isysk m,dm,


Nov 10, 2022 11:06 pm    Views: 6542

isysk m,dm,
Èh we§u

ÈhqKqjg m;ajk ,l=Kq

bÿKq m,;=re j¾.hla oelSu

.eyekq orejl= ms<sis| .ekSula" me;=ï bgqùula" jeäúhg m;aùula'

ß<jqka ysi ne,Su " Wl=Kka .ekSu

wUq)ieñ iuÛsh

u,a jÜáhla ìu jeà fmdä ùu

wld,fha mjqf,a flkl= ñhf.dia we;akï mskalula lr mska fokak'

nq,;a fld< yd nq,;a fldgq oelSu

Wiia wOHdmkh ms<sn| fmr ,l=Kla'

fmd,a u,a yd fmd,a f.ä oelSu

ux., wjia:djlg ,l=Kla'

;ud kskafoka jeàu

fkdis;+ fohla ùu'

m%ùK isysk m,dm,

úYaf,aIl

mS'fla' .=Kisxy

0784522622

English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 287    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 280    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6977    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6977    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 288    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6930    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6813    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6875    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

Tfí ,.akh fy<s lrk Ôjk f;dr;=re

hï wfhl= l< l=i, fyda wl=i, l¾u úmdl fok wjia:djka t<U isá úg tajd fkdfhla wdldrfhka

Views: 17    Nov 11, 2023      Read More...

i;=gqodhl wdrxÑ f.k tk wU fmdl=r

;ukaf.a mqxÑ wïu,d fyda kekao,d iïnkaO fyd| fyda krl f;dr;=rla wikakg ,efí' ;uka ÿgqfõ wvi| kï

Views: 50    Sep 24, 2023      Read More...

Ok iïm;a ysñ lrk iqÿ yxihd

;uka kskafoa§ olsk isysk ms<sn|j we;eïyq fndfyda Wkkaÿ fj;s' ta ms<sn|j fkdfhla foa is;ñka

Views: 63    Sep 17, 2023      Read More...

jdikdj Wod lrk i¾mfhda

ñksiqka muKla fkdj i;=kao isysk olsk nj is;kakg yelshdj ;sfnkafka ksfjiaj, fjfik n,a,ka ;o kskafoa

Views: 51    Sep 10, 2023      Read More...

ÿgqfjd;a ud¿ mSkkjd j;=f¾ lror ksuhs ch w;afjkjd ñ;=f¾

2' .eyekq <ufhla ^jeäúh meñ”ug wdikak& ) Wod jkafka b;du jdikdjka; ld,hls'

Views: 6577    Jul 16, 2023      Read More...

uqo,a fkdaÜgq oelSu

id¾:l hq.Èú" oEjeÈ ,eîï" w;sk; .ekSï" wdor iïnkaO;d we;sùu'

Views: 6575    Jul 07, 2023      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6623    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6619    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6608    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6625    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6635    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6642    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6626    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6652    Jan 25, 2023      Read More...

Models

vidushi

Views: 36    Nov 28, 2023      Read More...

Dushani Madushika

Views: 34    Nov 28, 2023      Read More...

model

Views: 168    Nov 08, 2023      Read More...

Gossips

Thd kS;sfhka uf.a fj,d wog wjqreÿ 13la' b,a,kak we;af; tl fohhs

b|ysgl jqK;a ks¾udKh lr,d thdf.a rislhskag fok .S; fudk ;rï kï wdorfhka je<|.kakjo lsh,d ,efnk

Views: 2    Dec 01, 2023      Read More...

thd " tkak nE lshoa§  nf,kaÆ tlalka wdfõ'' fldfyo fï fokakd .sfha

iudc udOHfha;a wE b;du;a ckm%shhs' ks;ru jdf.a weh ;nk igyka iy PdhdrEm olskak mq¿jka'

Views: 4    Dec 01, 2023      Read More...

tkak tkak ,iaik fjk f,dapkdf.a yev fldfydu o


lafYa;%hg wdj uq,a ldf,a b|,du fï fjklka tl jf.a ckm%shhs lsõfjd;a yß'''

Views: 26    Nov 29, 2023      Read More...