b;d,s lEu


Sep 11, 2021 09:27 pm    Views: 6230

b;d,s lEu
miq.sh fkdjeïn¾ udifha§ wïß;d rd´ ish m<uq orejd ìys l< w;r Tyqg ù¾ hk ku ;eîh' fuf;la .; jQ udi .Kkdj mqrdu weh ksfjfia /fËñka ujl f,i ishÆ hq;=lï bgq l<dh' udi 19 lg miq weh ish m%sh;u wjkayf,ka wdydr fõ,la Nqla;s ú£ug ;SrKh l<dh' weh ujl ùfï mqj; ksfõokh lr isáfha fldfrdakd jix.;h fya;=fjka rg jid ;sìh§hs' tu ld,fha weh wdydr mdk .ekSfï§ oeä f,i ie,ls,su;a jQ w;r orejdg lsß fok ;=re Ök wdydr ,nd fkd.ekSug o ;SrKh ;snqfKa jeäysá Wmfoia wkqjh' udi .Kkdjlg miq weh b;d,s lEu j¾. weKjqï lsÍug ;SrKh l<dh' tu wdydr fõ, ~fi!LH iïmkak~ f,i ishÆ wdrlaIs; ud¾f.damfoaYk yd Wmfoia wkqj ilia lr ;snQ nj wïß;d mjikakSh'

m%uqL fmf<a Èkm;d mqj;am;la iuÛ tla fjñka weh mejiqfõ" ,ud;D;ajh hkq mß;Hd.YS,S f,i wdrïN jk .ukla' m<uq udi kjh rg jid oeóu uOHfha uu fnfyúka mfriaiï ù isáhd' orejdg lsß fok neúka B<Û udi 10;a oeä f,i .; lsÍug j.n,d .;a;d,' weh ;jÿrg;a fufia mejiqjdh' ,b;ska" udi 19 lg miq m<uq j;djg uu rij;a wjkay,a lEula .ekSug ;SrKh l<d' ujl ù udi .Kka fjfyi uykais ù jev lsÍfuka miq .;a fuu wmQre wdydrh ÿgq úg uu <ufhl= ù uf.a Woafhda.h md,kh lr .; fkdyels jqKd,'

English News

No need to panic over ‘fake email’ received by airport authorities – Defence Secretary

Sri Lanka’s Secretary of Defence says there is NO need for the public to panic over the ‘fake email’ received by country’s

Views: 8    Sep 17, 2021      Read More...

Quarantine curfew extended until Oct. 01

The quarantine curfew currently in effect across the island has been extended until 4.00 a.m. on October 01 (Friday),

Views: 9    Sep 17, 2021      Read More...

Enough petroleum resources in Mannar to settle country’s foreign debt – Gammanpila

Minister of Energy Udaya Gammanpila says that Sri Lanka has enough petroleum resources in Mannar to sort out the country’s

Views: 14    Sep 16, 2021      Read More...

Sri Lanka confirms another 132 coronavirus deaths

The Director General of Health Services has confirmed another 132 Covid-19 related deaths for September 14, increasing the

Views: 14    Sep 15, 2021      Read More...

Gossips

Getting into superhero shape

After a long wait, The Marvel Cinematic Universe is in full swing. Both Black Widow and Shang-Chi have arrived in theaters

Views: 6238    Sep 11, 2021      Read More...

K-POP stars Sri Lanka

Under the category of best K-POP Dance Performance, Island Stompers, Lachimolala, Riya Pathirana and Mandira Hippola

Views: 6244    Sep 09, 2021      Read More...

Bolywod News

Nayanthara in SRK’s next project

Atlee in the industry.

Views: 6227    Sep 09, 2021      Read More...

Britney Spears’ father asks for conservatorship to end

Jamie Spears, the father of Britney Spears, on Tuesday asked a Los Angeles court to end the pop singer’s 13-year conservatorship

Views: 6236    Sep 09, 2021      Read More...

Recent Post

uf.a ysgmq fmïj;d ug weisâ .ykak msßñ <uhs lsysm fofklaj tõjd

iïudk /ilg ysñlï lshQ iqrEmS ks<sh" yÈisfhau l< wdkafoda,kd;aul fy<sorõj fukak

Views: 12    Sep 17, 2021      Read More...

ks,a Ñ;%mg yqgmgh tlal  Ys,amd fIÜá" rdÊf.ka Èlalido fjhs @

ks,a Ñ;%mg ks¾udKh lrkakg fmf<öu yryd fï jkúg w;awvx.=jg m;aj we;s fldaám;s jHmdßl rdÊ l=kao¾f.ka

Views: 16    Sep 16, 2021      Read More...

>ckm%sh ks<s Andrea Jeremiahf.a kj;u PdhdrEm lsysmhla iudc udOHfhys l;dnyg

Andrea Jeremiah lsh,d lshkafka" bkaÈh iskudfõ isák ckm%sh iy olaI;u ks<shka w;r flfkla úÈyg y÷kaj,d

Views: 38    Sep 14, 2021      Read More...

ckm%sh fmdma .dhsld n%sÜks iamsh¾ia" ish fmïj;d iuÛ újdy .súi .kshs

iqmsß .dhsld n%sÜks iamsh¾ia" ish fmïj;d jk iEï weia.dÍ iu. újd .súi f.k we;s nj úfoia udOH jd¾;d lrkjd'

Views: 28    Sep 14, 2021      Read More...

rkaù¾ mqxÑ ;srhg

wñ;dí nÉpka" Ydrela Ldka" i,auka Ldka iy wó¾ Ldka ßhe,sá iy m%Yak úpdrd;aul jevigyka meje;aùfuka

Views: 6226    Sep 11, 2021      Read More...

b;d,s lEu

miq.sh fkdjeïn¾ udifha§ wïß;d rd´ ish m<uq orejd ìys l< w;r Tyqg ù¾ hk ku ;eîh' fuf;la .; jQ udi .Kkdj

Views: 6230    Sep 11, 2021      Read More...

Sport News

wdndOhg ,la jQ l=i,a cks;a .ek ;SrKhla .kS

ol=Kq wm%sldj iu. mej;s 3 jk iy wjika mkaÿjdr úiai ;r.fha§ wdndOhlg ,la jQ l=i,a cks;a fmf¾rd iïnkaOfhka

Views: 8    Sep 16, 2021      Read More...

T20 mrdcfhka miq ms;slrejka .ek oiqkaf.ka m%ldYhla

Y%S ,xld ms;slrejka úiaihs 20 ;r.j,§ óg jvd úYajdikShj iy j.lSï iy.;j l%Svd l<hq;= nj Y%S ,xld l%slÜ

Views: 15    Sep 15, 2021      Read More...

ol=Kq wm%sldjg myiq chla

Y%S ,xldj iu. mej;s fojeks úiaihs úiai cd;Hka;r ;rÛh myiqfjka ch .ekSug ixpdrl ol=Kq wm%sldkq

Views: 26    Sep 13, 2021      Read More...

Politics

ið;a g tfrysj wkqrf.ka oeä m%ldYhla

uqo,a wud;H neis,a rdcmlaI uy;df.a fhdackdjla u; flrj,msáh n,d.drfha whs;sh wfußldkq iud.ulg ,nd§ug leìkÜ

Views: 24    Sep 13, 2021      Read More...

ið;a msf<a 10 la h<s UNPhg @

ið;a msf<a 10 la h<s UNPhg @ we;=¿ lKska fldkska úfYaIdx.fha my;ska '

Views: 6229    Sep 10, 2021      Read More...

ckm;s iy rks,a w;r yuqjla miajrefõ

tlai;a cd;sl mlaIfha kdhl ysgmq w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d wo ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI

Views: 6210    Aug 17, 2021      Read More...

Gossips

Getting into superhero shape

After a long wait, The Marvel Cinematic Universe is in full swing. Both Black Widow and Shang-Chi have arrived in theaters

Sep 11, 2021      Read More...

K-POP stars Sri Lanka

Under the category of best K-POP Dance Performance, Island Stompers, Lachimolala, Riya Pathirana and Mandira Hippola

Sep 09, 2021      Read More...

Wearing less makeup for ‘Cinderella’ was scary

Singer Camila Cabello says she found it “scary” wearing a lot less makeup for her titular role in the new ‘Cinderella’.

Sep 09, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6212    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6212    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Madhu Kulathunga

Views: 12    Sep 16, 2021      Read More...

Chulakshi Ranathunga

Views: 40    Sep 15, 2021      Read More...

Madhushani Wickramasinghe

Views: 64    Sep 13, 2021      Read More...

Gossips

biair Thdg lshkafk lßIaud lmQ¾ lsh,d" ta ;rï ,iaikhs Thd

Ôúf;a wms iodld,slj bkak wdmq .ukla fkfjhs' ta;a ta úÈyg wdmq .uk" fldhs ;rï wjdikdjka; úÈyg wjika

Views: 9    Sep 17, 2021      Read More...

m;a;r f.dvlska weÛ jyf.k" ksrEmsldjla lrmq wÆ;a f*dfgdaIQÜ tl nqlsh le<UQ yeá fukak

2014 jif¾ isg ksrEmk lafIa;%fha kshef,k uOQ l=,;=x. uE; ld,fha ksrEmsldjka w;r álla lEmS fmkqKd'

Views: 37    Sep 16, 2021      Read More...

uf.a r;a;rka Thdg mska" uf.a fndakslals Thd wfma f,daflag weú;a wog yßhgu wjqreÿ 2hs

mqxÑ ÈhKshf.a WmkaÈkhod p;=ßld mSßia uqyqKq fmdf;a oeuQ wdor”h igyk fukak
“Thd ;uhs wmamÉÑf.hs

Views: 63    Sep 16, 2021      Read More...