wÆ; ne|mq ol=Kq bkaÈhdkq iskud ks<s khk;drd  uOqiufha PdhdrEm  iudc udOH fj; uqod yßhs


Jun 21, 2022 03:11 pm    Views: 28

wÆ; ne|mq ol=Kq bkaÈhdkq iskud ks<s khk;drd  uOqiufha PdhdrEm  iudc udOH fj; uqod yßhs
ol=Kq bka§h iskud ks<s khk;drd ksrka;rfhkau bka§h iskudj ;=< l;dnyg ,lafjk pß;hla' miq.sh Èkj, jeäfofkla l;dny lf<a wef.a újdyh .ek'


wehf.a újdy ux.,Hh w;sW;al¾Ij;a wkaoñka miq.shod meje;ajqKd' khk;drd újdy jqfKa Ñ;%mg wOHlaIjrfhla jqKq ú.afkaIa iuÛhs' wef.a újdyhg Yrela Ldka iy rðks Ldka we;=¿ f,daflu okak ckm%sh k¿ ks<shka /ila iyNd.S jqKd'

khk;drd újdyfhka miqj ;ukaf.a uOqiufha§ .;a PdhdrEm lSmhla iudc udOHj, m< lr,d ;snqKd'

my; i|yka fjkafka tu fiahdrE'


 


 

English News

NCPA cautions against child presence during street protests

NCPA Chairman Udayakumara Amarasinghe said it has drawn special attention to the children’s participation in public protests

Views: 6577    Apr 08, 2022      Read More...

Utmost caution about my security - AKD

He said this in response to questions being raised in Parliament yesterday regarding an unidentified person wearing a helmet

Views: 6557    Apr 08, 2022      Read More...

Over 20,000 people from 52 countries volunteer to fight in Ukraine - Ukrainian FM

UKRAINE,US: Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said more than 20,000 people from 52 countries have already

Views: 6564    Mar 08, 2022      Read More...

UAE-based company to supply 1.8 million barrels of petrol to Sri Lanka

The Cabinet of Ministers has given the go-ahead to award a long-term contract to UAE-based OQ Trading Limited for the importation

Views: 6525    Mar 02, 2022      Read More...

Gossips

‘Mona Lisa’ on the silver screen

‘Mona Lisa’ directed by Eranga Senaratne and produced by Nishantha Galhena and Champika de Silva on behalf of YAYU Entertainment

Views: 6549    Mar 08, 2022      Read More...

Show You Care for What You Wear with LG TrueSteam!

From eliminating up to 99.99% of harmful allergens to smoothing out 30% more wrinkles from your clothes, the ultimate

Views: 6524    Mar 08, 2022      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6501    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6498    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

wÆ; ne|mq ol=Kq bkaÈhdkq iskud ks<s khk;drd  uOqiufha PdhdrEm  iudc udOH fj; uqod yßhs

ol=Kq bka§h iskud ks<s khk;drd ksrka;rfhkau bka§h iskudj ;=< l;dnyg ,lafjk pß;hla' miq.sh

Views: 28    Jun 21, 2022      Read More...

udj ,eÊcdjg m;al< úg'''' wkqIaldj"  ,eÊcdjg m;alf<a ljqo n,kakfld

fufyu igykla tlal wmQre rE lsysmhla iudc udOHfha m<lr ;snqfKa wkqIald Y¾ud'

Views: 40    Jun 16, 2022      Read More...

Tyq weiQ m%Yakhg uu ÿkafka ir, W;a;rhla''' fnd,sjqâ ks<s iqIañ;d fika fmïj;dg lshQ foa

iqIañ;d fika lshkafka 1994§ ñia hqksj¾ia ;r.dj,sfhka ch.;a iqrEmsksh' weh ;uhs bkaÈhdj ksfhdackh

Views: 30    Jun 16, 2022      Read More...

wms iefjdu tl;= ù th bgq lruq

mi iq/lSu ms<sn|j jQ W;aijhlg iyNd.S jQ iqrEmS ks<s ujqks frdahs ish bkaiag.%Eï .sKqu ;=< §¾> igykla

Views: 40    Jun 13, 2022      Read More...

wr yî fndahs fïjd fldfydu n,ka bkakjo ukaod'

wka;¾cd,h .sks ;enQ iuka;df.a f*dfgda IQÜ tfla ryis.; ùäfhdajla yÈisfha u t<shg ths ` nqÿ wïfuda

Views: 67    Jun 12, 2022      Read More...

ujla fjkakg ierfik" iqmsß fnd,sjqâ ks<s fidakï lmQ¾f.a  .eínr ú,dis;d

fidakï lmQ¾ lshkafka fnd,sjqvfha ckm%sh iqmsß ;drldjla' rx.k Ys,amS wks,a lmQ¾f.a ÈhKsh jk

Views: 45    Jun 09, 2022      Read More...

Sport News

30 jirlg miqj Y%S ,xldj uõ ìfï§ wÆ;a l< jd¾;dj

ixpdrl Tiag%ේ,shdkq lKavdhu iu. meje;afjk ;r. 05lska iukaú; tlaÈk ;r.dj,sh ;r. 3)1la f,i ch .ekSug Y%S

Views: 16    Jun 22, 2022      Read More...

l=i,a ) me;=ï f.a iïnkaO;djh Y%S ,xldjg ch f.k fohs

ixpdrl Tiag%ේ,shdj iu. mej;s 03 jk tlaÈk ;r.fhka lvqÆ 06l chla ,eîug Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 35    Jun 20, 2022      Read More...

Y‍%S ,xld ldka;d iydh Èùfï lKavdhu wo jev wrUhs

bkaÈhdfõ m;sh,d kqjr§ wo ^25 jeksod& wdrïN jk bka§h wka;¾ m‍%dka; u,, C%Svd ;r.dj,sfha ñg¾ 100 ldka;d

Views: 53    Jun 15, 2022      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 63    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6434    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6417    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

‘Mona Lisa’ on the silver screen

‘Mona Lisa’ directed by Eranga Senaratne and produced by Nishantha Galhena and Champika de Silva on behalf of YAYU Entertainment

Mar 08, 2022      Read More...

Show You Care for What You Wear with LG TrueSteam!

From eliminating up to 99.99% of harmful allergens to smoothing out 30% more wrinkles from your clothes, the ultimate

Mar 08, 2022      Read More...

Underpant Thief fascinates masses

Out of many of the hard-hit industries across the world amid the coronavirus, cinema dominates as it is used to gathering a crowd

Jan 25, 2022      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6440    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6451    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Chulakshi Ranathunga

Views: 57    Jun 23, 2022      Read More...

Sandani Fernando

Views: 105    Jun 20, 2022      Read More...

Jackfruit

Views: 115    Jun 17, 2022      Read More...

Gossips

uu oeka isx.,a fkfjhs' thd ug Woõ lrkjd

k¾uod hdmd wfíj¾Ok lshkafk ksrEmK Ys,amskshla jf.au ksfõok Ys,amskshla úÈyg;a w;sYh

Views: 12    Jun 25, 2022      Read More...

we;s hka;ï ,iaik iqoaÈhla yïnfj,d

ta jf.au ksrej;" wvksrej; lshk foajÆ;a ksrka;fhka wo ld,fha PdhdrEm fndfydauhl olskak ,efnkjd‍'

Views: 16    Jun 25, 2022      Read More...

wms tkjd uf.a wïfï''' ird.S ks<s YIS wekac,Skd  ueÉ tl n,kak .syska lrmq jefâ

YIS wekac,Skd lshkafka kj mrmqf¾ rx.k Ys,amskshla' rx.k Ys,amskshla jf.au weh ksrEmsldjla'

Views: 57    Jun 23, 2022      Read More...