WmÈk orejkag kï ;eîug iqÿiq wlaIr iy kele;a


Sep 10, 2023 10:16 am    Views: 140

WmÈk orejkag kï ;eîug iqÿiq wlaIr iy kele;a
iema;eïn¾ 10 bßod
iema;eïn¾ 10 bßod 17'06 f;la mqkdji kele;hs' iqÿiq wl=re fl" fld" y" ys


iema;eïn¾ 11 i÷od
iema;eïn¾ 10 bßod 17' 06 isg iema;eïn¾ 11 i÷od 20'00 f;la mqI kele;hs' iqÿiq wl=re yq" fy" fyd" v

iema;eïn¾ 12 wÛyrejdod
iema;eïn¾ 11 i÷od 20' 00 isg iema;eïn¾ 12 wÛyrejdod 23'01 f;la wia,si kele;hs' iqÿiq wl=re ä" vq" fv" fvd

iema;eïn¾ 13 nodod
iema;eïn¾ 12 wÛyrejdod 23'01 isg iema;eïn¾ 13 nodod uq¿ oji mqrdu ud kele;hs' iqÿiq wl=re u" ñ" uq" fu

iema;eïn¾ 14 n%yiam;skaod
iema;eïn¾ 13 nodod uq¿ oji mqrdu mj;sk ud kele; iema;eïn¾ 14 n%yiam;skaod 02' 00 f;la mj;S' iqÿiq wl=re u" ñ" uq" fu

iema;eïn¾ 15 isl=rdod
iema;eïn¾ 14 n%yiam;skaod 02'00 isg iema;eïn¾ 15 isl=rdod 04' 53 f;la mqjm,a kele;hs' iqÿiq wl=re fud" g" á" gq

iema;eïn¾ 16 fikiqrdod
iema;eïn¾ 15 isl=rdod 04'53 isg iema;eïn¾ 16 fikiqrdod 07'35 f;la W;%m,a kele;hs' iqÿiq wl=re fg" fgd" m" ms
bka miq bßod 10'01 f;la y; kele;hs' iqÿiq wl=r mq
^fuys fõ,dj olajd we;af;a
meh 24 Trf,daiqj wkqjhs&

Image

Views: 544  Dec 02, 2023

Views: 147  Dec 02, 2023

Views: 713  Nov 26, 2023

Views: 198  Nov 26, 2023

Views: 515  Nov 26, 2023

Views: 98  Nov 26, 2023

Views: 943  Nov 18, 2023

Views: 125  Nov 18, 2023

Views: 974  Nov 11, 2023

Views: 147  Nov 11, 2023

Views: 206  Nov 08, 2023

Views: 794  Nov 05, 2023

Views: 232  Nov 05, 2023

Views: 143  Nov 05, 2023

Views: 1294  Oct 28, 2023