ják ;rÛhla w;r;=r r;a;rka ják fohla ke;s lr.;af;a  wehs r;a;rka


Oct 17, 2023 10:33 pm    Views: 49

ják ;rÛhla w;r;=r r;a;rka ják fohla ke;s lr.;af;a  wehs r;a;rka

Tlaf;dan¾ 14 jeksod bkaÈhdj iy mdlsia;dkh w;r ;r.h i|yd kf¾kao% fudaÈ l%Svdx.Khg meñK isá ks<shla jk W¾jYs rjqfg,d lshd isáfha ;udf.a ,lerÜ 24 ienE rka whsf*daka, tl ;ukag wysñ jQ njhs'


wehf.a cx.u ÿrl:kh fidhd .ekSug Woõ lrk f,i weh wyuodndoa fmd,sisfhka o b,a,d isá njhs jd¾;d jkafka'

weh fï ms<sn| Twitter igyka o ;nñka mjid we;af;a flfia fyda tu ÿrl:kh ;udg fidhd fok f,ihs'

flfia fj;;a wehf.a igyk;a iuÛ iudc udOH Ndú;d lrkakka úYd, msßila weh fjkqfjka ;u woyia m< lr ;sfnkjd'

bka tla mqoa.,fhla igykla ;nñka mjid isáfha"
,uu okakd mßÈ Tfí ÿrl:kh fidrlï l< ;eke;a;d lsis Èfkl th wdmiq f.k;a fokafka kE" fudlo Tn lS mßÈ th lerÜ 24 r;%ka ksid' ÿrl:kh ,nd .;a flkd rka ,nd f.k f*daka tl lvd li< f.dfâ oudú' ta .ek oek .ekSu lK.dgqhs" th kej; Tn fj;
,efnkafka kE'' is;kak tmd",


 

 

English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 311    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 300    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6986    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6990    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 304    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6939    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6822    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6888    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

ù¾ idrd Ñ;%mgfha  wOHlaIjrhd .ek wefyk wreu mqÿu l;kaorh

Veer Zaara Ñ;%máh wOHlaIkh lrmq Yash Chopra 2012 § ñh hklï wjqreÿ .Kla ;siafia ;ukaf.a f*daka

Views: 38    Nov 13, 2023      Read More...

ják ;rÛhla w;r;=r r;a;rka ják fohla ke;s lr.;af;a  wehs r;a;rka

Tlaf;dan¾ 14 jeksod bkaÈhdj iy mdlsia;dkh w;r ;r.h i|yd kf¾kao% fudaÈ l%Svdx.Khg meñK

Views: 49    Oct 17, 2023      Read More...

urK ;¾ck ksid Ydrelag ikakoaO 6lf.a wdrla‍Idj

urK ;¾ck fya;=fjka iqmsß k¿ Ydrela Ldkag ikakoaO wdrla‍Ilhka yh fokl=f.a wdrla‍Idj ,nd§ug uydrdIag%

Views: 56    Oct 12, 2023      Read More...

,eïfnda.sksfha wk;=ßka m%isoaO ks<s .h;%S fíß,d ;sfhkafka wkQkjfhka

m%isoaO rx.k Ys,amskS .h;%s fcdaIs iy wef.a jHdmdßl ieñhd jk úldia Tnfrdahs miq.shod b;d,sfha§

Views: 65    Oct 05, 2023      Read More...

cela,ska fnd,sjqvh yerod fyd,sjqvhg .syskao@ n,kakflda b;d,shg .sh  wehg yuqfj,d ;sfhkafka ljqo lsh,d

fnd,sjqvfha ckm%sh ks,shla jqK wehg b;d,sfhaÈ f.dv fofkla yuqfj,d'

Views: 66    Sep 30, 2023      Read More...

fï kï weoysh fkdyels i;s wka;hla

ta fikiqrdod weh f,dia wekac,Sia ys fvdc¾ l%Svdx.kfha mej;s Jonas Brothers m%ix.hg iyNd.S

Views: 74    Sep 11, 2023      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6629    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6622    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6611    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6631    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6639    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6645    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6631    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6653    Jan 25, 2023      Read More...

Models

model

Views: 13    Dec 04, 2023      Read More...

vidushi

Views: 74    Nov 28, 2023      Read More...

Dushani Madushika

Views: 70    Nov 28, 2023      Read More...

Gossips

pß; ;=kla ) bid )   wk.s /Ûqï u;l /ila b;sß fldg iqñkao isßfiakhka o kslau hhs

iïudkkSh f–IaG rx.kfõ§ iqñkao isßfiakhka wo Èk wNdjm%dma; jQ w;r ñhefok úg Tyq ish 75 jk

Views: 10    Dec 04, 2023      Read More...

ojiska oji ,iaik fjk pQ,laIs hq. Èúhg

ld,fhka ld,hg úúO ú,dis;d ujk pQ,laYs wo fjkia úÈfy PdhdrEm fm<la ish f*ia nQla .sKqug tla lr ;snqKd'

Views: 33    Dec 03, 2023      Read More...

Thd kS;sfhka uf.a fj,d wog wjqreÿ 13la' b,a,kak we;af; tl fohhs

b|ysgl jqK;a ks¾udKh lr,d thdf.a rislhskag fok .S; fudk ;rï kï wdorfhka je<|.kakjo lsh,d ,efnk

Views: 40    Dec 01, 2023      Read More...