;rndrej lshkafka wfkla whg flfia fj;;a ;reKshkag kï lk.dgqjg lreKla' lkak .sh;a w¢kak m,¢kak .sh;a uy; ;uhs


Nov 01, 2020    Views: 71

fndaf,a jf.a uy;hs lsh,d ÿlajqKq ldf,a bjrhs'' pî fl,a,kag ,iaik fjkak wmQre ú,dis;d álla fï'';rndrej lshkafka wfkla whg flfia fj;;a ;reKshkag kï lk.dgqjg lreKla' lkak .sh;a w¢kak m,¢kak .sh;a uy; ;uhs thd,g ;sfhk f,dl=u m%Yafka…we÷ula .kak .shdu ;uka wdiu ú,dis;djg yria fjkafk;a fï ;rndrej kï wo wms lshdfokafka pî fl,a,kag ;ukaf.a uy; ;rula wvq lr fmakajk ú,dis;d f;dar .kak ámaia lsysmhla'

yria bß iys; we÷ï tmd
uy; fmkqu wvq lr Wi .;shla biau;= lr fmkajkak isria bß iys; ú,dis;djlg mq¿jka' yenehs Tn f;dard .; hq;af;a isyska È.= bß iys; we÷ï muKhs'

uy; whg ;o j¾K
w÷re foaj,a l=vdjg fmfkk úÈygÆfka wfma weia yeÈ,d ;sfhkafka' b;ska fï ueðla tl uy; fmkqula ;sfhk whg;a lr,d n,kak mq¿jka' ks;ru l¿jg yqre ;o j¾K uy; fmkqu wvq lr fmkajk ksid ;o j¾Kfhka hq;= we÷ï f;dard .kak' ;ks mdg ;o j¾Kfhka hq;= we÷ïj,g jeä ;ekla fokak' isref¾ Wvq fldgi m<,ska wvq kuq;a ll=,a uy; flfkla kï ;o mdg idhj,g <d mdg í,jqia fyda à I¾Üia w¢kak' f,dl= fudaia;rj,ska hq;= we÷ï uy; jeä lr fmkajk ksid l=vd fudaia;rj,ska hq;= we÷ï ;uhs jvd;a iqÿiq'

fvksug celÜ tlla
fvksu lshkafka wo ;reK mrmqf¾ cd;sl we÷u jf.a' álla uy; ;reKshla fvksula tlal ;o mdg celÜ tlla wekaf|d;a YÍrfha Wv fldgfia uy; fmkqu wvq lr .kak mq¿jka' celÜ tlla wekaog fnd;a;ï odkak hkak kï tmd'

uy; n| má kï tmd
oeka l,siïj,g jf.au .jqïj,g;a fn,aÜ tlla m,¢k tl;a ú,dis;djla' tfyu we÷ï Tn;a ñ,§ .;a;g lula keye yenehs uy; fn,aÜ tlla fjkqjg isyska n|má fyda isyska n|má ;sfnk we÷ï f;dar .kak' uy; n| má jeä pì .;sh ;j;a biau;= lr fmkajkjd'

bfKka Wvg w¢k Ôkaia
flfydug;a fïh oeka fndfyda ;reKshka w;r g%fkaâ tlla' nv m%foaYh jefyk ksid fïl uy; whg lshdmq ú,dis;djla'

ne.S l,siï t<shg
fmkais,a lÜ" iag%fÜ lÜ" yhs fõiaÜ jf.au fn,a fndgï ú,dis;dj oeka ;reKshka w;r *eIka g%fkaâ tlla' yenehs b;ska g%fkaâ tl jqK;a uy; hqj;shlg kï fï ú,dis;dj .e<fmkafku keye' ta jf.au muKg jvd t,a,d jefgk we÷ïj,ska uy; yx.kjd lsh, ys;=jg taflka fjkafk ke;s uy;la fmkajk tl' Wv fldgi uy; ll=,a uy;ska wvq hqj;shkag <d mdg l,siï o Wvq fldgi m<,ska wvq ll=,a uy; hqj;shlg jvd;a .e<fmkafka ;o mdg l,siï nj isys;nd .kak'

yfï mdg mdjyka
fldg we÷ï w¢kjd kï ll=f,a mdgg fndfydu iudk mdáka mdjyka f;dard.kak' WodyrKhla úÈhg <d ÿUqre iula ;sfhkjd <d ÿUqre mdg mdjykau f;dar.kak'Image

Views: 74      Oct 26, 2020

Views: 97      Oct 11, 2020

Views: 129      Oct 06, 2020

Views: 122      Sep 27, 2020

Views: 98      Sep 18, 2020

Views: 126      Aug 18, 2020

Views: 103      Aug 18, 2020

Views: 105      Jul 13, 2020

Views: 150      May 22, 2020

Views: 3244      Apr 20, 2020

Views: 3286      Mar 17, 2020

Views: 3256      Mar 17, 2020

Views: 3254      Mar 17, 2020

Views: 3336      Mar 15, 2020

Views: 3264      Mar 04, 2020

Views: 3273      Feb 20, 2020

Views: 3265      Jan 05, 2020

Views: 3253      Jan 05, 2020

Views: 3259      Jan 05, 2020

Views: 3264      Jan 05, 2020

Views: 3250      Dec 30, 2019

Views: 3275      Dec 30, 2019

Views: 3263      Dec 30, 2019

Views: 3264      Dec 17, 2019

Views: 3257      Dec 17, 2019

Views: 3261      Dec 17, 2019

Views: 3242      Dec 17, 2019

Views: 3254      Dec 17, 2019

Views: 3265      Nov 27, 2019

Views: 3261      Nov 27, 2019

Views: 3277      Oct 22, 2019

Views: 3266      Oct 14, 2019

Views: 3260      Oct 14, 2019

Views: 3267      Oct 02, 2019

Views: 3261      Oct 02, 2019

Views: 3281      Sep 23, 2019

Views: 3259      Sep 23, 2019

Views: 3268      Sep 23, 2019

Views: 3246      Sep 19, 2019

Views: 3256      Sep 19, 2019