2023 ckjdß ui 29 jk bßod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo Èkfha§ Tnf.a wOHdmksl

Views: 173  Jan 29, 2023    Read More...

fmnrjdß udih Tng fldfyduo@

Wod jQ 2023 jir fndfyda fokl=f.a n,dfmdfrd;a;= bgqfjk jirla nj wms jir wdrïNfha§u lSfjuq' úfYaIfhka

Views: 170  Jan 28, 2023    Read More...

Wmka kelf;ka fy<s jk 2023 kj jif¾ Tfí l,oidj

WodjQ kj jif¾§ ;udf.a l,oidj flfia fõúo hkak fndfyda fokl=g we;s .egÆjls' Wmka ,.akh wkqj" l%sIaKuQ¾;s

Views: 107  Jan 28, 2023    Read More...

újdyh ;SrKh  lrkafka 7 jekakdo@

flakaorhl y;ajekak wmf.a Ôjk .ufka jeo.;au ikaêia:dkhl l%shd;aul Ndjh meyeÈ,s lrk Ndjh jYfhka uq,skau

Views: 109  Jan 27, 2023    Read More...

nndf.a kug wl=re

nndf.a kug wl=re

Views: 23  Jan 25, 2023    Read More...

wxl úoHdj wkqj 2023 Tng fldfyduo@

wxl úoHdj wkqj 2023 Tng fldfyduo@

Views: 388  Jan 25, 2023    Read More...

Wiia fm<g kel;a

Wiia fm< úNd.h ckjdß 23 jeksod isg wdrïNùug kshñ;h' fï úNd.h jQ l,S Ôú;fha b;d úfYaI ;r. úNd.hla

Views: 40  Jan 24, 2023    Read More...

fikiqre tardIaglh y÷kd.uq

kj.%yhka w;=ßka nyq;rhla ck;dj jeä u NS;shla olajk .%yhd fikiqre h' th tfia ùug fya;=jQfha mdm

Views: 190  Jan 24, 2023    Read More...

2023 kj jif¾ iqn jevg iqn ojia

le;s iy frfyK kele;a mj;S' rú" i¾ÿ" l=c hk úxfYda;a;Í uy oYdj,ska Wmka whg f.dú;eka lghq;="

Views: 341  Jan 15, 2023    Read More...

rfÜ foaYmd,kh uq¿ukskau fjkia w;lg yeÍ foaYmd,kuh úma,jhla

fuu 2023 j¾Ifha ldf.a;a wjOdkhg fhduqjQ m%Odk;u .%y udrejls Yks .%yhd l=ïN rdYshg msúiSu'

Views: 361  Jan 15, 2023    Read More...

ì,s÷ kug wl=re

ck­jdß 08 bßod 03'07 isg ck­jdß 09 i÷od 06'04 f;la mqI kele­;hs' iqÿiq wl=re yq"fy"fyd"v

Views: 45  Jan 15, 2023    Read More...

jdyk ysñlu Tn i;=o@ tfia kï tajd jdia;= úoHd;aulj .d,alrkafka flfiao@

w;S;fha r: jdyk ysñlu Okj;a mka;shg iSudjqjo j¾;udkfha jdyk ysñlu iEu mka;shlu ck;dj w;r iq,n ù

Views: 192  Jan 15, 2023    Read More...

ckjdß 17 jeksod fikiqre udrej Tng fldfyduo@

 .%y udrefjka Wmßu M, ,eîug iEu ,.ak ysñhl=u .%y udrej isÿ jk Èkg fmr Èk isg i;shl muK ld,hla ks¾udxYSj

Views: 1250  Jan 15, 2023    Read More...

fmf¾; wdl¾Ykh .ek Tn fkdo;a f;dr;=re

ukqIH i;ajhd yqiau .kakfldg kdih <Ûg weÛs,a, ;enQúg wmg oefkkafk lsishï yq<x myrla yd hïlsis

Views: 280  Jan 11, 2023    Read More...

mqreIhdf.a wiqn fhda. Nx. lrk ia;%S flakaor

rdyq yf;a WÉpj isáh§ Wmka ia;%sh n,j;a mqreIhl=f.a Nd¾hdj fõ' rdyq ÿn,j fyda mdmhkag fmfkñka

Views: 216  Jan 11, 2023    Read More...

ì,s÷ kug wl=re  2023 ck­jdß 08 isg ck­jdß 14 olajd

ck­jdß 08 bßod 03'07 isg ck­jdß 09 i÷od 06'04 f;la mqI kele­;hs' iqÿiq wl=re yq"fy"fyd"v

Views: 191  Jan 08, 2023    Read More...

rú iy Yks ulrfha 17od f;la mfriaiñka

2023 ckjdß ui 14 jeksod fikiqrdod rd;%s 8'45 rdcH ldrl rú ulr rdYshg m%úIag fjhs'  ta iuÛu fldaK

Views: 604  Jan 08, 2023    Read More...

ckjdß 14 od rú ulrhg foaYmd,k msáh WKqiqï fjhs

rú .%yhd 2023 jifrys ckjdß 14 jeksod rd;%s 8'45g ulr rdYshg msúfik w;r 2023 jifrys fmnrjdß

Views: 341  Jan 08, 2023    Read More...

2023 kj jir l%sIaK­uQ¾;s l%u­hg wkqj Tng fldfyd­uo@

fï jir wdr­ïN­fha§" jDIN rdYsfha jl%j isá l=c .%yhd" ck­jdß udifha 13 jeksod jl%­fhka ñ§ bÈß .uka mgka

Views: 712  Jan 08, 2023    Read More...

2023 mqrdjg .%y .uk rgg f.kfok iqn)wiqn

2023 ckjdß ui m<uqjeks Èk wÆ;a wjqreoaolg wdf,dalh f.k foñka ysre Wodjkafka  wÆhu  6'22gh'

Views: 555  Jan 05, 2023    Read More...

ì,s÷ kug wl=re

ck­jdß 01 bßod 12'48 f;la wiaúo kele­;hs' iqÿiq wl=re pq"fp"fpd",
ck­jdß 02 i÷od

Views: 74  Jan 01, 2023    Read More...

From 26 to 03

weekly horoscope

Ladies

Video songs

Wen Wela Dura Gihin

Wen Wela Dura Gihin

Api Prasiddai

Api Prasiddai

Baby

Baby

Therei Mathu Dineka

Therei Mathu Dineka

Mayam Bandana

Mayam Bandana

Ran Thol Peththe

Ran Thol Peththe

Live Shows

Senizer Live Band Battle Show 03 Dambadeniya 2022

Senizer Live Band Battle Show 03 Dambadeniya 2022
Jan 27, 2023

Sparsha Live Band Battle Show 03 Dambadeniya 2022

Sparsha Live Band Battle Show 03 Dambadeniya 2022
Jan 27, 2023

Direct Live Band Battle Show 03 Dambadeniya 2022

Direct Live Band Battle Show 03 Dambadeniya 2022
Jan 27, 2023

Ashawari Mudungoda 2022

Ashawari Mudungoda 2022
Jan 27, 2023