fïl fyd| ld,hla fkfjhs' ug úYajdihs Thd,d udj f;areï .ksù


Jan 09, 2022 01:38 pm    Views: 6277

fïl fyd| ld,hla fkfjhs' ug úYajdihs Thd,d udj f;areï .ksù
 ys;kak fïl Tfí wdor”h flfklag jqKd kï
b,a,Sula lrñka" iqrEmS cel,ska yÈisfhau iudc udOHfha m< l< igyk fukak

“fï rg" ck;dj ug f,dl= f.!rjhla
,nd §,d ;sfhkjd'''`”

iqrEmS fnd,sjqâ ks<s cel,skaf.a iy wmrdOlrefjl= jk iqflaIaf.a PdhdrEmhla fï jk úg wka;¾cd,h .sksn;a lrñka yqjudre jkjd'

tjka fudfyd;l" cel,ska ldreKsl b,a,Sula lrñka wef.a iudc udOH .sKqug igykla tla lr ;snqKd'

tu igyk my;ska'''


“fï rg iy tys ck;dj ug iEu úgu buy;a wdorhla iy f.!rjhla ,nd § ;sfnkjd' ta jf.au udOH lafI;%fha uf.a ñ;=rkq;a' uu Tjqkaf.ka fndfyda foa bf.k f.k ;sfhkjd' uu fï jk úg fyd| ld,hla fkfjhs miq lrñka bkafka' kuq;a ug úYajdihs' Tn,d udj f;areï .ksù''”

“uf.a fm!oa.,sl;ajhg ydks fjk lsisÿ PdhdrEmhla fnod fkdyßk f,i uu Tfnka ldreKslj b,a,d isákafka fï úYajdih ksiduhs' Tn Tfí wdor”hhkag ta úÈfya fohla lrka ke;s nj uu okakjd' hqla;sh bgq jk f;la uu n,df.k bkakjd'' ia;=;shs```”

By Lakshan
úfoia udOH

ine¢ mqj;a'''

“'''wms wdorh lf<a kE' ta f*dfgda tl fndrejla''`” ) bkaÈhdj l<Uñka wdfhu;a t<shg wd cel,skaf.;a iqflaIaf.;a frduEkaála PdhdrEmh fukak ) cdhdrEm ,Sla lrk" woaNQ; yia;h ldf.a o @ iqflaIa ksoyig ldrKd lshhs

English News

Sri Lanka Navy arrests 12 more Indian fishermen

Sri Lanka Navy personnel have intercepted 02 more Indian fishing trawlers with 12 Indian fishermen onboard while they were

Views: 6282    Dec 20, 2021      Read More...

Police seek public assistance to find missing children

Sri Lanka Police is seeking public assistance to locate two boys – aged 10 and 12 – who have gone missing from their home

Views: 6278    Dec 13, 2021      Read More...

Over 100 feared dead after tornadoes tear through US states

Over 100 people are feared dead after a series of tornadoes ripped through several states in the US Midwest and South

Views: 6279    Dec 13, 2021      Read More...

Remains of Priyantha Kumara arrive in Sri Lanka from Pakistan

The remains of Sri Lankan national Priyantha Kumara, who was lynched by a mob in Pakistan’s Punjab province, reached the island

Views: 6279    Dec 07, 2021      Read More...

Gossips

Sri Lanka- India film collaboration ready to go…

Well known Film Producer, Dr. Arosha Fernando’s Universal Media Production Limited along with his Senith Neathan Media Production

Views: 6278    Dec 20, 2021      Read More...

Lankan cinematography to feature in United States

The reels of several Sri Lankan cinematic masterpieces will unfold in Santa Barbara USA at the first Ceylon Film Festival in America

Views: 6278    Dec 20, 2021      Read More...

Bolywod News

Buthmi’s Arangetram

The Arangetram of Buthmi Novenya Rupasinghe will be held on December 19, 2021 at 6 pm at the Bishops College under the

Views: 6275    Dec 20, 2021      Read More...

2021’s most tweeted-about South Indian actor

The social media giant tweeted a list that featured the top 10 actors on Sunday. Thalapathy Vijay ruled Twitter in 2021 even without

Views: 6277    Dec 20, 2021      Read More...

Recent Post

OkqIa  wrka uf.a f.oßka mekakd iqrEms oñ< ks<shlf.ka OkqIag fpdaokdjla

fld,sjqvhg wdorh lrk" ljqre;a oek w÷kk ks<shla úÈyg kslS .,ardks y÷kajkak mq¿jka' kñka

Views: 0    Jan 19, 2022      Read More...

rglau l<Uñka" iudc udOH ;=<;a l;dnyg ,la jqKq" iqrEmS ks<shf.a isrer f.dakshlska u;= fjhs

weh óg Èk lsysmhlg fmr w;=reoyka j isá njg f;dr;=re jd¾;d jQ w;r" ta ms<sn| fndfyda m%jD;a;s

Views: 0    Jan 19, 2022      Read More...

wudre ldf,a ;j;a jo fokak tmd cel,Ska ckudOHj,ska b,a,hs

fï f.fjñka mj;skafka ;udf.a Ôú;fha wiSre ld,hla nj;a" tu ld,fha§ ;udg iyh fok f,i;a bka§h fnd,sjqâ iskudfõ

Views: 6290    Jan 17, 2022      Read More...

ìlsKsh g jvd;a m%sh lrk iqrEmS ks<shf.a ird.S PdhdrEm fm< iudc udOH l<Uhs

bkaÈhdkq ks<shla jk lshdrd woajdks lshkafka iudc udOH ;=<;a w;sYh ckm%sh" l;dnyg ,lajk pß;hla'

Views: 6284    Jan 16, 2022      Read More...

weh tfyu fohla fkdlr bkakhs ;snqfKa

 ljqre;a wdof¾ lrk" u,hd,ï iskudfõ" iqrEms ks<shf.a" ird.S fof;d,a ism.ekSug rislhskaf.a úfrdaOh

Views: 6284    Jan 15, 2022      Read More...

bkaÈhdj le<UQ iuka;df.a Èlalido jqKq fya;=j" ysgmq ieñhd udOH yuqfõ m<uqjrg

bkaÈhdj le<UQ iuka;df.a Èlalido jqKq fya;=j" ysgmq ieñhd udOH yuqfõ m<uqjrg lshhs ) w;Eßfha iu,sx.sl

Views: 6285    Jan 14, 2022      Read More...

Sport News

Y%S ,xld ) isïndífõ m<uq tlaÈk .egqu wo m,af,alef<aÈ

ixpdrl isïndífõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk ;rÛ ;=klska iukaú; tlaÈk l%slÜ ;rÛdj,sh wo wdrïN jkjd'

Views: 6278    Jan 16, 2022      Read More...

Ndkql rdcmlaI .ek ksfõokhla

m%fõ.ldÍ ju;a ms;slrefjla jk Ndkql rdcmlaI iïnkaOfhka Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ksfõokhla ksl=;alr ;sfí'

Views: 6279    Jan 13, 2022      Read More...

isïndífõ l%slÜ lKavdhu Èjhskg

wo wÆhu lgd¾ .=jka fiajhg wh;a .=jka hdkhlska isïndífõ l%slÜ lKavdhu Èjhskg meñKs nj ,wo forK,

Views: 6278    Jan 10, 2022      Read More...

Politics

;uka miq nEug ,lajq nj úmlaI kdhl ið;a lshhs

jir follg fmr wjia:d foll§ ck;d ;Skaÿj wNshi ;uka miq nEug ,lajq nj;a tys m%;sM,h wjikdjka; f,i wo nqla;s

Views: 6280    Jan 16, 2022      Read More...

biairyg hkak l<hq;= foa .ek wkqr lshhs

cd;sl ck n,fõ.fha kdhl md¾,sfïka;= uka;%S wkqr l=udr Èidkdhl uy;d wo ^05& fmrjrefõ u,aj;= md¾Yajfha

Views: 6279    Jan 05, 2022      Read More...

bÈß fojir ;=< läkï fjkila ) wdKavqfõ ie,iqï rdcH weu;s ÈÆï fy<s lrhs

bÈß fojir ;=< läkï fjkila rg ;=< we;s lsÍug ckdêm;sjrhd m%uqL wdKavqj ;SrKhla f.k we;s nj rdcH wud;H

Views: 6278    Dec 31, 2021      Read More...

Gossips

Sri Lanka- India film collaboration ready to go…

Well known Film Producer, Dr. Arosha Fernando’s Universal Media Production Limited along with his Senith Neathan Media Production

Dec 20, 2021      Read More...

Lankan cinematography to feature in United States

The reels of several Sri Lankan cinematic masterpieces will unfold in Santa Barbara USA at the first Ceylon Film Festival in America

Dec 20, 2021      Read More...

International accolades for ‘Visangamanaya’

Ranjan Prasanna’s debut directorial venture ‘Visangamanaya’- ‘Isolation’ has won many International accolades. It won the

Nov 30, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6279    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6278    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Chulakshi Ranathunga

Views: 6290    Jan 17, 2022      Read More...

Dinithi Valgama

Views: 6301    Jan 15, 2022      Read More...

teena

Views: 6283    Jan 14, 2022      Read More...

Gossips

ks¾u,'''' fï thdf.a WmkaÈkh ieñhdf.a WmkaÈkhod

iskud ;srfha wmQrE rx.khka bÈßm;a l<" rejx.s r;akdhl lshkafk ljqre;a oek w÷kk ldf.;a wdorh Èkd.;a

Views: 7    Jan 19, 2022      Read More...

;reKhskaf.a ys;a lvd iqKq úiqKq lrñka t<shg wdmq" i|ks m%kdkaÿf.a

i|ks m%kdkaÿ lshkafk ksrEmK Ys,amskshla úÈyg jf.au rx.k Ys,amskshla úÈyg;a ldf.;a wdorh Èkd

Views: 16    Jan 19, 2022      Read More...

wvksrej;a pß; yefudagu rÛmdkak neye`  fldgg w¢kjd lshkafka wuq;= fohlao@ ) mshqud,s md,ul=Uqr

‘¥ú,s wyfia’ mshdir lrñka .=jka fiaúldjla f,i lghq;= lrk iqkaor yevldßhla ;uhs mshqud,s md,ul=Uqr'

Views: 29    Jan 19, 2022      Read More...