mqreIhka jiÛ jk ia;%S udhï


Aug 09, 2023    Views: 387

mqreIhka jiÛ jk ia;%S udhï
ia;%shla hkq iajNdjfhkau fnd<|" iql=ud, ;eke;a;shls' Wm;skau wkqka jiÛ lr .ekSfï yelshddjla weh i;=j mj;S' ia;%shlf.a iskyj" ne,au" weú§u" l:dny wd§ fulS fkdlS fndfyda foa ;=<ska weh mqoa.,hkaj weo ne| ;nd .ekSug iu;a h' iajNdjO¾ufhka ,eî we;s foag jvd jeä hula we;eï ia;%Ska lsÍug W;aidy lrhs' tjka p¾hd rgd udhï f,i w¾:l:kh fõ' ia;%Ska úiska úreoaO ,sx.slhka weo ne| ;nd .ekSug fhdok ia;%S udhï 64 ls' tajd fufiah'

    fk;Ûska ne,Su
    weia lerleùu$weia kegùu
    weia mshùu
    weia fkrd ne,Su
    jßkajr ne,Su
    weia wvla jeiSu

    weia iïmQ¾Kfhka jeiSu
    fjk;la n,d isàu
    hula isöu
    kdih wl=,d .ekSu
    iqiqï ,Eu
    lg fldkg kÛd iskdiSu
    f;d, msg fmr<d iskdiSu
    fldla yඬ,d iskdiSu
    f;d,ska f;d, yemSu
    fndre leiai
    Èj Èla lsÍu
    Èj úld fmkaùu
    Èj kegùu
    lEÍu
    froao ,syd kej; we£u
    me,| isák wnrK jßkajr we,a,Su

    yqre w; jekSu
    nv w; .Eu ^fya;=jla ke;sj&
    w;a leiSu ^fya;=jla ke;sj&
    mh leiSu ^fya;=jla ke;sj&
    ,fhys w; ;eîu
    w;a fol ne|f.k ,;djlg isàu

    fomd nrlr hEu
    mhska bß we£u
    mhska mh .eàu
    wjhj fmfkk f,i isàu
    wjhj fmfkk f,i b|f.k isàu
    wjhj fmfkk f,i ksod .ekSu
    fya;=jla fkdue;sj wfõ,dfõ ksod .ekSu
    fodrlv /l isàu
    l;d fkdlr isàu
    fomd úysodf.k isàu
    Wv n,df.k isàu
    lrndf.k isàu
    kdNsh fmfkk mßÈ frÈ we£u
    fnd<| f,i l;d lsÍu
    mshhqre ;o lr we,a,Su
    uola keó ne,Su
    Wrysi kegùu
    bÛáh kegùu
    mfhdaOr kegùu
    ÿj f.dia f.g je§u
    fodr ljq¿ wdÈfhka tî ne,Su
    fndrejg wEkqï weÍu
    fldKavh ,sydf.k hEu
    uÛ hñka wdmiq yeÍ ne,Su ^flia jeáh w;ßka ne,Su&

    jia;%fha fldkla w,a,df.k hEu
    Yío fldg l;d lsÍu
    orejka iuÛ fndre yqr;,a lsÍu
    fldam jQjl= fuka l;d lsÍu
    ia;%Skaf.a w.=K lSu
    ljg jpk l;d lsÍu
    msßñkaf.a w.=K lSu
    fndre kElï lSu
    nq,;a lEfï .scq njla oelaùu
    fndre la,dka; .;shla oelaùu
    úis;=re fohla foi n,d jvd l=yq,la oelaùu
    b;d iq¿ fohg;a fndfyda ìh ùu

mqreIhka jiÛ jk ia;%S udhï

fcHd;sIfõ§" foaYnkaÿ" wdpd¾h
uxcq,d m,af,neoao"
mdkÿr'
ÿ' wxlh 0779)282653

Image

Views: 253      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 271      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 185      Oct 13, 2023

Views: 271      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 254      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 387      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 215      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023