Y%S ,xld lKavdhug ;j;a chla


Oct 14, 2021 10:24 pm    Views: 6281

Y%S ,xld lKavdhug ;j;a chla


mkaÿjdr 20 hs 20 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh fjkqfjka mej;s ;j;a fmr mqyqKq ;r.hlska Y%S ,xld lKavdhug wo ,l=Kq 38 l chla ysñ jqKd'

ta" memqjd ksõ.skshd lKavdhug tfrysjhs' ;r.fha m%:ufhka mkaÿjg myrÿka Y%S ,xld ms, kshñ; mkaÿjdr úiafia§ lvq¿ 5 la oeù ,l=Kq 162 la /ia l<d' tys§ me;=ï ksYaYxl mkaÿ 58 l§ ,l=Kq 76 la /ia l< w;r wúYal m%kdkaÿ mkaÿ 37 l§ ,l=Kq 61 la /ia lf<a h<s ms;af;ka oialï oelajñka'

ms<s;=re bksu l%Svd l< memqjd ksõ.skshd lKavdhug kshñ; mkaÿjdr úiafia§ /ialr .; yels jQfha lvq¿ 7 la oeú ,l=Kq 124 la muKhs' mkaÿ heùfï§ jksÿ yirx. ,l=Kq 16 lg lvq¿ 2 la iy ÿIauka; pór ,l=Kq 21 lg lvq¿ 2la ìo fy¿jd' t<fUk f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sfha Y%S ,xldj iyNd.s jk iqÿiqlï ,eîfï jghg fmr iyNd.s jQ wjika mqyqKq ;r.h fuhhs' tfukau ´udk ;r. 2 o iu. Y%S ,xldj wLKavj ,enQ isõ jk úiaihs úiai ;r. ch o fuh jkjd'

Y%S ,xldj iy keïìhdj w;r meje;afjk uQ,sl jgfha m<uq ;r.h ,nk iÿod meje;aùug kshñ;hs'

English News

President directs to import Molnupiravir antiviral COVID drug through SPC

President Gotabaya Rajapaksa has directed State Minister of Pharmaceuticals Prof. Channa Jayasumana to take required

Views: 16    Nov 26, 2021      Read More...

Three arrested over Kinniya ferry disaster

Three persons have been arrested in connection with the capsizing of a passenger ferry at the Kuringankerni lagoon

Views: 18    Nov 24, 2021      Read More...

Graduates recruited to public service to be made permanent

The government has decided to make the graduates who were recently recruited to the public service permanent and to pay

Views: 25    Nov 24, 2021      Read More...

Six including children dead after ferry capsizes in Kinniya

Six reported drowned and 11 others have sustained injuries after a ferry capsized in the Kuringankerni lagoon in Kinniya

Views: 41    Nov 23, 2021      Read More...

Gossips

Originals, her forte

Her velvety voice and proficiency in singing subtle variations would bring a tear to one’s eye. The inborn ability refined

Views: 24    Nov 24, 2021      Read More...

Yohani releases new single ‘Moving on’ via Red Bull Records

Sri Lanka’s viral sensation Yohani releases her single “Moving On.” Poised as one of the biggest rising artists out of Sri Lanka

Views: 21    Nov 24, 2021      Read More...

Bolywod News

Classical music boosts creativity

The former One Direction singer is one of the most popular names in the music industry, with his 2019 album Fine Line

Views: 21    Nov 24, 2021      Read More...

More relaxed

Camila Cabello took a more relaxed approach when it came to making her third album Familia.

Views: 60    Nov 14, 2021      Read More...

Recent Post

iqika;sld j wìnjd .sh wudId

57 jk hqo yuqod wka;¾ frðfïka;= u,, l%Svd ;r.dj,sh Èk 5la mqrd fld<U iq.;odi l%Svdx.Kfha§ meje;ajqKs'

Views: 20    Nov 27, 2021      Read More...

Èuq;a" fgiaÜ l%slÜ f,dal jd¾;djla wNsih

Y%S ,xld fgiaÜ kdhl Èuq;a lreKdr;ak kj f,dal jd¾;djla wNshig meñK ;sfnkjd' ta" wLKavj jeäu fgiaÜ bksu

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

Y%S ,xldjg ,l=Kq 187l chla

Y%S ,xldj iy ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu w;r mej;s m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.h ch .ekSug Y%S ,xld

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

ngysr bka§h fldfoõ lKavdhfï m<uq bksu ,l=Kq 230 lg iSudfjhs

ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.fha isõjk Èkh wohs'

Views: 37    Nov 24, 2021      Read More...

Èuq;a lreKdr;ak ,l=Kq 147g oeù hhs

ixpdrl ngysr bkaÈh fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;afjk m<uq fgiaÜ l%slÜ ;rÛfha fojk Èkh wohs'

Views: 55    Nov 22, 2021      Read More...

wi,xl nxl=fõ ;nd Y%S ,xld lKavdhu fyg .dÆ msáhg

ixpdrl ngysr bkaÈh fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r ;rÛ follska iukaú; fgiaÜ ;rÛdj,sh fyg wdrïN jkjd' ta

Views: 60    Nov 21, 2021      Read More...

Sport News

iqika;sld j wìnjd .sh wudId

57 jk hqo yuqod wka;¾ frðfïka;= u,, l%Svd ;r.dj,sh Èk 5la mqrd fld<U iq.;odi l%Svdx.Kfha§ meje;ajqKs'

Views: 20    Nov 27, 2021      Read More...

Èuq;a" fgiaÜ l%slÜ f,dal jd¾;djla wNsih

Y%S ,xld fgiaÜ kdhl Èuq;a lreKdr;ak kj f,dal jd¾;djla wNshig meñK ;sfnkjd' ta" wLKavj jeäu fgiaÜ bksu

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

Y%S ,xldjg ,l=Kq 187l chla

Y%S ,xldj iy ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu w;r mej;s m<uq fgiaÜ l%slÜ ;r.h ch .ekSug Y%S ,xld

Views: 17    Nov 26, 2021      Read More...

Politics

hymd,k kdhlh;a wo bkafka wdKavqfõ - ffu;%S

j¾;udkfha ;sfnk ishÆ m%Yakj,g hymd,k wdKavqj j.lsj hq;= njg we;euqka fpdaokd l<;a ta ish,a, §¾> ld,hla

Views: 63    Nov 17, 2021      Read More...

wms w;skao fkdúh hq;= foa isÿjqKd - wÆ;a .uklg wkqr ierfihs

ikakoaO foaYmd,k l%shdldrlï m%;slafIam lrñka ck;dj iuÛ tlaj kj foaYmd,k wr.,hlg m%úIagùug ck;d

Views: 80    Nov 14, 2021      Read More...

ysgmq ksfhdacH weu;s uq;=fyÜá.ug fudlo jqfka @

foaYmd,kfha ieu úgu l;dnyg ,lajk pß; jßkajr u;= jkjd' tjka tla pß;hla jQfha ysgmq ksfhdacH wud;Hjrfhl=

Views: 6346    Nov 06, 2021      Read More...

Gossips

Originals, her forte

Her velvety voice and proficiency in singing subtle variations would bring a tear to one’s eye. The inborn ability refined

Nov 24, 2021      Read More...

Yohani releases new single ‘Moving on’ via Red Bull Records

Sri Lanka’s viral sensation Yohani releases her single “Moving On.” Poised as one of the biggest rising artists out of Sri Lanka

Nov 24, 2021      Read More...

Universal notes

The newly elected president of WMA, Rajitha Rupasinghe thinks that he has got the best Exco up to now. This does not specifically

Nov 14, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6277    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6271    Dec 10, 2020      Read More...

Models

model

Views: 1    Nov 28, 2021      Read More...

Dinithi Walgamage

Views: 31    Nov 27, 2021      Read More...

Chulakshi Ranathunga

Views: 20    Nov 27, 2021      Read More...

Gossips

ljqre;a wdof¾ lrk" biqref.hs - ;ßkaÈf.hs ^/,af,a le;ßka& wuq;= ;df,a f*dfgda IQÜ tl fukak

mqxÑ ;srh jf.au iskudfj;a fjkiau pß; ksid l;dnyg ,la jqKq biqre f,dl=fyÜáwdrÉÑ j ljqo fkdokafka''@ ta

Views: 13    Nov 28, 2021      Read More...

ÈklaIsf.a wuq;= u ukaoiañ;hg wdi jQ idrx.

 idrx. iy ÈklaIs lshkafka wfma rfÜ bkak b;du;a wdor”h ckm%sh hqj<la'
l=¿ÿf,a ujqmsh moúh ,nmq

Views: 61    Nov 27, 2021      Read More...

;dreld jkakswdrÉÑf.a wÆ;au PdhdrEm tl;=jla

 ;dreld jkakswdrÉÑ lshkafka mqxÑ ;srfha ksrka;rfhkau olskak ,efnk pß;hla fkfuhs' kuq;a úúO pß; tlal boysg

Views: 41    Nov 27, 2021      Read More...