ldka;djla ore fofokd iuÛ uy,a 19lska hq;a f.dvke.s,af,ka ìug mkshs


Oct 13, 2021 03:57 pm    Views: 17

ldka;djla ore fofokd iuÛ uy,a 19lska hq;a f.dvke.s,af,ka ìug mkshs

reishdfõ§ yuqod ks,Odßfhl=f.a ìß| ish orejka fofokd iuÛ ishÈú kidf.k ;sfnkjd' ldka;dj wjqreÿ ;=kla jhie;s orejka ;u Wl=f,a ;ndf.k f.dvke.s,a,l 19 jk uyf,ka ìug mek we;s njhs úfoia udOH i|yka lrkafka'


wä 190 la muK my<g jeàfuka ;sfokdu ñh .sh njhs jd¾;d jkafka' ñh.sh whf.a ieñhd yuqod ks,Odßfhl= jk w;r fuu mqj; ie,ùfuka miq Tyq oeä lïmkhg m;a j ;sfnkjd'

fmd,sish fï iïnkaOfhka mÍlaIK wdrïN lr ;sfnk w;r' fuh ñkSuereula o ishÈú ydks lr.ekSulao hkak ms<sn|j ksYaÑ; lreKq wkdjrKh lrf.k kE'

T,a.d ish Èú kid .ekSug fmr igyklao ;nd ;sfnkjd' tys weh ,shd we;af;a ;u orejka fï f,dalfha ;kslr oeóug wjYH ke;s ksid weh Tjqka o le|jdf.k hk njhs' fuu ldka;dj l,lg fmr ;u wi,ajeishdg mjid we;af;a weh mYapd;a m%ij udkisl wjmSvkfhka fmf<k nj;a md¿j" oeä fjfyila oefkk nj;a h' iuyr úg fï fya;=fjka Tyq ishÈú kid .kakg we;ehs úYajdi flfrkjd 

English News

Presidential Task Force for Green Agriculture appointed

This was announced in a Gazette Extraordinary published by the Secretary to the President, P.B. Jayasundera on Friday

Views: 3    Oct 16, 2021      Read More...

Sri Lanka records 21 more COVID-related fatalities

The total number of people, who died of COVID-19 infection in Sri Lanka, moved up as 21 more fatalities were confirmed by

Views: 9    Oct 14, 2021      Read More...

Daily count of new Covid-19 cases moves to 673

The Health Ministry reported that another 146 persons have tested positive for Covid-19 today, increasing the daily count of new cases to 673.

Views: 12    Oct 14, 2021      Read More...

Rishad Bathiudeen granted bail

MP Rishad Bathiudeen, who was in remand custody after being arrested under the Prevention of Terrorism Act (PTA), has

Views: 9    Oct 14, 2021      Read More...

Gossips

Yohani makes Salman Khan sing Manike Mage Hithe

While Bigg Boss 15 host Salman Khan scolds unruly contestants during the Weekend Ka Vaar episode, he keeps the mood light

Views: 38    Oct 11, 2021      Read More...

Sri Lanka’s Ruwanthi wins Taiwan Fashion Design Award 2021

Sri Lankan designer Ruwanthi Pavithra Gajadeera has won the first prize at the “Taiwan Fashion Design Award 2021” (TFDA),

Views: 50    Oct 09, 2021      Read More...

Bolywod News

New music on the way

The ‘Overload’ girl group have just released the 20th-anniversary edition of their fan-favourite debut album, ‘One Touch’, featuring

Views: 30    Oct 09, 2021      Read More...

Stellar action

Phillip Noyce’s ‘Salt’ sees woman of action Angelina Jolie in her usual avatar, the action-packed characters she is so good at playing

Views: 36    Oct 09, 2021      Read More...

Recent Post

tx.,ka; ixpdrlhska .ek bkaÈhdj ;SrKhla .kS

fï w;r bkaÈhdj wo ksfõokh lf<a trgg meñfKk mQ¾K tkak;alrKhg ,lajQ tx.,ka; ixpdrlhska i|yd ksfrdaOdhkh

Views: 6    Oct 14, 2021      Read More...

ldka;djla ore fofokd iuÛ uy,a 19lska hq;a f.dvke.s,af,ka ìug mkshs

reishdfõ§ yuqod ks,Odßfhl=f.a ìß| ish orejka fofokd iuÛ ishÈú kidf.k ;sfnkjd' ldka;dj wjqreÿ ;=kla jhie;s orejka

Views: 17    Oct 13, 2021      Read More...

we*a.ksia;dkh f.dv.kakd njg fmdfrdkaÿjla

we*a.ka wd¾:slh f.dvke.Su i|yd fvd,¾ ì,shk .Kkska fhdojk f,i tlai;a cd;Skaf.a ixúOdkh úiska miq.sh

Views: 12    Oct 13, 2021      Read More...

f;jk ud;%dj .ek f,dal fi!LH ixúOdkh ÿka ks¾foaYh

isfkdjela iy ihsfkd*dï tkak;a ,ndÿka wjqreÿ 60 iy Bg jeä mqoa.,hska i|yd f;jk tkak;a ud;%dj;a ,ndÈh hq;=

Views: 15    Oct 12, 2021      Read More...

W;=re fldßhdfjka iqmsß yuqodjla

wfußldj jeks rgj,a W;=re fldßhdjg tfrysj f.khk ,i;=re m%;sm;a;sj,g, tfrysj ,mrdch l< fkdyels yuqodjla,

Views: 14    Oct 12, 2021      Read More...

tx.,ka;fha isÿjq wmQre ore Wm;

fldúâ )19 wdidÈ;j fldaud ;;a;ajhg m;aù oeäi;aldr tallhl m%;sldr ,enq .eìks ldka;djla orefjl= ìysl< mqj;la

Views: 20    Oct 10, 2021      Read More...

Sport News

fujr whs mS t,a YQr;dj fodaksf.a fpkakdhs ms,g

bka§h m%sñh¾ ,S.a l%slÜ ;r.dj,sfha YQr;djh isõjk jrg;a Èkd .ekSug ufyakao% isx fodaks kdhl;ajh ork fpkakdhs

Views: 6    Oct 16, 2021      Read More...

Y%S ,xld lKavdhug ;j;a chla

mkaÿjdr 20 hs 20 f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.dj,sh fjkqfjka mej;s ;j;a fmr mqyqKq ;r.hlska Y%S ,xld lKavdhug

Views: 8    Oct 14, 2021      Read More...

wekacf,da ue;sõia by< ld¾h idOk uOHia:dkfha § mqyqKqùï wrUhs

Y%S ,xld lKavdhfï ysgmq kdhl wekacf,da ue;sõia by< ld¾h idOk uOHia:dkfha § mqyqKqùï wdrïN

Views: 31    Oct 13, 2021      Read More...

Politics

úisjk wdKavql%u jHdjia:d ixfYdaOkh wid¾:l nj ckm;s ms<s.kS ) ysgmq w.ue;s rks,a

úisjk wdKavql%u jHdjia:d ixfYdaOkh wid¾:l nj ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d fï jk úg ms<sf.k we;ehs ysgmq

Views: 38    Oct 10, 2021      Read More...

vhkd j mlaIfhka fkrmSug ;SrKhla

md¾,sfïka;= uka;%skS vhkd .uf.a uy;añh iu.s ck n,fõ.h mlaIfhka fkrmSug tu mlaIfha úkh lñgqj ;SrKh lr ;sfí'

Views: 42    Oct 07, 2021      Read More...

j;auka rch n,hg f.kwd fya;=j md,lhskag wu;lhs - we,af,a .=KjxY ysñ

rfÜ wd¾:sl w¾nqo ks¾udKh jk whqßka jxpd ÿIKj,g iïnkaO mqoa.,hskaf.a kï fy<sorõ lsÍug ;ud iqodkï nj

Views: 42    Oct 07, 2021      Read More...

Gossips

Yohani makes Salman Khan sing Manike Mage Hithe

While Bigg Boss 15 host Salman Khan scolds unruly contestants during the Weekend Ka Vaar episode, he keeps the mood light

Oct 11, 2021      Read More...

Sri Lanka’s Ruwanthi wins Taiwan Fashion Design Award 2021

Sri Lankan designer Ruwanthi Pavithra Gajadeera has won the first prize at the “Taiwan Fashion Design Award 2021” (TFDA),

Oct 09, 2021      Read More...

Yohani sings her way to Bollywood

Young Artist Yohani De Silva, who grabbed the international audience with her cover song “Manike Mage Hithe” with over 129

Sep 30, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6253    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6242    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Asanki De Silva

Views: 6    Oct 15, 2021      Read More...

Nathasha Perera

Views: 63    Oct 13, 2021      Read More...

Chulakshi Ranathunga

Views: 39    Oct 13, 2021      Read More...

Gossips

wieì Ñ;%mgj, rÛmE iqmsß k¿fjl= iuÛ ,dxlSh iïNjhla iys; ks<s cel,ska lrkak hk" wdkafoda,kd;aul jefâ

cel,ska *¾kekavia lshkafka yskaÈ Ñ;%mg l¾udka;h ;=< jvd;a b,aÆula we;s ks<shla jf.au is;a

Views: 18    Oct 16, 2021      Read More...

ckm%sh .dhk Ys,amS k,ska fmf¾rd wo Wmka Èkh ieurE yeá

lKavdhï ix.S;fha fmr<sldr .dhlfhla yeáhg k,ska fmf¾rdj fndfyda fofkla y÷kajd fokjd' Tyqg ta ksidu f,dl= fmdä

Views: 30    Oct 15, 2021      Read More...

wixls o is,ajdf.a wÆ;au PdhdrEm tl;=jla fukak

wixls o is,ajd lshk kug jvd ta rej oeka fndfyda fofkl=g u;l we;s' ta ysre fu.iagd¾ia fõÈldfõ k¾;k yelshdj

Views: 31    Oct 15, 2021      Read More...