Nadeesha Hemamali Photos


Nov 18, 2020 01:16 pm    Views: 6167

Nadeesha Hemamali Photos


English News

Blue sapphire cluster weighing 80kg found from Rakwana

A blue sapphire cluster weighing 80kg has been discovered in Rakwana, Ratnapura, Ada Derana correspondent reported.

Views: 10    Jul 30, 2021      Read More...

All public sector employees called back to duty from August

The government has decided to call all employees of public service back to duty from the 2nd of August (Monday), subject to COVID-19 health

Views: 8    Jul 30, 2021      Read More...

SLC panel recommends suspensions and fines for Mendis, Dickwella, and Gunathilaka

UPDATE (06.30 pm): A five-member panel of inquiry has recommended Sri Lanka Cricket (SLC) to impose suspensions and fines

Views: 12    Jul 29, 2021      Read More...

Woman arrested over Rs. 60 million drug money circulated in bank accounts

The Criminal Investigation Department (CID) has arrested a woman, who is allegedly involved in narcotics trafficking

Views: 15    Jul 29, 2021      Read More...

Gossips

Kanya D’Almeida becomes first Sri Lankan to win Commonwealth Short Story Prize

Kanya D’Almeida has been declared the overall winner of the Commonwealth Short Story Prize, for a “captivating” tale set in a Sri Lankan

Views: 6182    Jun 30, 2021      Read More...

Tabla music performance to celebrate World Music Day

The Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC), High Commission of India, Colombo, will be organizing an online Tabla Musical

Views: 6183    Jun 22, 2021      Read More...

Bolywod News

M. Night Shyamalan’s ‘Old’ Beats ‘Space Jam’ in box office twist

LOS ANGELES, July 25 (Variety.com) – In a twist fitting for an M. Night Shyamalan thriller, Old is the No. 1 movie at the domestic box office

Views: 6192    Jul 27, 2021      Read More...

First South film

acqueline Fernandez’s maiden experience in the Kannada film industry has been a pleasant one and she has the team of Vikrant

Views: 6191    Jul 24, 2021      Read More...

Sinhala News

fldúâ urK 61la wdidÈ;hska 2"150la


Bfha ^30& fldúâ urK 61la jd¾;d ù we;s nj fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,ajrhd úiska wo ^31& Èk ;yjqre lr ;sfí'

Views: 2    Jul 31, 2021      Read More...

wka;¾ m<d;a nia iy ÿïßh Odjkh fyg isg • tkak; ,nd ke;akï nia .dia;=j fo.=Khla wh lrkjd

fi!LH ud¾f.damfoaYj,g hg;aj fyg Èkfha isg wka;¾ m<d;a niar: yd ÿïßh Odjkh lsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd' m%jdyk

Views: 4    Jul 31, 2021      Read More...

hqmqkag wjika mQ¾j jgh wysñ fjhs

óg¾ 100 msßñ biõfõ uQ,sl jgfha ;=kajk ;r.hg tla jQ hqmqka wfífldaka tys§ 5ia:dkh Èkd.ekSug iu;a jqKd' Tyqf.a

Views: 4    Jul 31, 2021      Read More...

ckm%sh .dhsld Wudßhd isxyjxY fmd,sia w;awvx.=jg

ckm%sh .dhsld Wudßhd isxyjxY fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' ta rdc.sßh m%foaYfha isÿjQ ßh

Views: 4    Jul 31, 2021      Read More...

fldúâ wdidÈ;hska 2460la iy urK 56la jd¾;d fjhs

wo Èkfha jd¾;d jQ iuia; fldúâ widÈ;hska ixLHdj 2"460la nj jix.; frda. úoHd tallh i|yka lr isákjd' ta wkqj furg

Views: 8    Jul 30, 2021      Read More...

ks,a ueKsla fmdl=rg whs;slre ;enq ,xiqj

m%lg jHdmdßl w¾,a .=Kfialr uy;d i;=j ;snQ lsf,da.%Eï 80l muK nßka hq;= ks,a ueKsla fmdl=rla wf,ú lsÍu

Views: 14    Jul 30, 2021      Read More...

Sport News

l=i,a" ksfrdaIka iy OkqIalg jirl ;r. ;ykula

úkh lv lsÍfï fpdaokdjg ,lajQ l=i,a fukaäia" ksfrdaIka Èlaje,a, iy OkqIal .=K;s,lg jirl ld,hla i|yd cd;Hka;r ;r. ;ykula mkjd ;sfnkjd'

Views: 13    Jul 30, 2021      Read More...

ksud,s ,shkdrÉÑf.a T,sïmsla isyskh fnd| fjhs

fgdalsfhda T,sïmsla Wf<f,a óg¾ 800 ldka;d ;r. biõj ksfhdackh l< ksud,s ,shkdrÉÑ yg wjika mQ¾j jghg iqÿiqlï

Views: 12    Jul 30, 2021      Read More...

OkqIal" ksfrdaIka iy l=i,a úkh lv lsÍfï fpdaokdj ms<s.kshs

tx.,ka; ;r. ixpdrfha§ ffcj wdrlaIK nqnq, W,a,x>Kh lsÍu iïnkaOfhka fpdaokd ,en isák Y%S ,xld l%slÜ l%Svlhska jk

Views: 15    Jul 29, 2021      Read More...

Politics

ffu;%S f.ka ohdisßg wjjdohla

jHhdu ioyd nhsisl,a mÈkjdkï wdrlaIdj we;s msÜgkshl jeks ia:dkhl tu lghq;a; lrf.k hk f,i ysgmq ckdêm;s

Views: 5    Jul 30, 2021      Read More...

wdKavqfõ mla‍Ihla fld;,dj, mk;g tfrys fjhs

fld;,dj, wdrla‍Il úYaj úoHd, mk; ixfYdaOkhg ,la fkdlrkafka kï wod< Pkao úuiSfï§ Bg tfrysj Pkaoh Ndú; lsÍug Y%S

Views: 6193    Jul 26, 2021      Read More...

l,lsreKq rdcH weu;s mshxlr iy uka;%S tia î ÿl lsh;s

;udg i,lk wdldrh jerÈ jQj;a ta .ek ie,Sula fkdue;s nj ysgmq wud;Hjrfhl= jk tia' î Èidkdhl uy;d mjihs'

Views: 6172    Jul 16, 2021      Read More...

Gossips

Kanya D’Almeida becomes first Sri Lankan to win Commonwealth Short Story Prize

Kanya D’Almeida has been declared the overall winner of the Commonwealth Short Story Prize, for a “captivating” tale set in a Sri Lankan

Jun 30, 2021      Read More...

Tabla music performance to celebrate World Music Day

The Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC), High Commission of India, Colombo, will be organizing an online Tabla Musical

Jun 22, 2021      Read More...

Diana Ross says ‘Thank You’ in new music after 15 years

LONDON (REUTERS) - American singer Diana Ross expresses her gratitude in new single Thank You released on Thursday (June 17),

Jun 17, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6183    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6182    Dec 10, 2020      Read More...

Recent Post

Udari Perera

Views: 76    Jul 27, 2021      Read More...

SANDANI FERNANDO

Views: 83    Jul 27, 2021      Read More...

Dinithi Walgamage

Views: 6211    Jul 16, 2021      Read More...

Oshadhi Himasha

Views: 6179    Jul 09, 2021      Read More...

Teena Shanell Fernando

Views: 6170    Jun 29, 2021      Read More...