2023 foieïn¾ ui 05 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
ÿr neyer wOHdmk

Views: 207  Dec 05, 2023    Read More...

i;sfha l,o‍ji

i÷ .uka lrkafka 5" 6" 7 hk Ndjhka yrydh' orejkaf.a wOHdmk lghq;= i;=gqodhlh' wújdylhkg

Views: 548  Dec 02, 2023    Read More...

fïI ,.akdêm;s l=c Ndj fodf<dfia§ ckañhdg fok iqn ) wiqn

m%:ufhkau ,.ak fod<fyka m<uqjekak fïI ,.akh .ek ú.%y lsÍfï§ fïIhg wêm;s l=c .%yhdf.a

Views: 184  Dec 02, 2023    Read More...

jDYaÑl ,.ak ysñhkag 2024 ) 25 ld,h ;SrKd;aulhs

jDYaÑl ,.ak ysñhka idudkHfhka wdvïnr jk w;r lsisjl=gj;a ysi keóugj;a" hg;a ùugj;a wlue;sh' tkï

Views: 141  Dec 02, 2023    Read More...

foieïn¾ 08 jeksod n,.;= kel;la

2023 jif¾ w. fhfok isoaê" wuD; fhda. folla iys; Èkhla foieïn¾ ui 08 jeks isl=rdod Èkg fh§ we;'

Views: 148  Dec 02, 2023    Read More...

msßñkaf.a nyq újdyflakaofrka fmkajk yeá

lsishï mqoa.,hl= ish Ôú; ld,h we;=<;§ újdy Èúhg we;=<;a jk jdr .Kk ;SrKh jkafka i;ajeks rdYshg

Views: 76  Dec 02, 2023    Read More...

Tfí wkd.;h §ma;su;a lrk ó joh iy ó ueiafida

1' l=Uqrla ueÈka kshrla u;ska .uka lsÍu ) ;ukaf.a n,dfmdfrd;a;= id¾:l fõ' tfia ke;akï hdug kshñ;

Views: 77  Dec 02, 2023    Read More...

,.ak /ilg iqnM, Wod lrñka .%yf,dj iqr;,sh ;=,dfjys rc fjhs

wm fi!r.%y uKav,fha kj .%yhska w;ßka .%y f,dj iqr;,sh" ke;fyd;a iql=ud,sh f,i y÷kajk il, l,d

Views: 642  Nov 29, 2023    Read More...

i;sfha l,oji

i;sfha l,oji

Views: 713  Nov 26, 2023    Read More...

fkdjeïn¾ 27 jeksod ,.ak y;lg iqn m, /f.k nqO .=re ysñ Okq rdYshg

.=ref.a rdYshla jk Okqj hkq .=ref.a ksjykhs' ta wkqj nqO t<fUk 2023 fkdjeïn¾ 27 jk Èk Wfoa 06'01g ;udg

Views: 601  Nov 26, 2023    Read More...

,nk jif¾ cQ,s 4 ) wf.daia;= w;r ;=,d ,.ak ysñhkaf.a mÈxÑfha fjkila

idudkHfhka ;=,d ,.ak ysñhka wkqlïmd iy.;" lreKdjka;" l=uk uÜgul flfkl= iuÛ jqj;a iyfhda.fhka iyÔjkfhka

Views: 149  Nov 26, 2023    Read More...

Tng ,efnk ìßhf.a .;s.=K fukak

;reK úfha miqjk msßñhl= kï újdyh i|yd ysñ jk iyldßhf.a ;;= mejefik ,smshls fï' Tfí ,.ak flakaorfha y;ajekakdêm;s

Views: 198  Nov 26, 2023    Read More...

W÷jma udih Tng fldfydu o@

2023 jif¾ wjika udihg mshjr ;nk Tng 2024 kj jirla ms<sn| kejqï n,dfmdfrd;a;=o isf;ys uefjkq we;'

Views: 516  Nov 26, 2023    Read More...

Tfí újdyhg n,mdk m%n, .%y fhda.

;reK úhg m;a wh ;u wkd.; újdyh .ek isysk ujhs' ta i|yd fma%u iïnkaO;d we;slr .kS' ke;skï ujqmshkaf.a

Views: 98  Nov 26, 2023    Read More...

i;sfha l,oji

i÷ .uka lrkafka 11" 12 iy ,.akh yrydh' wdrïNh i;=gqodhlh' ,eîï iys;h' mrK Kh .kqfokqjla ,nd.;a

Views: 943  Nov 18, 2023    Read More...

lkHd ,.ak ysñhkaf.a wÆ;a /lshd n,dfmdfrd;a;= ,nk jif¾ bgq fjkjduhs

fujr n,dfmdfrd;a;= jkafka ‘lkHd’ ,.ak ysñhkaf.a bÈß wkd.;h ms<sn|j idlÉPd lsÍughs' idudkHfhka ‘lkHd’

Views: 173  Nov 18, 2023    Read More...

ieug tl f,i i,lk ók ,.ak ysñfhda

rdYs pl%fha wjidk rdYsh jYfhka u;aiHhka fofofkl= ixfla;j;a lrk ;drld fod<ilska ie§ kele;a ;=klg

Views: 126  Nov 18, 2023    Read More...

Tn È<skaol= lrk fï .%y fhda. Tfí flakaof¾ ;sfnkjdo@

iem iïm;a iys; Èúhla f.ùug wm yefudau leu;sh' ckau m;%fha Okhg wod<j we;s .%y iïnkaO;d" uy oYd"

Views: 124  Nov 18, 2023    Read More...

w,af,a iy weÛs,s u; ;%sfldaK i,l=Kq fy<s lrk Tfí Ôú; l;dj

miq.sh ,smshlska uyd ;%sfldaKh ms<sn|j;a th msysàfuka we;sjk m,dm, ms<sn|j;a úia;r

Views: 134  Nov 18, 2023    Read More...

rgg cd;shg wd.ug ys;e;s fm!reI wxl 4 ysñfhda

fm!reI wxlhg wod< m,dm, i|yka lsÍug m%:u Tn fm!reI wxlh fidhd.kakd wdldrh oek.; hq;=h' ta

Views: 93  Nov 18, 2023    Read More...

i;sfha l,oji

i÷ .uka .kafka 7" 8" 9" 10 hk Ndjhka u;sks' fjf<|" jHdmdrj,g iqnm, we;slrk uq;a fldgialdr wh

Views: 974  Nov 11, 2023    Read More...

from 03 to 10

weekly horoscope

Ladies

facial, face

Views: 18  Nov 30, 2023    Read More...

malu jadi

l=ïn,d ud¿ cdä

Views: 54  Nov 10, 2023    Read More...

mango jadi

wuq wU cdä f;ïmrdÿj

Views: 50  Nov 10, 2023    Read More...

Rice Omlet

Views: 46  Nov 02, 2023    Read More...

Video songs

Perum Pura

Perum Pura

Oba Innakal

Oba Innakal

Daiwa Saradama

Daiwa Saradama

Meedum Yaye

Meedum Yaye

Big Doggy ft. Costa & Shan Putha

Big Doggy ft. Costa & Shan Putha

SAROJANI

SAROJANI

Live Shows

Seeduwa Brave Live in Morapitiya 2023

Seeduwa Brave Live in Morapitiya 2023
Nov 20, 2023

D7th Live in Kottawa 2023

D7th Live in Kottawa 2023
Nov 20, 2023

Sahara Flash Dawamottawa RACING DAY 2023

Sahara Flash Dawamottawa RACING DAY 2023
Nov 20, 2023

Home Coming Function SAHARA FLASH at Wennappuwa 2023

Home Coming Function SAHARA FLASH at Wennappuwa 2023
Nov 20, 2023