uu ú;ro fï f,dfla nd, fld,af,laj lido nekafoa @ keyefka lidoh .ek wymq foag fnd,sjqâ ks<s m%shxld ÿkak ier W;a;f¾


May 26, 2020 11:06 pm    Views: 5969

uu ú;ro fï f,dfla nd, fld,af,laj lido nekafoa @ keyefka lidoh .ek wymq foag fnd,sjqâ ks<s m%shxld ÿkak ier W;a;f¾

jhi lshkfoa b,lalula ú;rhs lshk foa T¿fõ ;shdf.k ;uhs uu jev lrkafka'''

fnd,sjqâ fyd,sjqâ ckm%sh hqj<la ;uhs m%shxld iy ksla lshkafka' fï fokakd fï fjoa§ Ôj;a fjkafka weußldfõ f,dia wekac,Siaj,'

fï lshkak hkafka m%shxld ksla tlal lrkak hk wÆ;a jevla .ekhs'

m%shxld ta .ek lsõfj fufyuhs'


Tõ b;sx weußldjg fj,d ysáh;a lrk foaj,a Thd,g wdrxÑ fjkjd fkao@' we;a;u lsõfjd;a uu uf.a yiankaâ tlal wÆ;a jevlg ,Eia;s fjkjd' rÛmEug wu;rj isxÿ lshkak;a tljf.a yelshdjla ;sfhkjfka' 2005 jifrÈ uu uf.au lsh,d .S; we,anuhla ksl=;a l<d' yenehs Bg miafia isxÿ lshk tl uf.ka álla wE;a jqKd' yenehs b;sx uu ueß lf<a .dhlfhlajfka' ksla wÆ;a ks¾udKhlg tl;=fjkjd' wms fokakd tl;= fj,d lrk m<fjks .S; we,anï tl' ta isxÿj,g rislhska wdorh lrhs lsh,d ug ysf;kjd'

m%shxld fpdmard iy kslaf.a lidoh .ek ;ju;a l;dfjkjfka' fudlo we;a;gu fï l;dnyg fya;=j @ Th fokakf.a jhia mr;rhj;ao@

fufyuhs ñksiaiq yeuodu fudkjyßu lshkjfka' wmsg tal j<lajkak neye' lidohla lshkafk b;sx ne|,u n,kak ´kfka' fokakg fokakd ´fku lsh,d ysf;kjkï " fokakf.a wdorh oefkkjkï wdmyq b;sx fjk foaj,a .ek jofjkak ´fka keye' ug tÉprhs lshkak ;sfhkafka' tal fkfuhs uu ú;ro fï f,dfla nd, fld,af,laj lido nekafoa keyefka' iqIañ;d fikaf.a fmïj;d thdg jvd wjqreÿ 16la nd,hs " u,hsld wfrdardf.a fmïj;d w¾cqka lmQ¾ thdg jvd wjqreÿ 12la nd,hs' b;sx jhi lshkfoa b,lalula ú;rhs lshk foa T¿fõ ;shdf.k ;uhs uu jev lrkafka'
 

English News

Sri Lanka’s COVID-19 case count climbs past 60,000

Covid-19 infections registered in Sri Lanka crossed the grim milestone of 60,000 as 311 more persons were tested positive today (January 27).

Views: 5    Jan 27, 2021      Read More...

Dananjaya allowed to resume bowling in international cricket

The International Cricket Council (ICC) today announced that following remedial work and re-assessment, the bowling action of Sri Lanka spinner Akila

Views: 5974    Jan 11, 2021      Read More...

Defense Minister approves further detention of Hejaaz Hizbullah

The Minister of Defense has granted approval to further detain Attorney-at-Law Hejaaz Hizbullah for investigations, stated Ada Derana reporter.

Views: 5971    Jan 11, 2021      Read More...

Jaffna University VC agrees to rebuild Mullivaikkal memorial

A hartal action has been launched in the North and East today (11) in support of the fast-unto-death commenced by students of the Jaffna University to protest against the removal of the Mullivaikkal war memorial.

Views: 5972    Jan 11, 2021      Read More...

Gossips

India gets access to US military satellites with new defence pact

The Basic Exchange and Cooperation Agreement or Beca was signed during the visit of US Secretary of State Mike

Views: 5971    Oct 28, 2020      Read More...

MP Kavinda’s complaint: Malsha hands over her phone to CCD

Former Western Provincial Councillor Malsha Kumaratunga, the daughter of former Minister Jeewan Kumaratunga, handed

Views: 5970    May 20, 2020      Read More...

Bolywod News

BTS’ ‘Life Goes On’ launches as historic No. 1 on Billboard Hot 100

BTS lands its fifth No. 1 album on the Billboard 200 chart, as their new album, Be, bows at the top of the tally.

Views: 5968    Dec 11, 2020      Read More...

Beyonce, Taylor Swift, Dua Lipa lead 2021 Grammy nominations

Pop queen Beyonce on Tuesday led the Grammys pack with nine nominations, as music prepares to celebrate its hitmakers in a year that saw the coronavirus crisis deal devastating blows to the

Views: 5967    Dec 11, 2020      Read More...

Recent Post

K'G'F• Chapter 2 ;sr.; ùug kshñ;j ;sfhoaÈ" ljqre;a okak iqmsß k¿ hYa .sh ;ek fukak

kùka l=ud¾" lshk ku wms ldgj;a mqreÿ kula fkfjhs' kuq;a hYa lsõfjd;a yefudau okakjd' fï lshkak hkafka Tyqf.a wÆ;au f;dr;=rla'

Views: 5979    Jan 22, 2021      Read More...

fma%uh ì| jegqKq ksid neÜ uEka h<s;a mrK ìß| ,Ûg hhs

neÜ uEka pß;h Tiafia w;sYh ckm%sh jQ olaI k¿fjla f,i fndfyda fokdf.a wdorh Èkd.;a 48 yeúßÈ Ben Affleck .ek fï Èkj,

Views: 5981    Jan 22, 2021      Read More...

ore meáhd f,daflg tkak;a l,ska" wuq;= ú,dis;d)j,ska yefudau jiÛ lr.;a;+" fnd,sjqvfha iqmsß ks<shka fukak

lÍkdf.a isg wkqIald olajd fukak fï ks<shka ;uka uõjreka nj wka;¾cd,fhka fukak fufyu fmkakqjd'

Views: 5977    Jan 16, 2021      Read More...

ta ksid lrk jefâ fjkqfjka idOdrK .dKla wh lrkjd'' wuq;= kegqï kgk bkaÈhdfõ fkdard

fnd,sjqâj,g wdorh lrk fnd,sjqâ isysk tlal Ôú;h .; lrk fndfyda fofkla leu;shs fjkia jk w¨;ajk fnd,sjqâ idïm%odhka tlal biairyg

Views: 5980    Jan 14, 2021      Read More...

ird.S ks<s iks ,sfhdakaf.a PdhdrEm lsysmhla iudc udOH l<Uhs

ird.s;ajh iy ksrej;a o¾Yk ksidu jeä fokl=f.a wjOdkhg fukau l;dnyg ,lafjk fuu wmQre iskud ;drldúhla ;ud ikS ,sfhdaka

Views: 5969    Jan 07, 2021      Read More...

uõ moúh ,eîug iQodkñka isák iqrEms ks<s wkqIald iy úrd;a flda,s fydr ryfia .sh .uk fukak

uõ moúh ,eîug iQodkñka isák ckm%sh ks<s wkqIald Y¾ud iy úrd;a flda,s Èjd wdydrh i|yd msg;aj hk PdhdrEm

Views: 5969    Jan 07, 2021      Read More...

Sport News

tx.,ka; oÛ mkaÿjg Y%S ,xldj mrdch fjhs

;u ujqrfܧu mQ¾K fgiaÜ ;r.dj,s mrdchl wñysß w;aoelSu ú|.ekSug Y%S ,xld lKavdhug wo isÿjqKd' ta" .d,a

Views: 5982    Jan 25, 2021      Read More...

hqmqkaf.ka ;j;a Y%S ,xld jd¾;djla

b;d,sfha meje;s .Dyia: cd;sl YQr;dfõ§ .Dyia; ógr 60 msßñ Odjk biõfjka kj Y%S ,xld jd¾;djla msysgqùug hqmqka

Views: 5980    Jan 25, 2021      Read More...

;sßudkakf.a Y;lfhka Y‍%S ,xldjg iekiqï iqiqula

tx.,ka; lKavdhu iu. meje;afjk m<uq fgiaÜ ls‍%lÜ ;r.fhka bksul mrdchlg ,laùfï wjodkul isá Y‍%S ,xld ms< tu wjodkfuka

Views: 5975    Jan 17, 2021      Read More...

Politics

chka; legf.dv uka;%Sjrhd weu;s úu,ag myr fokak hhs

’oaú;aj mqrjeis ndOlh’ bj;a flfrk 20 jeks wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkfha wod< j.ka;shg úreoaOj

Views: 5974    Oct 21, 2020      Read More...

fldfrdakd igkg ndOd lrk úmlaIhg w.ue;s uyskaof.ka ksfõokhla

úmlaI lKavdhïj, j;auka foaYmd,k yeisÍu iïnkaOfhka m‍%;spdr olajñka w.‍%dud;H uyskao rdcmlaI

Views: 5976    May 03, 2020      Read More...

ishÆ fokdf.a frÈ .,jkjd' ud .dj ;shkjd ið;af.a uefiaÊ'

kdu fhdackd ysñ jQjkaf.a ,ehsia;=j fukak - r;k ysñf.a mlaIfha Èia;%slal 3l kdu fhdackd m%;slafIam fjhs

Views: 5980    Mar 20, 2020      Read More...

Gossips

India gets access to US military satellites with new defence pact

The Basic Exchange and Cooperation Agreement or Beca was signed during the visit of US Secretary of State Mike

Oct 28, 2020      Read More...

MP Kavinda’s complaint: Malsha hands over her phone to CCD

Former Western Provincial Councillor Malsha Kumaratunga, the daughter of former Minister Jeewan Kumaratunga, handed

May 20, 2020      Read More...

33 Sri Lankans quarantined at Diyatalawa to return home

The 33 Sri Lankans, who were quarantined at the Diyatalawa army camp’s Base Hospital upon evacuation from

Feb 14, 2020      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 5977    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 5975    Dec 10, 2020      Read More...

Models

saranga and dinakshi

Views: 5982    Jan 22, 2021      Read More...

Niranjani Shanmugaraja New Shoot

Views: 5979    Jan 18, 2021      Read More...

Vinu Siriwardhana

Views: 5978    Jan 13, 2021      Read More...

Gossips

lKavdhï úfõld.drhg ´jd f.kshkak fokafk;a keye

ol=K;a ms;slrefjla jf.au fõ. mkaÿ hjkafkla úÈyg Y%S ,xld cd;sl l%slÜ lKavdhu Yla;su;a lrk iqrx. ,laud,ag fndfyda

Views: 44    Jan 27, 2021      Read More...

lkaola ke.af.d;a m,a,ula ;sfhkj jf.a ld,h;a tlal fï .eg¨ úif|aú'') pkak fmf¾rd

fma%la‍Ilhka fndfyda fokl=f.a b,a,Sula ;snqK kej;;a wxc,sld jf.a ks¾udKhla lrkak lsh,' ta b,a,Sug m%;spdrhla

Views: 47    Jan 27, 2021      Read More...

ta wdorKsh ne£ug jir 14hs

ìu,a chfldä jf.au iqcdks fïkld lshkafka mqxÑ ;srfha bkak" mqxÑ ;srfhka uqK.efyk wdorKsh hqj<la' fndfyda fofkl=f.a

Views: 6004    Jan 26, 2021      Read More...