sh fnd,sjqâ Ñ;%mg lsysmhlu rÛme ñkSId ,ïnd fï jif¾È ish újdyfhka ks;Sfhka Èlalido jqKd'

2015 jif¾§ weh fldaám;s jHdmdßl rhka ;sï iu.ska újdy jQ w;r" Tjqka fofokdf.a jir yhl újdyh fï jir uq,È ìo jegqKs'

flfia fj;;a" 36 jeks úfhys miqjk ñkSId fï jkúg kej; jrla fmïj;shla ù ;sfí'


ta ckm%sh fmdal¾ l%Svlfhl= jQ wdldIa u,sla iu.h' Tjqka fofokf.a uq,au yuqúu ;sì we;af;a 2019 jif¾ mej;s bka§h fmdal¾ YQr;dj,sfha§h'

 

English News

Sixty-three more COVID fatalities reported

The Director-General of Health Services has confirmed 63 more COVID-19 related fatalities that have occurred yesterday (August 01).

Views: 7    Aug 02, 2021      Read More...

Daily COVID caseload moves to 2,382

The Epidemiology Unit of the Health Ministry reports that another 702 persons have tested positive for COVID-19 in Sri Lanka, moving

Views: 10    Aug 02, 2021      Read More...

Officers of Govt Analyst’s Dept visit Bathiudeen residence

Parliamentarian Rishad Bathiudeen’s residence was today (August 02) inspected by the Government Analyst’s Department and Scene

Views: 9    Aug 02, 2021      Read More...

Blue sapphire cluster weighing 80kg found from Rakwana

A blue sapphire cluster weighing 80kg has been discovered in Rakwana, Ratnapura, Ada Derana correspondent reported.

Views: 23    Jul 30, 2021      Read More...

Gossips

Kanya D’Almeida becomes first Sri Lankan to win Commonwealth Short Story Prize

Kanya D’Almeida has been declared the overall winner of the Commonwealth Short Story Prize, for a “captivating” tale set in a Sri Lankan

Views: 6195    Jun 30, 2021      Read More...

Tabla music performance to celebrate World Music Day

The Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC), High Commission of India, Colombo, will be organizing an online Tabla Musical

Views: 6197    Jun 22, 2021      Read More...

Bolywod News

M. Night Shyamalan’s ‘Old’ Beats ‘Space Jam’ in box office twist

LOS ANGELES, July 25 (Variety.com) – In a twist fitting for an M. Night Shyamalan thriller, Old is the No. 1 movie at the domestic box office

Views: 6206    Jul 27, 2021      Read More...

First South film

acqueline Fernandez’s maiden experience in the Kannada film industry has been a pleasant one and she has the team of Vikrant

Views: 6201    Jul 24, 2021      Read More...

Recent Post

úoHd nd,kaf.a uy;a;hd fvd,¾ ì,shk 30l i,a,sldrfhla

fnd,sjqâ l¾udka;fha we;s úiañ; nj ksidu thg wdl¾IKh fkdjk lsisfjla keye' iskud f,dalfha Èÿ,k ;re .ek oek.

Views: 19    Jul 31, 2021      Read More...

ckm%sh ks<s khka;drd wjidkfha Ydrela Ldkag leue;a; fohs

Atlee Kumar lshkafka bkaÈhdfõ bkak olaI jf.au ckm%sh oñ< Ñ;%mg wOHlaIjrfhla' oejeka; ks¾udK lsysmhlu

Views: 32    Jul 28, 2021      Read More...

Èlalido jQ Ñ;%mg ks<s ñkSId kej;;a fmïj;shla fjhs


ckm%sh fnd,sjqâ Ñ;%mg lsysmhlu rÛme ñkSId ,ïnd fï jif¾È ish újdyfhka ks;Sfhka Èlalido jqKd'

Views: 6172    Jul 20, 2021      Read More...

fyd,sjqâ .ukg

uE; ld,fha§" m%shxld fpdmard fcdkdia iy §msld mÿfldaka fyd,sjqvhg msúi by< ckm%sh;ajhla Èkd

Views: 6170    Jul 16, 2021      Read More...

újdy ie,iqu

;dmais mkakq j¾;udkfha fnd,sjqvfha ld w;r;a l;dnyg ,la jQ ks<shls' weh neâñkagka l%Svlfhl= jk u;shia fnda

Views: 6175    Jul 16, 2021      Read More...

iudc hym;g iudc udOH

fï jk úg iudc udOH f,dj mqrd ck;dj w;r fnfyúka m%p,s;j we;' mj;sk jix.; ;;a;ajfha§ iudc udOH Ndú;h o mej;sfha

Views: 6166    Jul 15, 2021      Read More...

Sport News

l=i,a" ksfrdaIka iy OkqIalg jirl ;r. ;ykula

úkh lv lsÍfï fpdaokdjg ,lajQ l=i,a fukaäia" ksfrdaIka Èlaje,a, iy OkqIal .=K;s,lg jirl ld,hla i|yd cd;Hka;r ;r. ;ykula mkjd ;sfnkjd'

Views: 27    Jul 30, 2021      Read More...

ksud,s ,shkdrÉÑf.a T,sïmsla isyskh fnd| fjhs

fgdalsfhda T,sïmsla Wf<f,a óg¾ 800 ldka;d ;r. biõj ksfhdackh l< ksud,s ,shkdrÉÑ yg wjika mQ¾j jghg iqÿiqlï

Views: 27    Jul 30, 2021      Read More...

OkqIal" ksfrdaIka iy l=i,a úkh lv lsÍfï fpdaokdj ms<s.kshs

tx.,ka; ;r. ixpdrfha§ ffcj wdrlaIK nqnq, W,a,x>Kh lsÍu iïnkaOfhka fpdaokd ,en isák Y%S ,xld l%slÜ l%Svlhska jk

Views: 37    Jul 29, 2021      Read More...

Politics

ffu;%S f.ka ohdisßg wjjdohla

jHhdu ioyd nhsisl,a mÈkjdkï wdrlaIdj we;s msÜgkshl jeks ia:dkhl tu lghq;a; lrf.k hk f,i ysgmq ckdêm;s

Views: 16    Jul 30, 2021      Read More...

wdKavqfõ mla‍Ihla fld;,dj, mk;g tfrys fjhs

fld;,dj, wdrla‍Il úYaj úoHd, mk; ixfYdaOkhg ,la fkdlrkafka kï wod< Pkao úuiSfï§ Bg tfrysj Pkaoh Ndú; lsÍug Y%S

Views: 6201    Jul 26, 2021      Read More...

l,lsreKq rdcH weu;s mshxlr iy uka;%S tia î ÿl lsh;s

;udg i,lk wdldrh jerÈ jQj;a ta .ek ie,Sula fkdue;s nj ysgmq wud;Hjrfhl= jk tia' î Èidkdhl uy;d mjihs'

Views: 6176    Jul 16, 2021      Read More...

Gossips

Diana Ross says ‘Thank You’ in new music after 15 years

LONDON (REUTERS) - American singer Diana Ross expresses her gratitude in new single Thank You released on Thursday (June 17),

Jun 17, 2021      Read More...

Love alwaysw

Starting off as a child artiste, she has now become an award winning actress, model and a vocalist. Her singing talent was discovered

Jun 08, 2021      Read More...

Six arrested for attending Chandimal Jayasinghe and Piumi Hansimali’s party

Another six individuals who attended the birthday party hosted by Chandimal Jayasinghe and Piumi Hansimali have been arrested

Jun 01, 2021      Read More...

Chandimal Jayasinghe and Piumi Hansamali arrested

Event organizer Chandimal Jayasinghe and model Piumi Hansamali have been arrested by the Fort Police over the violation of quarantine regulations.

May 31, 2021      Read More...

‘Sannasi Premaya' on Dialog ViU App

Well known film, teledrama and stage play producer, Dr Arosha Fernando's latest Mobile Teledrama Production 'Sannasi Premaya'

May 19, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6192    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6196    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Udari Perera

Views: 97    Jul 27, 2021      Read More...

SANDANI FERNANDO

Views: 97    Jul 27, 2021      Read More...

Dinithi Walgamage

Views: 6247    Jul 16, 2021      Read More...

Gossips

mfrhshka we,af,a Èh kEug .sh tlu mjqf,a kx.s iy whshd Èfha .s,S ureg

nv,al=Uqr fmd,sia n, m%foaYfha msysgd we;s mfrhshka Èh we,af,a Èh kEug .sh tlu mjqf,a fofokl=

Views: 45    Aug 02, 2021      Read More...

uu Tyqg fodia lshkafk keye'' fïl fldfydu;a úi|.kak neß m%Yakhla

óhd l,S*d lshk ku weiQ ieKska weh ljqo lshkak Tn okakjo @ ks,a Ñ;%mg ks<shla f,i oek w÷kkjd jqK;a" weh

Views: 100    Aug 01, 2021      Read More...

wußldfõ Èú f.jk" rx.k Ys,amsks .fhaId fmf¾rdf.a wÆ;au PdhdrEm fm<la uqyqKq fmd;g

ksrEmKfhka yd rx.kfhka ck;djg ióm jQ .fhaId fmf¾rd ld,hla rx.kh tlal tl;= jqkd' kuq;a újdyfhka miqj yd

Views: 67    Jul 31, 2021      Read More...