horoscope

flakao%ia:dk y;ru md¿ lrñka úYaj n,j;d jk .=re jl% fjhs

ry uKav,fha úYd,;u .%yhd f,ig ie,flk n%yiam;s fkdfyd;a .=re .%yhd jir 12 lg miqj 2022 wfma%,a

Views: 6518  Jun 25, 2022    Read More...

l=c udrej fyghs bÈß Èk 40 ;=< foaYmd,k la‍fIa;%fha oejeka;hl= ms<sn|j ;SrKd;aul wdrxÑhla

óg l,ska ,smsj,skao lsysm jrlau fmkajd ÿka mßÈ l=c .%yhd  2022 jifrys cqks 27 jeks i÷od Èk fm'j' 5'39g

Views: 6505  Jun 25, 2022    Read More...

Tn újdy jk oji

uf.a wlald ta ldf,a yßhg flakaorh nef,õjd' újdy fjkjd lshQ Tlafldau ld,hka myq jqKd' wlalg ta ld,j,§

Views: 6418  Jun 25, 2022    Read More...

fikiqre jl%h f,dalhgu wiqnhs

Tn oekgu;a okakd ldrKdjla ;uhs f.ù .sh 2020)21 j¾Ihka fukau 2022 j¾Ih;a f,dalhg t;rï iqnodhl fkdjqKq

Views: 6376  Jun 22, 2022    Read More...

mudjk ux., .uk läkï lrk ux., jYS hka;%h

fudk;rï hdk jdyk ;snqK;a" Wiia ;k;=re ,nd isáh;a" rEmY%Sfhka w. ;ekam;a jqj;a Èfkka Èk ksfjig

Views: 6368  Jun 22, 2022    Read More...

lkHd ,.ak ysñhkag jvd;a ;SrKd;aul jk l=c udrej

l=c .%yhd fuu 2022 jifrys cqks 27 jeksod fm'j' 5'37g fïI rdYshg msúfik w;r 2022 jifrys  ) wf.daia;=

Views: 6393  Jun 22, 2022    Read More...

w÷re hq.hl ) is;g i;=gla ,.ak ‍fod<ygu uyd mqreI fhda. iy rdc fhda.

oil follg jeä l,la blau hEfuka miqj tkï wjqreÿ 26lska miq Y%S  ,xld l=ïN ,.ak flakaorh wkqj ,.akfha fikiqre

Views: 6390  Jun 22, 2022    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-06-20 isg 2022-06-27

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-06-20 isg 2022-06-27

Views: 6378  Jun 20, 2022    Read More...

fikiqre jl%h f,dalhgu wiqnhs

Tn oekgu;a okakd ldrKdjla ;uhs f.ù .sh 2020)21 j¾Ihka fukau 2022 j¾Ih;a f,dalhg t;rï iqnodhl fkdjqKq

Views: 6362  Jun 20, 2022    Read More...

.%y f,dj fikam;s h<s msáhg ,.a, y;rlg jeä jdis

.%y f,dj fikam;s h<s msáhg ,.a, y;rlg jeä jdis

Views: 6368  Jun 20, 2022    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 6362  Jun 20, 2022    Read More...

rdyq ld<h ' i;sfha jd.d kel;a

rdyq ld<h ' i;sfha jd.d kel;a

Views: 6360  Jun 20, 2022    Read More...

;kslï  fodaIhg hka;%hla

´x kfuda wIaG nkao i¾j nkao nkao taiajdyd) ´x kfuda re, msg isá l¿ lhd hlaI” ldmf,a yqx yqx

Views: 6365  Jun 16, 2022    Read More...

i÷ bkak ;ek wkqj  m,dm, n,uq

i÷ tfla  isá úg T¿fõ fiu .;sh jeäh' mSkia jeks frda.hlska fm<Sug fya;=hs' wkHhkag m%sh f,i jev lsÍug;a

Views: 6358  Jun 16, 2022    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-06-12 isg 2022-06-19

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-06-12 isg 2022-06-19

Views: 6359  Jun 12, 2022    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 6357  Jun 12, 2022    Read More...

fikiqre jl% ùu Tng fldfyduo

fikiqre jl% ùu Tng fldfyduo

Views: 6362  Jun 12, 2022    Read More...

isl=re iy hqf¾kia hk .%yhka" 2022 jifrys cqks 12 jeksod fm'j' 4'28g hqo jÈhs' fuu .%y hqoaOfhka

isl=re iy hqf¾kia hk .%yhka" 2022 jifrys cqks 12 jeksod fm'j' 4'28g hqo jÈhs' fuu .%y hqoaOfhka

Views: 6359  Jun 12, 2022    Read More...

ìß|f.a wm,hg ieñhdg oeuQ  hka;rhla .ek l;djla

.;jQ i;s foflau ud úiska ,shk ,o ,sms fol .ek fndfyda ÿrl:k weu;=ï ,eìK' ,d*sx nqoaOd .ek ,shk ,o ,smshg

Views: 6357  Jun 10, 2022    Read More...

Video Songs

Maawathe

Maawathe

Chandra Sobha

Chandra Sobha

Hadunada Ridunada

Hadunada Ridunada

Raa Heene

Raa Heene

Obama Witharai

Obama Witharai

Api Inne Ekweela

Api Inne Ekweela

Live Shows

SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE OZONE

SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE OZONE
Jun 16, 2022

Zig Zag Live Show 2022

Zig Zag Live Show 2022
Jun 16, 2022

SHAA FM SINDU KAMARE WITH NEW DREAMS 2022

SHAA FM SINDU KAMARE WITH NEW DREAMS 2022
Jun 09, 2022

Kurunegala Asha Samarawaththa

Kurunegala Asha Samarawaththa
Jun 09, 2022

Cartoons

Pink Panther EP 80  - Sinhala dubbed

Pink Panther EP 80 - Sinhala dubbed
Jun 27, 2022

Golmaal Ep 40

Golmaal Ep 40
Jun 27, 2022

GOLA PURE-47

GOLA PURE-47
Jun 27, 2022

GOLA PURE-46

GOLA PURE-46
Jun 27, 2022

Ladies