ta ksid wdorfhka nefËkak ;rula wlue;s flfkla uu' ta;a fyg ojfi fldfydu fõúo okafka keye


Jul 28, 2020 02:01 pm    Views: 80

ta ksid wdorfhka nefËkak ;rula wlue;s flfkla uu' ta;a fyg ojfi fldfydu fõúo okafka keye''' - .x.= frdIdkd

uu fï lafIa;%hg wdfj wjqreÿ 14 È jf.a t;fldg mdi,a hkjd' fudaia;r ksrEmKfhka mgka.;a;d' ta;a tlalu rEmjdysks oekaùï f.dkaklg odhlùfï wjia:dj ,enqKd' ta Èkj, ug ;snqfKa" fudaia;r ksrEmKh;a tlal È.ug /£ isáñka bkaÈhdj jf.a rglg .syska ta wxYfhka jeäÿr hula lsÍfï woyila' ta Èkj, wo jf.a fkfjhs' ksrEmK lafIa;%fha l¾udka;hla ke;akï bkaviag%s tlla rfÜ ;snqKd' ta ksid ksrEmKhg fndfyda fokdg wjia:d fnfyúka oekqKd' yenehs uu tod fï lafIa;%hg wdfõ rÛmdkak n,df.k kï fkfjhs' ks,shla fjkak ys;df.k wd .ukla fkfjhs' ta;a iuka;d *s,aï tl ksid uu ks<shla jqKd'’’


iqñ;%d mSßia uy;añhf.a hy¿fjda Ñ;%mghg odhljqKd' tys r.mE pß;hg is.akSia Wf<f,a§ l=i,;d iïudkhla ,enqKd' uu ys;kafka ta Ñ;%mg fol ksid ta ld,fha§ ud .ek ñksiaiq oek .kak we;s' yenehs uu ta lrk jevg Wmßufhka odhl;ajh ,nd§u yer jevlrk m%udKh .ek .Kka lr lr rÛmdkak .sfha keye' lShlg odhl jqKdo lsh,d ug u;l;a keye'

ta úÈhg wd .ufka§ ckm%sh lshk ;ek .ek oek.;af;a ljoo@
we;a;u lsõfjd;a lafIa;%hg weú;a iEfyk ld,hla hk l,a uu ckm%shhs lsh,d oek f.k ysáfh keye' miq ld,Skj lafIa;%hg m%ùKhska jf.au wOHlaIjre tfyu l;d ny lroaÈ iy uf.a .ek lshefjoaÈ ;uhs uu;a ckm%shhs lsh,d f;areï.;af;' uf.a yeá tfyuhs' udr ckm%shhs lsh,d' ys;df.k lghq;= lrk flfkla fkfjhs uu' uu we;a;gu uf.a .ek tÉpr fydh,d n,kafka ke;s flfkla' Thd Thsg jvd Thd .ek Wkkaÿ fjkak lsh,d uf.a ys;j;a fcHIa‍Ghska lsõjdu;a uu Wkkaÿ fj,d keye'

ta lshkafka wuq;= pß;hla @
wuq;= o fudloao lsh,d uu okafka keye' uf.a úÈh ;uhs ta'

wehs .x.= ks;r rx.kfhka olskakg ke;af;a@
we;a;gu ta m%Yakh uf.ka fndfyda fokd wyk tlla' ug jev tk úÈhg tmdhe uu jev ndr.kak' wms jf.a whg ;j ;j;a pß; ,efnkak ´kE' ta jf.au wÆ;a wh;a tkak ´ke' yenehs wfma lafIa;%h ta úÈhg yeÈ,d keye' fï 2020 È j;a lafIa;%h ksje/È udj;lg fhduq jqfKd;a fyd|hs'

fldfyduo mqoa.,sl úia;r@
úfYaIfhkau lsj yels foa kï mqoa.,slj Y%S ,xldfõ bm§u .ek uu b;du i;=gq fjkjd' wfma rgg l,djg wdorh lrk ,iaik foa ,iaikg olskak leue;s flfkla'

.x.=f.a ,iaik wdorh .ek lsõfjd;a @
ta ud;Dldj jeäh l;dlrkak neß tlla' fudk úÈhg l;dl<;a wdorh lshkafka' yß ir, fohla' ta;a wfma iudcfha fndfyda fokd ta ir, foa ixlS¾K lr.kak yokjd' ta ksid wdorfhys we;s ir, nj iy ,iaik nj ú¢kafka keye jf.hs' ta ksid wdorfhka nefËkak ;rula wlue;s flfkla uu' ta;a fyg ojfi fldfydu fõúo okafka keye' uf.a wo ;sfhk woyiaj,g wkqj" È.gu fï úÈhg bkak;a mq¿jks' fldhs yeá jqK;a B<.Û ñks;a;=fõ isÿ jk foa l=ula o lsh,d ug lshkak neye'

t;fldg fldfyduo ðúf;a@
uu uf.a úÈhg Ôú;h yev.iajd .;a úÈh wkqj" ks¾udKh lr.;a úÈh wkqj" ðú;h fyd|hs' biafldaf, hk ld,fha§u fï lafIa;%hg weú;a ks;r jQ ksid" fjk lafIa;%hla .ek ys;kak ld,hla ;snqfK keye' fï lafIa;%hg wjxl fjñka .ukla wdjd'

i÷ka .uf.a
,xld§m - ioe,a, 

 

English News

Soldier dies, 2 injured in fatal crash on Nugegoda flyover

An army soldier was killed and two others were left injured after a vehicle belonging to the army collided with a private bus

Views: 31    Jul 20, 2020      Read More...

Music Producer summoned by CCD Is Govt. utilizing Iraj to quash political opponents? – Video

National Organizer of the Foundation to Protect Public Rights Asela Sampath states that the Colombo Crimes Division

Views: 5971    May 24, 2020      Read More...

Major Gen.(Rtd) Sumedha Perera assumes duties

Major General (Retired) Sumedha Perera who was appointed as Secretary to the Ministry of Mahaweli, Agriculture

Views: 5992    May 20, 2020      Read More...

LTTE will never be allowed to raise its head again in this country -Army Commander (video)

Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva said that the LTTE will never be allowed to raise its head again in Sri Lanka.

Views: 5998    May 19, 2020      Read More...

Gossips

A 13-year-old girl dies when the toilet pit exploded at her home - Father uses carbide to stop the stench emanating from the pit

A 13-year-old girl dies when the toilet pit exploded at her home - Father uses carbide to stop the stench emanating from the pit

A 13-year-old girl has died when a toilet pit exploded in her house. He mother who was close by has been critically injured in the Delgoda area.
 

Views: 6282    Jun 01, 2020      Read More...

MP Kavinda’s complaint: Malsha hands over her phone to CCD

Former Western Provincial Councillor Malsha Kumaratunga, the daughter of former Minister Jeewan Kumaratunga, handed

Views: 6376    May 20, 2020      Read More...

Bolywod News

Katrina Kaif gives a million dollar advice to sister Isabelle ahead of her acting debut

A few months ago at an event, Isabelle Kaif had revealed how it was to be in the protective shelter of Katrina saying, "It is always great

Views: 6337    Jul 10, 2019      Read More...

BL Predicts: Hrithik Roshans Super 30 to open with double-digit numbers on its first day at the box office

June has turned out to be a phenomenal month for Bollywood at the box office as films like Kabir Singh, Article 15, Bharat emerged as blockbusters.

Views: 6201    Jul 10, 2019      Read More...

Recent Post

wv ksrej;a fyda ksrej;a o¾Ykhla b,a,kjd kï tal lrkafka ke;sj bkak neye"uu lrkjd''

wfma ,xldfõ fohla ;sfhkjd fnd<| fmïj;shf.a pß; lf<d;a ta pß;uhs ,efnkafka' kmqre pß; lf<d;a ta pß;uhs

Views: 21    Aug 03, 2020      Read More...

ug orefjda y;rfofkla bkakjd" f.j,a l=,S f.jkak" <uhskag W.kakkak ishÆ foa uu n,kak ´fka

fï fj,dfõ rg ueß,d' uu f,dla vjqka fj,d lsõfjd;a yß' uf.a jev lsysmhlau k;r fj,d ;sfhkafka' yeufoau

Views: 9    Aug 03, 2020      Read More...

udhdù wd fYaIdo%sf.hs ls‍%Idkaf.hs wdor w;aoelSuo

udhdù wd fYaIdo%s r.mE w¨;au ñhqisla ùäfhdaj" we;a;gu fï .S;h ldf.ao' whs;sldrhd ljqo@ fï .S;h

Views: 19    Aug 02, 2020      Read More...

rka;s,s jefõ rkaueKsldg fudlo fjkafka

mqxÑ ldf, b|,d fõÈldjg fmï ne|mq wehg fõÈldjg f.dv fjkak iriú uEKshkaf.ka jrï ,efnkjd' ta u; olajmq

Views: 19    Aug 02, 2020      Read More...

.=á ld,d uf.a we. ks,afj,d" is.rÜ tllska uqK;a msÉpqjd" ieñhd tfyu lrk tl widOdrKhs''

furg jf.au f,dal l,dlrejkaf.a wÆ;a f;dr;=re wykak olskak riúÈkak fndfyda fofkla leu;shs'

Views: 31    Aug 02, 2020      Read More...

ta ksid wdorfhka nefËkak ;rula wlue;s flfkla uu' ta;a fyg ojfi fldfydu fõúo okafka keye

uu fï lafIa;%hg wdfj wjqreÿ 14 È jf.a t;fldg mdi,a hkjd' fudaia;r ksrEmKfhka mgka.;a;d' ta;a tlalu

Views: 80    Jul 28, 2020      Read More...

Sport News

ix.laldrf.a IPL ms<g jkaÈ f.jkakehs ksfhda.

whs mS t,a C%slÜ ;r.dj,shg tla jQ fvlEka pd¾c¾ia lKavdhfï ysñldÍ;ajhg bka§h remsh,a fldaá

Views: 68    Jul 19, 2020      Read More...

2020 IPL Y%S ,xldfõ mj;ajkak fhdackdjla

2020 bka§h m%sñh,S.a ;r.dj,sh Y%S ,xldfõ meje;aùug yelshdj we;s nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh

Views: 6033    Apr 17, 2020      Read More...

Y%S ,xldj iu.Û mej;s T20 ;r.dj,sfha ch fldfoõjka ysñ lr .kS

Y%S ,xldj iu. mej;s 20hs 20 ;r.dj,sh folg ìkaÿjla f,ig ch .ekSug ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iu;ajqkd'

Views: 6011    Mar 06, 2020      Read More...

Politics

fldfrdakd igkg ndOd lrk úmlaIhg w.ue;s uyskaof.ka ksfõokhla

úmlaI lKavdhïj, j;auka foaYmd,k yeisÍu iïnkaOfhka m‍%;spdr olajñka w.‍%dud;H uyskao rdcmlaI

Views: 6007    May 03, 2020      Read More...

ishÆ fokdf.a frÈ .,jkjd' ud .dj ;shkjd ið;af.a uefiaÊ'

kdu fhdackd ysñ jQjkaf.a ,ehsia;=j fukak - r;k ysñf.a mlaIfha Èia;%slal 3l kdu fhdackd m%;slafIam fjhs

Views: 6058    Mar 20, 2020      Read More...

kdufhdackd fkd,enqKq à tï ä,aIdka fmdfydÜgqfõ cd;sl ,ehsia;=jg

ysgmq ls‍%lÜ lS‍%vl ;s,lr;ak ä,aIdka YS‍% ,xld fmdÿck fmruqfKa cd;sl ,ehsia;=jg we;=<;a lrk nj

Views: 6068    Mar 18, 2020      Read More...

Gossips

A 13-year-old girl dies when the toilet pit exploded at her home - Father uses carbide to stop the stench emanating from the pit

A 13-year-old girl dies when the toilet pit exploded at her home - Father uses carbide to stop the stench emanating from the pit

A 13-year-old girl has died when a toilet pit exploded in her house. He mother who was close by has been critically injured in the Delgoda area.
 

Jun 01, 2020      Read More...

MP Kavinda’s complaint: Malsha hands over her phone to CCD

Former Western Provincial Councillor Malsha Kumaratunga, the daughter of former Minister Jeewan Kumaratunga, handed

May 20, 2020      Read More...

33 Sri Lankans quarantined at Diyatalawa to return home

The 33 Sri Lankans, who were quarantined at the Diyatalawa army camp’s Base Hospital upon evacuation from

Feb 14, 2020      Read More...

Short story

iqj| bj lrk idxldj ßÿula

fïÔú; ld,h ;=<È wm úúOdldr jQ w;aoelSï ,nd we;af;uq' we;eï w;aoelSï i;=g b;sßlr we;' we;eï w;aoelSï

Views: 6004    Jan 12, 2020      Read More...

ysfï je<ÆKq wdorh

wekaãia l÷ j<,a, fmdrjd.;a ysu i¿j ysre t<sh je§ ߧjka mdáka È,sfikjd' yßhg u óg wjqreoaolg l,ska fu;ek

Views: 6035    Sep 26, 2019      Read More...

Models

narmada nude photos

Views: 6158    Dec 04, 2019      Read More...

shanudri priysad

Views: 6065    Nov 27, 2019      Read More...

Gossips

uyje,s .f.a .s,s Ôú;hg;a urKh;a w;r igkl fhÿKq ;reK Ôú; folla f.dv.;a fufyhqu fukak

l=reKE., isg uyshx.Kh olajd úfkdao pdßldjl meñKs ;reKfhla yd ;reKshla uyje,s .f.a ÈhkEug f.dia Bfha ^02& mijrefõ Èfha .s,Sfuka

Views: 15    Aug 03, 2020      Read More...

iuyr fj,djg hd¿fjda lshmq wjia:d ;snqKd yIdka mfriaiï lr.kak lsh,d

rfÜ ku f,dj iqm;< l< olaI l%slÜ l%Svlhl= jQ Tyq fhdjqka yo ÈkQ ckm%sh ;rejls' tod fukau wo o Tyqg

Views: 29    Aug 03, 2020      Read More...

uf.a msgg ;Ügqjla oeïud''' tod uu Wkag wjk; jqKd kï ;ju;a ta fviala fgdma tl uf.hs

;dkdhï îuyf,ka wefikd ta ixjdoh ryfur fnda;,hla ueÈ lr.;a ;reK úh miql< ñksiqka fofokl=f.a h'

Views: 66    Aug 02, 2020      Read More...