uu wdihs uf.a oji iïmQ¾K lrkak'' jeiai Èyd n,ka fmd;la lshjkak


May 14, 2023 10:16 pm    Views: 29

uu wdihs uf.a oji iïmQ¾K lrkak'' jeiai Èyd n,ka fmd;la lshjkak''
yenehs wks;a w;g f;all=;a ´k'' wuq;= wdij,a tlal Ôj;a fjk bka§h iqrEmsKsh ) ldc,a


ta ;rejg ;shk wdof¾ kï ld w;r;a wog;a wvqjla kE''

tod jf.au wog;a wehg wdorh lrk fnd,sjqâ rislhskag weh fï tl, igyk kï fyd| tlla fjhs''


thd wdi lrkafk fudkjgo lsh,d oek.kak ljqre;a wdi we;s fka ldc,a ta .ek wmQre igykla tl;= lr,d ;snqfKa fukak fufyuhs''

,fï uu leu;su foaj,a álla'
1) uf.a wf;a tlla ;shdf.k jeiai Èyd n,df.k bkakjd' wksla wf;a fmd;la'
2) uf.a wdor”hhka iuÛ iskdfiñka wdydr .ekSu'
3) ;d,hg f.;Su'
4) uf.a ix.S;h;a iuÛ weú§u'
5) oji i|yd uf.a ld,igyk iïmQ¾K lsÍu iy uu tajd lrmq njg ikd: lsÍu'
6) uf.a wyUq Wmfoia keröfuka hful= ;=< uq,a nei we;s mqreÿ fjkia lsÍu'
7) uf.a jeäysáhkaf.a wdYs¾jdoh ,eîu'''',

fï weh wf.a m%sh;u foaj,a .ek fhdod ;snQ igykhs''


English News

New Turkey earthquake leaves three dead and people trapped under rubble in Hatay

Interior Minister Süleyman Soylu also said 213 people had been injured.

Views: 492    Feb 24, 2023      Read More...

Curfew removed for Sri Lankan cricketer on rape charges

Sri Lankan cricketer Danushka Gunathilaka can use the WhatsApp messaging service and go out at night again after

Views: 476    Feb 24, 2023      Read More...

UDA sells three more houses under ‘houses for dollars’ programme

Three more houses have been sold by the Urban Development Authority (UDA) under the programme of selling houses

Views: 999    Nov 02, 2022      Read More...

Fifteen including monk arrested

Police arrested a monk and 14 others over the death of the Sergeant afterwards.The residents claimed

Views: 947    Nov 02, 2022      Read More...

Gossips

fyd| hd¿fjda"  Thdg ;kshu fudav jev lrkak fokafka kE

ckm%sh ú;rla fkfjhs" olaI;djh w;ska o wE bÈßfhkau bkakjd' Wodß lshkafk iïudkkSh rx.k Ys,amskshla'

Views: 429    Mar 22, 2023      Read More...

Pamper your tresses

Yes…without any doubt. Thus, it becomes highly significant to check the health and beauty of tresses

Views: 378    Feb 24, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 7225    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 7156    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

iqmsß ks<shla yÈisfha .eí .kshs' orejdf.a mshd .ek rislhskag .eg¿jla

weh ta .ek yeÛfjk PdhdrEmhla iudccd,d fj; uqod yer ;sîu;a iuÛ wehg wdorh lrk iskud risl risldúhka

Views: 6    Jun 03, 2023      Read More...

fk;a jiÛ l< fnd,sjqâ Wkaudo‍fhka ) r;= m,ig ;re t,shla'


ckm%sh fnd,sjqâ ;rejla jk wkqIald I¾ud fï Èkj, ish fm!oa.,sl Ôú;fha§ fukau jD;a;Sh Ôú;fha§;a

Views: 22    May 27, 2023      Read More...

ksjdvqjg wEïia .sh §msldf.ka rislhskag rij;a ;E.a.la

weh fï ojiaj, tÉpr l;dnyg ,la fkdjqKg §msld mÿfldaka lshkafka fndfyda úg iudc udOHj, rij;a

Views: 21    May 25, 2023      Read More...

f,dal m%isoaO ldkaia iskud Wf,f<a  r;= m,i yev l< fnd,sjqvfha iqrEmsKsh whsYaj¾hdf.a wuq;=u ú,dis;dj fukak'

wef.a úúO ú,dis;d;a .ek;a ldf,ka ldf,g yefudau l;dny lrkjd' úfYaIfhka ldkais iskud Wf,< fjkqfjka

Views: 32    May 19, 2023      Read More...

tal thd,f.a l;djla wms fldfyduo okafka ta .ek

ksla wdfhu;a m%Yafkl'' m%shxld kslaf.a mrK fmula .ek wdkafoda,kd;aul l;djla
yefudaf.u mrK

Views: 27    May 18, 2023      Read More...

uu wdihs uf.a oji iïmQ¾K lrkak'' jeiai Èyd n,ka fmd;la lshjkak

thd wdi lrkafk fudkjgo lsh,d oek.kak ljqre;a wdi we;s fka ldc,a ta .ek wmQre igykla tl;= lr,d ;snqfKa

Views: 29    May 14, 2023      Read More...

Sport News

Y%S ,xld l%slÜ ms,g wÆ;a uqyqKq folla ) we*a.ka ;r.fha Y%S ,xld uq,a fm, ìo jefÜ

ixpdrl we*a.ksia:dk lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk m<uq tlaÈk l%slÜ ;r.h oeka meje;afjkjd'

Views: 10    Jun 02, 2023      Read More...

IPL 2023 Yqrfhda fpkakdhs iqm¾ lsx.aia

bka§h m%sñh ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha wjika uyd ;r.fha§ .=crdÜ ghsgEkaia lvqÆ 05lska mrdo lr 2023 jir

Views: 18    May 30, 2023      Read More...

m%Nd;a chiQßhf.ka f,dal jd¾;djla

wvqu fgiaÜ l%slÜ ;rÛ ixLHdjlska fgiaÜ lvqÆ 50la ì| fy¨ oÛ mkaÿ hjkakd f,i Y%S ,xldfõ m%Nd;a

Views: 56    Apr 28, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6802    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6800    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6798    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

fyd| hd¿fjda"  Thdg ;kshu fudav jev lrkak fokafka kE

ckm%sh ú;rla fkfjhs" olaI;djh w;ska o wE bÈßfhkau bkakjd' Wodß lshkafk iïudkkSh rx.k Ys,amskshla'

Mar 22, 2023      Read More...

Pamper your tresses

Yes…without any doubt. Thus, it becomes highly significant to check the health and beauty of tresses

Feb 24, 2023      Read More...

The right choice for Top Model of the World

I had a chat with Sadani Peiris, before she left for Egypt, and I need to add that she spoke very intelligently

Feb 24, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 196    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 220    Jan 25, 2023      Read More...

Models

Kasthuri Jayewardhana

Views: 60    May 31, 2023      Read More...

Photo Shoot

Views: 139    May 25, 2023      Read More...

Photo Shoot

Views: 89    May 23, 2023      Read More...

Gossips

ch.%yKfha WKqiqu;a iuÛska regQ)W;al¾Yd  újdy fjhs

weho m%dka; uÜgfï l%slÜ l%Säldjla jk w;r uyd‍rdYaG m%dka; lkavdhuo ksfhdackh lrk ,o l%Säldjla'

Views: 8    Jun 04, 2023      Read More...

fï bkafk;a thhs uuhs''' ta bkafk;a thhs uuhs

ta fokakdf.a wdorh yeuodu;a wÆ;a fjkjd''' n,kakflda iuk,S bkao%pdm tlal fldfyo .sfha lsh,d

Views: 11    Jun 04, 2023      Read More...

CJ f.a WmkaÈkhod meñKs  fï iqrEmsksh lõo

, fcks*¾ f,dafmaia , jf.a we|f.k pkaÈud,a chisxyf.a rdclSh Wmka Èk idohg meñKs ;reKshf.a iqrEmS n

Views: 29    Jun 03, 2023      Read More...