uu wdihs uf.a oji iïmQ¾K lrkak'' jeiai Èyd n,ka fmd;la lshjkak


May 14, 2023 10:16 pm    Views: 6606

uu wdihs uf.a oji iïmQ¾K lrkak'' jeiai Èyd n,ka fmd;la lshjkak''
yenehs wks;a w;g f;all=;a ´k'' wuq;= wdij,a tlal Ôj;a fjk bka§h iqrEmsKsh ) ldc,a


ta ;rejg ;shk wdof¾ kï ld w;r;a wog;a wvqjla kE''

tod jf.au wog;a wehg wdorh lrk fnd,sjqâ rislhskag weh fï tl, igyk kï fyd| tlla fjhs''


thd wdi lrkafk fudkjgo lsh,d oek.kak ljqre;a wdi we;s fka ldc,a ta .ek wmQre igykla tl;= lr,d ;snqfKa fukak fufyuhs''

,fï uu leu;su foaj,a álla'
1) uf.a wf;a tlla ;shdf.k jeiai Èyd n,df.k bkakjd' wksla wf;a fmd;la'
2) uf.a wdor”hhka iuÛ iskdfiñka wdydr .ekSu'
3) ;d,hg f.;Su'
4) uf.a ix.S;h;a iuÛ weú§u'
5) oji i|yd uf.a ld,igyk iïmQ¾K lsÍu iy uu tajd lrmq njg ikd: lsÍu'
6) uf.a wyUq Wmfoia keröfuka hful= ;=< uq,a nei we;s mqreÿ fjkia lsÍu'
7) uf.a jeäysáhkaf.a wdYs¾jdoh ,eîu'''',

fï weh wf.a m%sh;u foaj,a .ek fhdod ;snQ igykhs''


English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 6672    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 6676    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6671    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6684    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 6680    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6689    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6662    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6687    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

,dxlSh  ú,dis;dj fjkia udkhlg f.k .sh /f*,a,d w;ska yev jev jqKq iqrEmS cela,ska

yeuodu;a wÆ;a wÆ;a jevj,ska wmsj uqK.efyk /f*,a,df.a ;j;a ,iaik f*dfgda IQÜ tlla fukak''

Views: 6634    Mar 21, 2024      Read More...

Jhon Cena Wmka we÷fuka Tiald¾ wdfõ wehs

ta wkqj 96 jeks Oscar iïudk W<f,a fyd|u k¿jd f,i Oppenheimer Ñ;%mgfha Cillian Murphy iïudkh Èkd

Views: 6620    Mar 12, 2024      Read More...

thd lkafk;a oeka mßmamqhs n;=hsÆ'''cela,ska .ek wefyk wÆ;au mqj;

cela,Ska f*¾kEkavia lshkafka ,xldfjka .syska fnd,sjqvh ch.;a fnd,sjqâ iskudjg oeka ke;=ju neß ks<shla'

Views: 6614    Feb 22, 2024      Read More...

§msldf.a Wmka Èkhg rislfhda ÿkak ;E.af.ka §msld

weh ish 38 jeks Wmka Èkh ieurejd'b;ska ta fjkqfjka wehg wdorh lrk wdor”h risl risldúhka msßila

Views: 6622    Jan 05, 2024      Read More...

úrdÜ iy wkqIald thd,f.a yhjeks újdy ieureu ,Ûu ys;j;=ka iu. ieurefõ fufyuhs

l%slÜ msáfha§ jqj;a wkqIaldg ;ukaf.a wdorh m%ldY lrkak fojrla fkdis;k úrdÜ iy wkqIald hqj,

Views: 6608    Dec 12, 2023      Read More...

ù¾ idrd Ñ;%mgfha  wOHlaIjrhd .ek wefyk wreu mqÿu l;kaorh

Veer Zaara Ñ;%máh wOHlaIkh lrmq Yash Chopra 2012 § ñh hklï wjqreÿ .Kla ;siafia ;ukaf.a f*daka

Views: 6607    Nov 13, 2023      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6637    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6633    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6636    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6630    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6636    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6637    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6639    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6636    Jan 25, 2023      Read More...

Models

Oceane Planchenault

Views: 67    May 13, 2024      Read More...

Deena-Shannan-Amarasekara

Views: 60    May 13, 2024      Read More...

hpc

Views: 6681    Apr 29, 2024      Read More...

Gossips

Tng úh yels fyd|u ;eke;a;d jkak

fndfyda fofkla wdof¾ lrk f.dvla fofklaf.a yoj; Èkd .;a; wdor”h l,dldßkshla .h;%s vhia lshkafka'

Views: 71    May 11, 2024      Read More...

oekakï thd we;a;gu /ðkla jf.a'''  /ðkla jqKq mshqï

iudc udOH yryd ,xldfõ by<skau bkak flfkla jqKq mshqñ ld w;r;a ckm%shs'

Views: 64    May 11, 2024      Read More...

ug wdorh lrk Tng;a ffjr lrk Tng;a  rislhl= l< foa .ek fYß,a ;enQ igyk

È.= oEi .S;fha ñhqisla ùäfhdaj yryd risl is;a Èkd.;a; weh u;lfha ysák ks¾udK rdYshlg iïnkaO jqKd'

Views: 55    May 10, 2024      Read More...