weyegq,af,l=f.a weoysh fkdyels m%ydrhla


Jun 17, 2021 10:44 pm    Views: 6360

weyegq,af,l=f.a weoysh fkdyels m%ydrhla
 iaNdoyfï úYauh leurd fk;l igyka jQ yeá
weyegq,af,l= úiska f,aka megfjl= .s, ouk w;sYh ÿ¾,N PdhdrEm fm<la uqyqKq fmdf;a yqjudre fjñka mj;skjd'

fuu weoysh fkdyels PdhdrEm fm< fcÜúka.a ú,a Whfka§ ;reKfhl= úiska ish leurd ldphg yiq lrf.k ;snqKd'

leurd Ys,amshd fuu isÿùu olsk úg;a" weyegq,a,d f,akdj ish wdydrhg .ekSu wdrïN lr we;s njhs PdhdrEm iuQyh iuÛ ;snQ igyfka oelajqfka'


weyegq,a,d" §ma;su;a fld< meyehlg ysñlï lshk w;r" fuu i;a;ajhd ñksidf.a weiaj,g myr fokafka hehs" hk jerÈ u;h ksidu isxy, NdIdj ;=< ,weyegq,a,d, ^green vine snake& f,iska y÷kd .efkkjd'

flfia fj;;a ,weyegq,a,d, ñksidg ydksodhl fkdjk nj i|yka' fuu i;a;ajhd i;=j mj;skafka uDÿ úIla njhs i;a;aj úfYaI{hska fmkajd fokafka'

weyegq,a,d idudkHfhka ;ukaf.a f.dÿre njg m;a lr.kafka" l=vd i;=ka jk w;r" fuu f.dÿre .%yKh ;rula widudkH iy ÿ¾,N tlla jkafka ta fya;=fjka nj i¾m ksÍlaIlhska mjikjd'

 


 

English News

NCPA cautions against child presence during street protests

NCPA Chairman Udayakumara Amarasinghe said it has drawn special attention to the children’s participation in public protests

Views: 6361    Apr 08, 2022      Read More...

Utmost caution about my security - AKD

He said this in response to questions being raised in Parliament yesterday regarding an unidentified person wearing a helmet

Views: 6359    Apr 08, 2022      Read More...

Over 20,000 people from 52 countries volunteer to fight in Ukraine - Ukrainian FM

UKRAINE,US: Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said more than 20,000 people from 52 countries have already

Views: 6359    Mar 08, 2022      Read More...

UAE-based company to supply 1.8 million barrels of petrol to Sri Lanka

The Cabinet of Ministers has given the go-ahead to award a long-term contract to UAE-based OQ Trading Limited for the importation

Views: 6358    Mar 02, 2022      Read More...

Gossips

‘Mona Lisa’ on the silver screen

‘Mona Lisa’ directed by Eranga Senaratne and produced by Nishantha Galhena and Champika de Silva on behalf of YAYU Entertainment

Views: 6361    Mar 08, 2022      Read More...

Show You Care for What You Wear with LG TrueSteam!

From eliminating up to 99.99% of harmful allergens to smoothing out 30% more wrinkles from your clothes, the ultimate

Views: 6360    Mar 08, 2022      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6361    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6363    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

weyegq,af,l=f.a weoysh fkdyels m%ydrhla

weyegq,af,l= úiska f,aka megfjl= .s, ouk w;sYh ÿ¾,N PdhdrEm fm<la uqyqKq fmdf;a yqjudre fjñka mj;skjd'

Views: 6360    Jun 17, 2021      Read More...

f,dj Okj;au ldka;djlf.ka iqúi,a wdOdrhla

ueflkais iafldÜ" weufidka iud.fï ks¾ud;D fc*a fnfidia f.a ysgmq ìß| fõ' weh f,dj fjfik Okj;au ldka;djka w;=ßka flfkls'

Views: 6357    Jun 16, 2021      Read More...

fmardfoksh iriú NQñfhka ÿ¾,N jeys,sysKs l+vq 150la

fmardfoKsh úYaj úoHd,fha m%Odk c, gexlsh my< ;sî ÿ¾,N .Kfha jeys,sysKs l=vq 150 la yuqù ;sfnkjd'

Views: 6357    Jun 11, 2021      Read More...

iqn isysk olsñka" bnd.df;a .uka lrk w,s rxpqfõ w,s kskao

Tjqka fï olajd ie;mqï 500lg wdikak ÿr m%udKhla .uka lr we;s w;r .uka úvdj wêl ùu fya;=fjka fuf,i úfõl

Views: 6357    Jun 11, 2021      Read More...

ta u, lm,d whska l<du bjid.kak neß ÿ.ola wdjd" ks, ueiafida mjd msreKd

lsvdrï u, lshkafka ,iaik mqIamhla' tys m;%hl m;% kegqj óg¾ 1' 2 È.g j¾Okh fjkjd' fï lsvdrï u, we;eï wjia:dj,

Views: 6359    Jun 08, 2021      Read More...

ukd,sh yDohdndOfhka ureg - wef.a fidhqßh ta fudfydf;au ukd,hd iuÛ újdy fjhs

bkaÈhdfõ W;a;r m%foaYfha újdy ux.,H W;aijhl§ ukd,sh yÈis yDohdndOhlg ,la ù ñhhEu;a iu.u wef.a fidhqßh

Views: 6357    Jun 04, 2021      Read More...

Sport News

30 jirlg miqj Y%S ,xldj uõ ìfï§ wÆ;a l< jd¾;dj

ixpdrl Tiag%ේ,shdkq lKavdhu iu. meje;afjk ;r. 05lska iukaú; tlaÈk ;r.dj,sh ;r. 3)1la f,i ch .ekSug Y%S

Views: 6366    Jun 22, 2022      Read More...

l=i,a ) me;=ï f.a iïnkaO;djh Y%S ,xldjg ch f.k fohs

ixpdrl Tiag%ේ,shdj iu. mej;s 03 jk tlaÈk ;r.fhka lvqÆ 06l chla ,eîug Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6358    Jun 20, 2022      Read More...

Y‍%S ,xld ldka;d iydh Èùfï lKavdhu wo jev wrUhs

bkaÈhdfõ m;sh,d kqjr§ wo ^25 jeksod& wdrïN jk bka§h wka;¾ m‍%dka; u,, C%Svd ;r.dj,sfha ñg¾ 100 ldka;d

Views: 6359    Jun 15, 2022      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6358    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6358    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6361    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

‘Mona Lisa’ on the silver screen

‘Mona Lisa’ directed by Eranga Senaratne and produced by Nishantha Galhena and Champika de Silva on behalf of YAYU Entertainment

Mar 08, 2022      Read More...

Show You Care for What You Wear with LG TrueSteam!

From eliminating up to 99.99% of harmful allergens to smoothing out 30% more wrinkles from your clothes, the ultimate

Mar 08, 2022      Read More...

Underpant Thief fascinates masses

Out of many of the hard-hit industries across the world amid the coronavirus, cinema dominates as it is used to gathering a crowd

Jan 25, 2022      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6364    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6359    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Chulakshi Ranathunga

Views: 4    Jun 28, 2022      Read More...

Madhushani Wickramasinghe

Views: 23    Jun 27, 2022      Read More...

Chulakshi Ranathunga

Views: 6381    Jun 23, 2022      Read More...

Gossips

pQá ueKslg oeka udi yhla

ksmqKsld fyajd.uf.a lshkafka kj mrmqf¾ rx.k Ys,amskshka w;r l,la mqxÑ ;srfha ckm%sh ;drldjla'

Views: 3    Jun 28, 2022      Read More...

wms jjuq rg kÛuq thd fudllao fï lshkafka@

mj;sk wdydr w¾nqoh ksid j.d lsÍu .ek jeä jeäfhka l;dny lrk ld,hla fïl' ta ksidu yefudau j.d lsÍu

Views: 15    Jun 28, 2022      Read More...

frÈ uÈ fj,do@  ke;akï frÈ jeä fj,do@ ÈklaIs m%shidoaf.a wuq;= cd;sfha ú,dis;d

l,d f,dafla ksrka;rfhka mqj;a ujk wlal,d kx.s,d ;sfokd w;r ÈklaIs m%shidoa lshkafka fma%laIl wdorh

Views: 47    Jun 27, 2022      Read More...