iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg


Jun 27, 2023 09:16 pm    Views: 6604

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg


iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

ldisfha jdish ÈkQ iafldÜ,ka; lKavdhfï werhqñka m<uqj mkaÿjg myr ÿka Y%S ,xld lKavdhu mkaÿjdr 49hs mkaÿ 3la wjidkfha ishÆ fokd oeù ,l=Kq 245la /ia l<d'

me;=ï ksiaixl /ia l< ,l=Kq ixLHdj 75la' mkaÿ 85lg uqyqK ÿka Tyqf.a bksug y;f¾ myr 10la we;=<;a jqKd'

mkaÿ 65lg uqyqK ÿka pß;a wi,xl ,l=Kq 63la /ia lf<a yfha myr 2la iy y;f¾ myr 4lao iuÛska' flfia fj;;a fiiq l%Svlhska lsisfjl=g ,l=Kq 27 iSudj blaujd hdug iafldÜ,ka; mkaÿ hjkakka bv ,nd ÿkafka keye'

ch.%dyS ,l=Kq 246l b,lalhla yUd hdug msáhg msúis iafldÜ,ka; lKavdhug mkaÿ jdr 29la wjidkfha ishÆ fokd oeù /ia lsÍug yels jQfha  163la muKhs'

mkaÿ heùfï§ lvqÆ 3la ì| fy¨ uySIa ;SlaIK ;rÛfha ùrhd iïudkh Èkd .;a;d'

jks÷ yirx.o ì| fy¨ lඬqÆ ixLHdj 2la'

English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 6605    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 6603    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6603    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6606    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 6604    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6610    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6607    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6607    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6599    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6604    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6601    Jun 11, 2023      Read More...

Tiag%?,shdj fgiaÜ f,dal YQrhska fjhs

ta" fuu ;r.h ch .kakd lKavdhu tod fuod ;=r l%slÜ b;sydifha tlaÈk" mkaÿjdr 20 yd fgiaÜ hk ishÆu

Views: 6599    Jun 11, 2023      Read More...

we*a.ksia:dkg tfrys ;=kajk tlaÈk ;rÛfhka Y%S ,xldjg myiq chla

ixpdrl we*a.ksia:dk lKavdhu iuÛ meje;s ;=kajk yd wjika tla Èk l%slÜ ;r.fhka myiq chla w;alr .ekSug

Views: 6598    Jun 07, 2023      Read More...

Y%S ,xld l%slÜ ms,g wÆ;a uqyqKq folla ) we*a.ka ;r.fha Y%S ,xld uq,a fm, ìo jefÜ

ixpdrl we*a.ksia:dk lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk m<uq tlaÈk l%slÜ ;r.h oeka meje;afjkjd'

Views: 6597    Jun 02, 2023      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6599    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6604    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6601    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6605    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6600    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6601    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6599    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6600    Jan 25, 2023      Read More...

Models

Medha Jayarathne

Views: 6608    Mar 21, 2024      Read More...

read

Views: 6607    Mar 20, 2024      Read More...

ishara

Views: 6608    Mar 20, 2024      Read More...

Gossips

thd oeka wïud flfkla" ta;a ;ju ta ,iaik'

ta;a ld,hla fkdfmkS ysáh;a fma%laIlhdf.a wdorh Èkd.kak mq¿jka jk rx.k Ys,amsfhla

Views: 6601    Apr 05, 2024      Read More...

l=Uqrl§ rduqjqKq thd,f.a wdof¾

iudcudOH ;=< ixirKh jk tajf.a ;j;a fjkia úÈfya PdhdrEm fm<la wmg oel.kak ,enqKd'' fïl we;a;gu lr,d

Views: 6599    Apr 05, 2024      Read More...

ug fkd,enqKq ta <ud ld,h uu" uf.a orejdg ,nd fokjd'

pu;ald ,lañ” ldf.a;a wdl¾Ykh Èkd.;a; olaI " ckm%sh ;drldjla'' wo fjkfldg weh ta jf.a ;ekl ysáh;a wef.a

Views: 6604    Apr 05, 2024      Read More...