rdcH fiajlhskaf.a ckjdß udifha jegqma f.ùu .ek oekqï §ula


Jan 23, 2023 04:39 pm    Views: 6540

rdcH fiajlhskaf.a ckjdß udifha jegqma f.ùu .ek oekqï §ula


rdcH fiajl jegqma i|yd jeh jk remsh,a ì,shk 93l uqo,ska remsh,a ì,shk 87la oekgu;a jegqma f.ùu i|yd fjka lr we;ehs uqo,a rdcH wud;H wdpd¾h rxð;a ishU,dmsáh mjikjd'

wud;Hjrhd lshd isákafka ta wkqj rdcH fiajl jegmq ckjdß 25 jeks od kshñ; mßÈ f.ùug yels njhs' úOdhl ks,OdÍkaf.a jegqm o tÈku fyda Èkl m%udohla iys;j ,nd §ug lghq;= lrk njhs wud;Hjrhd i|yka lrkafka'

ckjdß udifha rcfha wfmalaIs; wdodhu remsh,a ì,shk 145la jk w;r f¾.=j iy iqrd nÿ fomd¾;fïka;=j oekgu;a ish udisl b,lal .; wdodhu remsh,a ì,shk 10lska muK wvq jkq we;ehs mjid ;sfí'
 
ckjdß ui rcfha iuia; úhou remsh,a ì,shk 625la f,i .Kka n,d we;s w;r kshñ; wdodhu ysñ jqj;a remsh,a ì,shk 480la  ys.hla we;s nj  wud;Hjrhd i|yka lrhs'

English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 311    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 300    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6986    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6990    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 304    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6939    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6822    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6888    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

thd fï fnfy;a ì,d ;sfhkafka leïmia tl we;=f,È

le,Ksh úYajúoHd,fha úoHd úIh hgf;a Wmdêh yodrd óg udi follg muK by;§ bj;aj f.dia isá 27 yeúßÈ

Views: 8    Dec 04, 2023      Read More...

wehs i¾''' l,ska lsõfõ ke;af;a'''fmd,sia weu;s mq;d" fmd,sia wKg lSlre fjhs

uyck wdrlaIl wud;H árdka w,ia uy;df.a mq;%hdg r: jdyk je/oaola iïnkaOfhka ovhla kshu lsÍfï

Views: 4    Dec 04, 2023      Read More...

yka;dk ke.a. ffjoH isiqka 180la w;rux''' fírd .ekSug úfYaI fufyhqula

úYajúoHd,hl isiqka 180la whym;a ld,.=Kh fya;=fjka yka;dk l÷jeáfha w;rux ù isákjd'


Views: 7    Dec 03, 2023      Read More...

;reKshl ¥IKh l< ielldr lmqjd w;=re.sßh fmd,sia l+vqj we;=f<a f., je,,d .kS

frda. iqjlsÍfï uqjdfjka ksjfia k;r lr.;a 19 yeúßÈ ;reKshl ¥IKh l< nj lshk fpdaokdjla u; w;awvx.=jg

Views: 15    Nov 30, 2023      Read More...

rdcH fiajlhkaf.a jegqm 10"000lska jeä ùula

remsh,a 10"000lska muK rdcH fiajlhkaf.a jegqm wo bÈßm;a lrk whjefhka jeä lsÍug ;SrKh lr we;s

Views: 24    Nov 13, 2023      Read More...

whjeh fyg md¾,sfïka;=jg ) ,la‍I 20 l rcfha fiajlhkag iqnu iqn mKsúvhla

2024 whjeh fhdackd fyg md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs' th furg 78 jk whjehhs'

Views: 26    Nov 12, 2023      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6629    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6622    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6611    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6631    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6639    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6645    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6631    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6653    Jan 25, 2023      Read More...

Models

model

Views: 13    Dec 04, 2023      Read More...

vidushi

Views: 74    Nov 28, 2023      Read More...

Dushani Madushika

Views: 70    Nov 28, 2023      Read More...

Gossips

pß; ;=kla ) bid )   wk.s /Ûqï u;l /ila b;sß fldg iqñkao isßfiakhka o kslau hhs

iïudkkSh f–IaG rx.kfõ§ iqñkao isßfiakhka wo Èk wNdjm%dma; jQ w;r ñhefok úg Tyq ish 75 jk

Views: 10    Dec 04, 2023      Read More...

ojiska oji ,iaik fjk pQ,laIs hq. Èúhg

ld,fhka ld,hg úúO ú,dis;d ujk pQ,laYs wo fjkia úÈfy PdhdrEm fm<la ish f*ia nQla .sKqug tla lr ;snqKd'

Views: 33    Dec 03, 2023      Read More...

Thd kS;sfhka uf.a fj,d wog wjqreÿ 13la' b,a,kak we;af; tl fohhs

b|ysgl jqK;a ks¾udKh lr,d thdf.a rislhskag fok .S; fudk ;rï kï wdorfhka je<|.kakjo lsh,d ,efnk

Views: 40    Dec 01, 2023      Read More...