horoscope

ixfõ§ ys;la we;s Hwl=r ysñfhda

 ta' f–' §mdf,dal  ^m%ùK fcHd;s¾fõ§ iy mdGYd,dpd¾h bisjr iyk  fcHd;sIHh fiajh&

Views: 106  Mar 21, 2023    Read More...

ieñhdf.a flakaofrka fy<s jk ìßhf.a .;s .=K

wo wm l;dny lsÍug n,dfmdfrd;a;= jkafka lsishï mqoa.,fhl=f.a W;am;a;s flakao% igykg wkqj ,eîug jvd;a

Views: 146  Mar 21, 2023    Read More...

Tng NQñ,dN Ok,dN ysño

ukqIH;ajh ,eîu b;d jdikdjka; nj;a b;d ÿIalr nj;a lSmúglau ,sõjd u;lhs' ta jdikdj ,enQ Tn ;j;a jdikdjka;

Views: 174  Mar 20, 2023    Read More...

.%yf,dj mshd jk rú ókhg m%úYaG fjhs

2023'03'15 jk nodod Èk Wfoa 06'34 g .%y f,dalfha uQ,slhd jYfhka o f,dalfha mshd jYfhka o y÷kajkq

Views: 411  Mar 20, 2023    Read More...

l,oji

l,oji

Views: 768  Mar 18, 2023    Read More...

ud¾;= 27 od orejdg wl=re lshjkak m%n, iriú fhda.hla

ksis jhia msreKq Tfí orejdg wl=re lshùug fnfyúka m%Yia; b;d l,d;=rlska fhfok úYsIag kele;la

Views: 76  Mar 18, 2023    Read More...

Tfí ,.akfha isl=re bkakd ;ek n,d fma%uh yd újdyh .ek oek .ksuq

isl=re ^Yql%& .%yhd ;ekam;aj isák rdYsh wkqj fma%uh" újdyh ms<sn|j hï f;dr;=rla wkdjrKh lr

Views: 230  Mar 18, 2023    Read More...

fmdfrdkaoï .e<mSug jvd ia;%S mqreI fofokdg n,mdk .%y n,h

bkaÈhdfõ Ndú; jk úis fmdfrdkaoï l%ufhys wm rgg fkd.e<fmk" wkjYH ;eka fndfyduhls' ufyakao%"

Views: 67  Mar 18, 2023    Read More...

ore iïm;a ysñfõo w; n,d oek.kak

újdy Ôú;hg t<UqKq hqj<lf.a tlu wdYdj" n,dfmdfrd;a;=j jkqfha ore iïm;la ms<sn|jhs' iudcfha

Views: 97  Mar 17, 2023    Read More...

isl=re jDINhg m%úIagùu Tng fldfyduo@

2023'01'01 Èk ulr rdYs.; ù isá isl=rd 2023'01'22 Èk iji 15'55 g fyj;a iji 03'55 g l=ïN rdYs.; úh' l=ïN rdYs.;

Views: 796  Mar 12, 2023    Read More...

l,oji

l,oji

Views: 857  Mar 12, 2023    Read More...

ud¾;= 15od isg bÈlsÍï jevg újdyhg úrduhla

fuu ud¾;= ui 15 jeksod nodod isg wfma%,a 15 jeksod fikiqrdod f;la fldaK udih n, meje;afõ' mD:súh

Views: 206  Mar 12, 2023    Read More...

bkak neß rgla ;ekQ ,.ak tardIaglh bÈßhg fudkjd lrhso@

1948 fmnrjdß ui 4 jeks Èk ,xldj hg;aúð; md,kfhka ñ§ ksoyia rgla f,i kj .ukla wrUoa§ l=ïN ,

Views: 280  Mar 12, 2023    Read More...

ud¾;= 16od nqO kSp p,s;hlg rgg wiqn wdrxÑhla

nqO .%yhd fuu 2023 jif¾ ud¾;= 16 jeksod fm'j' 10'48g ók rdYsh ;=< kSp p,s;hla wdrïN lrk w;r

Views: 292  Mar 12, 2023    Read More...

n,kakïjdf,a fkdn,d yßhg oekf.k fmdfrdkaoï n,kak

fofokl= újdyhla i|yd t<eöfï§ uQ,slj fmdfrdkaoï ne,Su wksjd¾fhkau isÿ lrkq ,nhs' fmdfrdkaoï

Views: 143  Mar 09, 2023    Read More...

Tnf.a weÛs,sj,;a fï jf.a i,l=Kq  ;sfnkjdo@

w;a,l msysá f¾Ldjka mÍla‍Id lsÍfuka flkl=f.a Ôjk f;dr;=re mejeish yels fiau w;a, mqrdu;a weÛs,s

Views: 231  Mar 09, 2023    Read More...

l,oji

l,oji

Views: 948  Mar 05, 2023    Read More...

újdyh mud lrk .%y ixfhda. y÷kd.ksuq

újdyh isÿjkjd kï th ;=reKqúfha§u bgqúh hq;=hs' ueÈjhig <xj újdy jk úg thska fndfyda w;=re

Views: 180  Mar 05, 2023    Read More...

fikiqref.a l=ïN ixl%dka;sfha kshu m%;sM, bÈßfha

fuu 2023 ckjdß 17od l=ïN rdYs.; jQ fikiqref.a n,h rúf.a wdikak;dj fya;=fjka ySk ù ;snQ w;r ,nk ud¾;=

Views: 494  Mar 05, 2023    Read More...

Video Songs

Wasangawee

Wasangawee

SHAA FM SINDU KAMARE WITH FLAMINGOES 2023

SHAA FM SINDU KAMARE WITH FLAMINGOES 2023

Aga Hinga

Aga Hinga

Dinesh Gamage

Dinesh Gamage

Arunalu kelmata -by

Arunalu kelmata -by

Suba Heene Lanwela

Suba Heene Lanwela

Live Shows

SHAA FM SINDU KAMARE WITH U TURN

SHAA FM SINDU KAMARE WITH U TURN
Mar 24, 2023

BEJI vs BRAVE

BEJI vs BRAVE
Mar 24, 2023

Sirasa FM 29th Anniversary Celebration 2023

Sirasa FM 29th Anniversary Celebration 2023
Mar 10, 2023

Aura Lanka Music Festival 2023

Aura Lanka Music Festival 2023
Mar 10, 2023

Cartoons

Jestin Testing - Episode 20

Jestin Testing - Episode 20
Mar 23, 2023

Yakari - Episode 18

Yakari - Episode 18
Mar 23, 2023

Giripura Aththo - Episode 20

Giripura Aththo - Episode 20
Mar 23, 2023

Peter Pan 02

Peter Pan 02
Mar 23, 2023

Ladies