hotlanka

yefudau ys;=jg uu rx.kfhka bj;a fj,d keye

ySk y;la’ lshk ku weiqKq ieKska weh ljqoehs Tn fyd¢kau y÷kkjd' w¿ n÷k" j¾K" iq<Û jeks

Views: 7  Mar 24, 2023    Read More...

í,hskaâ TäIka jgh kï ug ljodj;a wu;l fjkafk kE

ßhe,sá l,dj lshkafk;a wuq;=u l,djls' ßhe,sá ;rejla ùug olaI;dj muKlau m%udKj;a fkdjk w;r jdikdj;a

Views: 21  Mar 22, 2023    Read More...

;s; fkd;shd fldudjla ;sh, hkakï

iajdëk rEmjdyskS fiajfha úldYh jqKq msÉp u, iqj|hs fg,s is;a;fï kmqre frdays” Tng ;ju;a wu;l ke;=j we;s'

Views: 29  Mar 21, 2023    Read More...

ks¾udKhla lshkafk ks¾udKhla ú;rla nj ud yÛjd wjika

.fhaId fmf¾rd lshkafka wNsfhda.d;aul pß;j,g rx.kfhka odhl fjñka ld w;r;a ksrka;rfhkau l;d

Views: 31  Mar 18, 2023    Read More...

b|ysg,d ìßhf.a b,a,Sug kgkjd thd tajd iudc udOHj, m< lrkjd

ßhe,sálrKfhka ìys jqKq wh w;r tod fiau wog;a ckm%sh ;,fha bkafka w;f<diaila ú;rhs' ta

Views: 29  Mar 18, 2023    Read More...

ug wdorh ke;=j Ôj;a fjkak nE

1994 j¾Ifha ohd úu,ùrhka úiska wOHlaIKh l< iqcd;d Ñ;%mgh yryd m<uq iskud w;aoelSu ú| .kakd

Views: 31  Mar 18, 2023    Read More...

uf.a úYajdih ysreIs rlskjd lsh, ug iy;slhs

ta fï Èkj, fndfyda fia ckm%sh biafldaf,a fg,s kdgHfha f;aud .S;h' wk.s isysk ueõfõ ÿ,dkaf.a wdof¾

Views: 25  Mar 16, 2023    Read More...

uu;a uq,skau wdfõ fõÈldfjka

wr.," kjl joh" foaYmd,k ueÈy;aùï úYajúoHd, Ôú;h ;=< tod fuod;=r oelsh yels foah' ta ms<sno ishqï

Views: 20  Mar 16, 2023    Read More...

thd wdof¾ m%ldY lroaÈ ug nh;a ys;=Kd

ix.S;a m%NQ jf.au lia;=ß chj¾Ok lshkafka fï ojiaj, fudk rEmjdyskS kd,sldj oeïu;a oel.kak ,efnk pß;

Views: 63  Mar 12, 2023    Read More...

wiSñ; wdorh ;uhs ug ,enqKq f,dl=u ;E.a.

mqxÑ ;srfha ks¾udK ;=<ska fma%laIl wdorh wdl¾IKh Èkd isák wkqrdOd tÈisxy wmsg bkak olaI rx.k

Views: 43  Mar 12, 2023    Read More...

l,d lafIa;%h iïnkaOfhka uf.a f,dl= n,dfmdfrd;a;=jla keye

weh fõÈldj" mqxÑ ;srh" ߧ ;srh hk ;%s;ajhu wdl%uKh l< fid÷re rx.k Ys,amskshls' úfgl fjä WKav fuka

Views: 36  Mar 12, 2023    Read More...

ud;a tlal i;=áka bkak mq¿jka úÈfy flfkla kï jvd fyd|hs

l÷rg mqrjrfha iqkaor .ï mshilska l,d f,djg mEhQ reje;a;shls fk;añ ixcdkd úf–kdhl' b;du flá l,la

Views: 40  Mar 12, 2023    Read More...

kgk fl,a, lsh,d ug kul=;a mgne÷Kd

.dhsldjla" ks<shla" ix.S; .=rejßhla f,iska l,d flf;a wiajkq jmqrk wE kñka wdYd ÈfkaIdks fmf¾rdh

Views: 34  Mar 09, 2023    Read More...

ir,d lshkafka ier lgldr pß;hla

flfkl=g ish jD;a;sh we;eïúg fi!Nd.H le|jhs' fujr wfma l;d kdhsldjgo th tfiau jQjdh' ckm%sh;u fhdjqka

Views: 29  Mar 09, 2023    Read More...

m%ùKhkaf.a weiqr ug úYd, Èßhla

l÷rg mqrjrfha iqkaor .ï mshilska l,d f,djg mEhQ ;rejla n÷ weh th ienEu olaI reje;a;shla f,i

Views: 41  Mar 09, 2023    Read More...

fï hk /,af,a iunrj hkak W;aidy lrkjd

fï ojiaj, fodf,a uy;a;hd ld w;r;a m%isoaOh' flda,x l=Ügu fg,s kdgH mqxÑ ;srfhka krUk ld w;r;a

Views: 23  Mar 09, 2023    Read More...

thd fï lafIa;%hg iïnkaO flfkla kï fkfjhs

È,sks ,laud,s lshkafk;a l,d lafIa;%h fyd¢kau y÷kk rx.k Ys,amskshla' fndfyda fofkla weh y÷kajkafka

Views: 46  Mar 05, 2023    Read More...

wdorh ú|, ;sfhkjd jf.au ú|j,;a ;sfhkjd

fikd,s f*dkafiald lshkafka l,d mjq,l wdNdih tlal l,d f,dalhg mdhmq iqkaor olaI rx.k Ys,amskshla' weh

Views: 37  Mar 05, 2023    Read More...

;kslv Ôú;hg uu tod b|,u uqyqK fokak yqrejqKd

ta Èkj, wlal,d rÛmdk ksid úch l=udr;=x. ks;ru wmf.a ksjig tkjd' úch whshd ;uhs udj wyia.õj

Views: 55  Mar 02, 2023    Read More...

Nskak reÑl mdGl msßilg wu;kak ug yelshdj ,enqKd

wl=re fofla kï tlal wehg ;sfhkafka ióm ine£hdjla' wl=re fol jqK;a ta wl=re fol wiafika wmg uyd

Views: 30  Mar 02, 2023    Read More...

Video Songs

Wasangawee

Wasangawee

SHAA FM SINDU KAMARE WITH FLAMINGOES 2023

SHAA FM SINDU KAMARE WITH FLAMINGOES 2023

Aga Hinga

Aga Hinga

Dinesh Gamage

Dinesh Gamage

Arunalu kelmata -by

Arunalu kelmata -by

Suba Heene Lanwela

Suba Heene Lanwela

Live Shows

SHAA FM SINDU KAMARE WITH U TURN

SHAA FM SINDU KAMARE WITH U TURN
Mar 24, 2023

BEJI vs BRAVE

BEJI vs BRAVE
Mar 24, 2023

Sirasa FM 29th Anniversary Celebration 2023

Sirasa FM 29th Anniversary Celebration 2023
Mar 10, 2023

Aura Lanka Music Festival 2023

Aura Lanka Music Festival 2023
Mar 10, 2023

Cartoons

Jestin Testing - Episode 20

Jestin Testing - Episode 20
Mar 23, 2023

Yakari - Episode 18

Yakari - Episode 18
Mar 23, 2023

Giripura Aththo - Episode 20

Giripura Aththo - Episode 20
Mar 23, 2023

Peter Pan 02

Peter Pan 02
Mar 23, 2023

Ladies