,xldfj jkÔú tlg wyq jqKd kï mQidj fír .kafk .,afndar .y,d'''


Aug 12, 2022 10:22 pm    Views: 6425

,xldfj jkÔú tlg wyq jqKd kï mQidj fír .kafk .,afndar .y,d'''
 ta;a fï ,xldfõ fkfuhs

uE;lÈ ,xldfõ jkÔú fomd¾;fïka;=fjka .yl ;snqKq ukaolg yiqjqKq fldáfhl=f.a Ôú;h fírd.kakg .y lmd ou,d ta .y fldáhdf.a weÛg jeà fldáhd Ôú;laIhg m;a jqKq mqj;la jd¾:d jqKd'


ta;a iuÛu iudc cd,dj, wmQre PdhdrEm fm<la m< jqKd' ta úfoaY rgl fldakal%SÜ ;Ügqjlg yiqjqKq mQfilaj tu rfÜ mßirhg iïnkaO wdh;khl ks<OdÍka úiska fírd.kakd isÿùula'

Tjqka b;d ishqïj fldkal%SÜ ;Ügqj lmd ou,d mQidf.a Èú .,jdf.k ;sfhkjd'

fï PdhdrEm ÿgq wfma wh lsh,d ;snqfKa fukak fufyu fohla'

,,xldfj jkÔú tlg wyq Wkd kï mQidj fír .kafk .,afndar .y,d''`,

 


 

English News

UDA sells three more houses under ‘houses for dollars’ programme

Three more houses have been sold by the Urban Development Authority (UDA) under the programme of selling houses

Views: 153    Nov 02, 2022      Read More...

Fifteen including monk arrested

Police arrested a monk and 14 others over the death of the Sergeant afterwards.The residents claimed

Views: 153    Nov 02, 2022      Read More...

Rishi Sunak set to become UK’s first Indian-origin PM

Rishi Sunak is set to become the UK’s Prime Minister replacing his once leadership rival Liz Truss as the country faces

Views: 6509    Oct 25, 2022      Read More...

Coimbatore cylinder blast accused has ISIS links, says TN BJP Chief

A 25-year-old man died on October 22 in Coimbatore, Tamil Nadu, after an LPG cylinder in a vehicle exploded in the communally

Views: 6499    Oct 25, 2022      Read More...

Gossips

Sirisumana Thera held for aiding Priyamali’s fraud

Officers of the Criminal Investigation Department arrested a monk named Borelle Sirisumana Thera, who is allegedly

Views: 157    Nov 02, 2022      Read More...

Taylor Swift breaks Spotify, gets dark and electric on ‘Midnights’

Each Taylor Swift album seems to encompass a theme, and her new record “Midnights” brings dark and electric songs inspired

Views: 6503    Oct 22, 2022      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6497    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6504    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

,xldfj jkÔú tlg wyq jqKd kï mQidj fír .kafk .,afndar .y,d'''

uE;lÈ ,xldfõ jkÔú fomd¾;fïka;=fjka .yl ;snqKq ukaolg yiqjqKq fldáfhl=f.a Ôú;h fírd.kakg .y lmd ou,d ta

Views: 6425    Aug 12, 2022      Read More...

weyegq,af,l=f.a weoysh fkdyels m%ydrhla

weyegq,af,l= úiska f,aka megfjl= .s, ouk w;sYh ÿ¾,N PdhdrEm fm<la uqyqKq fmdf;a yqjudre fjñka mj;skjd'

Views: 6444    Jun 17, 2021      Read More...

f,dj Okj;au ldka;djlf.ka iqúi,a wdOdrhla

ueflkais iafldÜ" weufidka iud.fï ks¾ud;D fc*a fnfidia f.a ysgmq ìß| fõ' weh f,dj fjfik Okj;au ldka;djka w;=ßka flfkls'

Views: 6411    Jun 16, 2021      Read More...

fmardfoksh iriú NQñfhka ÿ¾,N jeys,sysKs l+vq 150la

fmardfoKsh úYaj úoHd,fha m%Odk c, gexlsh my< ;sî ÿ¾,N .Kfha jeys,sysKs l=vq 150 la yuqù ;sfnkjd'

Views: 6417    Jun 11, 2021      Read More...

iqn isysk olsñka" bnd.df;a .uka lrk w,s rxpqfõ w,s kskao

Tjqka fï olajd ie;mqï 500lg wdikak ÿr m%udKhla .uka lr we;s w;r .uka úvdj wêl ùu fya;=fjka fuf,i úfõl

Views: 6417    Jun 11, 2021      Read More...

ta u, lm,d whska l<du bjid.kak neß ÿ.ola wdjd" ks, ueiafida mjd msreKd

lsvdrï u, lshkafka ,iaik mqIamhla' tys m;%hl m;% kegqj óg¾ 1' 2 È.g j¾Okh fjkjd' fï lsvdrï u, we;eï wjia:dj,

Views: 6424    Jun 08, 2021      Read More...

Sport News

jks÷ yirx.g ovhla

f,dj wxl tfla mkaÿjdr úiaihs 20 mkaÿ hjkakd yd tlaÈk iy mkaÿjdr úiaihs 20 msáfha f,dj fyd|u ;=ka

Views: 14    Dec 02, 2022      Read More...

frdkd,afvdaf.ka f,dal jd¾;djla ) n%iS,fhkq;a ch.%dyS wdrïNhla

mdmkaÿ f,dal l=i,dkfha ;shqKq uqyqKqjrla .;a ;rÛ 04 la Bfha meje;ajqKd' ta w;ßka jeäu wjOdkhla Èkd.;a

Views: 57    Nov 25, 2022      Read More...

f,dal l=i,dk mdmkaÿ ;r.dj,sfha m<uq ch blajfodarhg

2022 mdmkaÿ f,dal l=i,dk ;r.dj,sfha iudrïNl ;r.fha ch ysñ lr .ekSug blajfodar lKavdhu Bfha rd;%sfha iu;a

Views: 42    Nov 21, 2022      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6456    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6455    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6463    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Sirisumana Thera held for aiding Priyamali’s fraud

Officers of the Criminal Investigation Department arrested a monk named Borelle Sirisumana Thera, who is allegedly

Nov 02, 2022      Read More...

Taylor Swift breaks Spotify, gets dark and electric on ‘Midnights’

Each Taylor Swift album seems to encompass a theme, and her new record “Midnights” brings dark and electric songs inspired

Oct 22, 2022      Read More...

Priyamali had eyes on selling ‘The One’ houses as well

Construction of one tower is currently underway in the two-tower building with 80 floors.

Oct 17, 2022      Read More...

Short story

ld;a ljqrej;a ke;s uu rElvhla jf.hs

wE; msáir .ul Wmkak uu fï jf.a ixlr Ôú;hlg yqre jqfKa fldfyduo lsh,d ugu ys;d.kak neye' uf. wïuhs ;d;a;hs fokakdu

Views: 6459    Oct 30, 2022      Read More...

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6459    Dec 27, 2020      Read More...

Models

teena

Views: 59    Nov 29, 2022      Read More...

Chulakshi Ranathunge

Views: 155    Nov 23, 2022      Read More...

Model JAS

Views: 162    Nov 21, 2022      Read More...

Gossips

fomdrla neÆj;a we;sfjka kE tal'' msiaiqjla

úfYaIfhkau wdkafoda,kd;aul PdhdrEm Ys,amS yYdka mkaks, iuÛ weh isÿl< PdhdrEm

Views: 58    Dec 03, 2022      Read More...

uu okakjd ta f*dfgda j, bkafk uu fkfjhs lsh,d'

ird.S ú,dis;d ksidu l;dnyg ,lajk rx.k Ys,amsks fYydks ly|j, fndfyda flá ld,hlska risl is;a jiÛhg .kakg iu;ajqKq flfkla'

Views: 41    Dec 03, 2022      Read More...

fohshfka''' tal fldfydu lsh,d úYajdi lrkako @

celaikaf.a ÈhKsh udOù j;ai,df.a fojk újdyh;a foord hhs @ ieñhd ñ,dka ish,a, fy<s lrhs

Views: 27    Dec 03, 2022      Read More...