fujr whs mS t,a YQr;dj fodaksf.a fpkakdhs ms,g


Oct 16, 2021 10:54 am    Views: 6303

fujr whs mS t,a YQr;dj fodaksf.a fpkakdhs ms,g

bka§h m%sñh¾ ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha YQr;djh isõjk jrg;a Èkd .ekSug ufyakao% isx fodaks kdhl;ajh ork fpkakdhs iqm¾ lsx.aia lKavdhu Bfha rd;%sfha iu;a jqKd' ta" wjika uyd  ;r.fha§ fnd,sjqÙ iqmsß k¨ IdrelaLdka ysñldÍ;ajh ork fld,algd khsÜ rhsv¾ia lKavdhu ,l=Kq 27lska mrdch lrñka'

vqndhs ys meje;s fuu ;r.fha ldisfha jdish Èkd .;a fld,algd lKavdhu m<uqfjka mkaÿ /lSughs ;SrKh l<d' ta wkqj m<uqj mkaÿjg myrÿka fpkakdhs iqm¾ lsx.aia lKavdhu kshñ; mkaÿjdr úiai wjidkfha§ lvq¨ 3la oeù ,l=Kq 192la /ia lsÍug iu;ajqKd'  

iqmsß bksula l%Svd l< wdrïNl ms;slre **a vq maf,isia mkaÿ 59l§ ,l=Kq 86la /ia l<d' ta" yfha myr 3la yd y;f¾ myr 7la iu.ska' fudhSka w,S mkaÿ 20l§ fkdoeù ,l=Kq 37 hs' mkaÿ heùfï § iqks,a kÍka lvq¨ 2la yd Ysjï udú tla lvq,a,la ojd .;a;d'

ms<s;=re bksu ls%Svd l< fld,algd lKavdhug kshñ; mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨ 9la oeù ,nd .; yels jQfha ,l=Kq 165la muKhs' wdrïNl lvq,a, ioyd fjkalfÜIa whsh¾ yd Iqíuka .s,a ,l=Kq 91l ino;djhla f.dv ke.=jo fiiq ms;slrejka wid¾:l ùu fya;=fjka fld,algd lKavdhug mrdch w;ajqKd'

whsh¾ ,l=Kq mkaÿ 32l§ ,l=Kq 50la /ia l< w;r Iqíuka .s,a mkaÿ 43l§ ,l=Kq 53la /ia l<d' wdrïNl ms;slrejka yereKq úg fld,algd lKavdhfï ,l=Kq 10 iSudj miq lf<a Ysjï udú yd ¨lS *¾.shqika muKhs'  

mkaÿ heùfï § Y¾ÿ,a ;dl+¾ lvq¨ 3la ojd .;a w;r" fcdIa fyai,ajqÙ yd rùkao% cfåcd lvq¨ 2 ne.ska ojd .;a;d' fpkakdhs iqm¾ lsx.aia lKavdhu óg fmr wjia:d 3l§ whs'mS't,a YQr;dj Èkd f.k ;sfnkjd' ta" 2010" 2011 yd 2018 hk jirj,§hs'

English News

President directs to import Molnupiravir antiviral COVID drug through SPC

President Gotabaya Rajapaksa has directed State Minister of Pharmaceuticals Prof. Channa Jayasumana to take required

Views: 16    Nov 26, 2021      Read More...

Three arrested over Kinniya ferry disaster

Three persons have been arrested in connection with the capsizing of a passenger ferry at the Kuringankerni lagoon

Views: 18    Nov 24, 2021      Read More...

Graduates recruited to public service to be made permanent

The government has decided to make the graduates who were recently recruited to the public service permanent and to pay

Views: 25    Nov 24, 2021      Read More...

Six including children dead after ferry capsizes in Kinniya

Six reported drowned and 11 others have sustained injuries after a ferry capsized in the Kuringankerni lagoon in Kinniya

Views: 41    Nov 23, 2021      Read More...

Gossips

Originals, her forte

Her velvety voice and proficiency in singing subtle variations would bring a tear to one’s eye. The inborn ability refined

Views: 24    Nov 24, 2021      Read More...

Yohani releases new single ‘Moving on’ via Red Bull Records

Sri Lanka’s viral sensation Yohani releases her single “Moving On.” Poised as one of the biggest rising artists out of Sri Lanka

Views: 21    Nov 24, 2021      Read More...

Bolywod News

Classical music boosts creativity

The former One Direction singer is one of the most popular names in the music industry, with his 2019 album Fine Line

Views: 21    Nov 24, 2021      Read More...

More relaxed

Camila Cabello took a more relaxed approach when it came to making her third album Familia.

Views: 60    Nov 14, 2021      Read More...

Recent Post

iqika;sld j wìnjd .sh wudId

57 jk hqo yuqod wka;¾ frðfïka;= u,, l%Svd ;r.dj,sh Èk 5la mqrd fld<U iq.;odi l%Svdx.Kfha§ meje;ajqKs'

Views: 20    Nov 27, 2021      Read More...

Èuq;a" fgiaÜ l%slÜ f,dal jd¾;djla wNsih

Y%S ,xld fgiaÜ kdhl Èuq;a lreKdr;ak kj f,dal jd¾;djla wNshig meñK ;sfnkjd' ta" wLKavj jeäu fgiaÜ bksu

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

Y%S ,xldjg ,l=Kq 187l chla

Y%S ,xldj iy ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu w;r mej;s m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.h ch .ekSug Y%S ,xld

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

ngysr bka§h fldfoõ lKavdhfï m<uq bksu ,l=Kq 230 lg iSudfjhs

ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.fha isõjk Èkh wohs'

Views: 37    Nov 24, 2021      Read More...

Èuq;a lreKdr;ak ,l=Kq 147g oeù hhs

ixpdrl ngysr bkaÈh fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk m<uq fgiaÜ l%slÜ ;rÛfha fojk Èkh wohs'

Views: 55    Nov 22, 2021      Read More...

wi,xl nxl=fõ ;nd Y%S ,xld lKavdhu fyg .dÆ msáhg

ixpdrl ngysr bkaÈh fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r ;rÛ follska iukaú; fgiaÜ ;rÛdj,sh fyg wdrïN jkjd' ta

Views: 60    Nov 21, 2021      Read More...

Sport News

iqika;sld j wìnjd .sh wudId

57 jk hqo yuqod wka;¾ frðfïka;= u,, l%Svd ;r.dj,sh Èk 5la mqrd fld<U iq.;odi l%Svdx.Kfha§ meje;ajqKs'

Views: 20    Nov 27, 2021      Read More...

Èuq;a" fgiaÜ l%slÜ f,dal jd¾;djla wNsih

Y%S ,xld fgiaÜ kdhl Èuq;a lreKdr;ak kj f,dal jd¾;djla wNshig meñK ;sfnkjd' ta" wLKavj jeäu fgiaÜ bksu

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

Y%S ,xldjg ,l=Kq 187l chla

Y%S ,xldj iy ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu w;r mej;s m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.h ch .ekSug Y%S ,xld

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

Politics

hymd,k kdhlh;a wo bkafka wdKavqfõ - ffu;%S

j¾;udkfha ;sfnk ishÆ m%Yakj,g hymd,k wdKavqj j.lsj hq;= njg we;euqka fpdaokd l<;a ta ish,a, §¾> ld,hla

Views: 63    Nov 17, 2021      Read More...

wms w;skao fkdúh hq;= foa isÿjqKd - wÆ;a .uklg wkqr ierfihs

ikakoaO foaYmd,k l%shdldrlï m%;slafIam lrñka ck;dj iuÛ tlaj kj foaYmd,k wr.,hlg m%úIagùug ck;d

Views: 80    Nov 14, 2021      Read More...

ysgmq ksfhdacH weu;s uq;=fyÜá.ug fudlo jqfka @

foaYmd,kfha ieu úgu l;dnyg ,lajk pß; jßkajr u;= jkjd' tjka tla pß;hla jQfha ysgmq ksfhdacH wud;Hjrfhl=

Views: 6346    Nov 06, 2021      Read More...

Gossips

Originals, her forte

Her velvety voice and proficiency in singing subtle variations would bring a tear to one’s eye. The inborn ability refined

Nov 24, 2021      Read More...

Yohani releases new single ‘Moving on’ via Red Bull Records

Sri Lanka’s viral sensation Yohani releases her single “Moving On.” Poised as one of the biggest rising artists out of Sri Lanka

Nov 24, 2021      Read More...

Universal notes

The newly elected president of WMA, Rajitha Rupasinghe thinks that he has got the best Exco up to now. This does not specifically

Nov 14, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6277    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6271    Dec 10, 2020      Read More...

Models

model

Views: 0    Nov 28, 2021      Read More...

Dinithi Walgamage

Views: 31    Nov 27, 2021      Read More...

Chulakshi Ranathunga

Views: 19    Nov 27, 2021      Read More...

Gossips

ljqre;a wdof¾ lrk" biqref.hs - ;ßkaÈf.hs ^/,af,a le;ßka& wuq;= ;df,a f*dfgda IQÜ tl fukak

mqxÑ ;srh jf.au iskudfj;a fjkiau pß; ksid l;dnyg ,la jqKq biqre f,dl=fyÜáwdrÉÑ j ljqo fkdokafka''@ ta

Views: 10    Nov 28, 2021      Read More...

ÈklaIsf.a wuq;= u ukaoiañ;hg wdi jQ idrx.

 idrx. iy ÈklaIs lshkafka wfma rfÜ bkak b;du;a wdor”h ckm%sh hqj<la'
l=¿ÿf,a ujqmsh moúh ,nmq

Views: 60    Nov 27, 2021      Read More...

;dreld jkakswdrÉÑf.a wÆ;au PdhdrEm tl;=jla

 ;dreld jkakswdrÉÑ lshkafka mqxÑ ;srfha ksrka;rfhkau olskak ,efnk pß;hla fkfuhs' kuq;a úúO pß; tlal boysg

Views: 41    Nov 27, 2021      Read More...