2022 iema;eïn¾ ui 27 jk wÛyrejdod - wo oji Tng fldfyduo@

fïI ,.akh
wo ojfia Tng fi!LH

Views: 123  Sep 27, 2022    Read More...

2022 iema;eïn¾ 26 jeks i÷od isg Tlaf;dan¾ 02 jeks bßod olajd

i÷ .uka lrkafka 6" 7" 8 iy 9 jekak u;sks' /lSrlaId yd jHdmdr lghq;=j,ska ,dN m%fhdack w;afõ' .Dy

Views: 574  Sep 25, 2022    Read More...

n," keK" msk" f.kfok tl" my" kjh

,.akfhka wd;aóh n,h o" .=Kdx.hka o" miajekafkka oekqu" nqoaêh yd l%shdldß njo" kjjekafka ;;a;ajfhka

Views: 162  Sep 25, 2022    Read More...

Tng;a rg hkak mq¿jkao@

wm rfÜ j¾;udk iudc)wd¾:sl w¾nqoldÍ jd;djrKh u; fndfyda msßila úfoaY rglg hdug W;aidy or;s' ;u ckau

Views: 128  Sep 25, 2022    Read More...

28 nodod WoEik 06'06 g fhfok iriaj;S fhda.fhka Wodjk ishÆ Ys,am Ydia;% yeoEÍug u úYsIag jQ ;=rfoaj uqyq¾;h

oekqu" wOHdmkh" wl=re lshùu wdÈh i|yd fhdod.; yels iriaj;S fhda.hla iema;eïn¾ ui 28 jeks nodod WoEik

Views: 74  Sep 25, 2022    Read More...

ì,s÷ kug wl=re

iema;e­ïn¾ 25 bßod 05'07 f;la mqj­m,a kele­;hs' iqÿiq wl=re fud"g" á"gq

Views: 19  Sep 25, 2022    Read More...

iqúfYaIS .%y udre /ila isÿ jk Tlaf;dan¾ udih Tng fldfyduo@

nqoaêu;a ore Wm;a isÿ jk iy Wiia wOHdmkh ksu l< orejkag rdcH yd fm!oa.,sl wxYj, f.!rjkSh ;k;=re

Views: 297  Sep 25, 2022    Read More...

ore iïm;a fkdue;s hq. Èúhg ore m, ,ndfok n,.;= hka;%h

fuu hka;%fhka kshu m%;sM, ,eìh yelafla .%y ‍fodaI" hlaI" fma%;" NQ; ‍fodaI iy fjk;a YdÍßl ‍fodaIhka

Views: 72  Sep 23, 2022    Read More...

iema• 26 wdYs%;j  wOHdmk" ikaksfõok yd mß.Kl wdYs%; wiqn wdrxÑ

óg l,ska ,smshlskao i|yka l< mßÈu isl=re .%yhd 2022 jifrys iema;eïn¾ 24 jeksod rd;%s 9'03g lkHd rdYsh

Views: 230  Sep 23, 2022    Read More...

2022la jQ iema;eïn¾ 19 jeksod isg iema;eïn¾ 25 bßod olajd

fïI ) .Dy Ôú;h hym;ah

i÷ .uka .kafka 3" 4" 5 iy 6 jekak u;sks'

Views: 1133  Sep 18, 2022    Read More...

újdy m%udohg fya;=j .%y n,mEïo@

kQ;k iudch foi n,k úg újdyh m%udoùu iudc .egÆjla njg m;aù ;sfí' ixlS¾K iudc rgdj ;=< újdy jk jhia iSudj

Views: 207  Sep 18, 2022    Read More...

ffoj wxl 4 ysñ Tn .ekhs fï

ffoj wxl 4 ysñ Tn .ekhs fï

Views: 182  Sep 18, 2022    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 65  Sep 18, 2022    Read More...

ÿlg wêm;s fikiqre Tn bkafka fld;eko@

Ôú;fha w;suy;a ÿlaÅ; iajNdjh wm nqÿmshdfKda O¾uh ;=<ska foaYkd lr jod<y' Wmka jhi wjq'

Views: 581  Sep 11, 2022    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-09-11 isg 2022-09-17

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-09-11 isg 2022-09-17

Views: 1124  Sep 11, 2022    Read More...

iema;eïn¾ 12 i÷od lghq;= /ilgu iqn m, fok uqyq¾;hla

iema;eïn¾ 12 i÷od lghq;= /ilgu iqn m, fok uqyq¾;hla

Views: 329  Sep 11, 2022    Read More...

flakaorhg wkqj fyd`ogu .e<fmk /lshdj f;dard.kakd yeá

flakaorhg wkqj fyd`ogu .e<fmk /lshdj f;dard.kakd yeá

Views: 259  Sep 11, 2022    Read More...

ffoj wxl 3 ysñ Tn .ekhs fï

ffoj wxl 3 ysñ Tn .ekhs fï

Views: 184  Sep 11, 2022    Read More...

rú isxyfha Yks fodaI ÿrelr .ksuq

fikiqre lshkafka rúf. mq;%hd' ta lshkafka Yksf.a ;d;a;d ;uhs iQ¾hhd' wms fï .;lrkafka ta iQ¾hhdf.a n,h

Views: 449  Sep 06, 2022    Read More...

orejdf.a bf.kqu .ek fcda;sYfhka oek.kak

mqrdK wdpd¾hjre nqc m;%fha ^;,a fld<fha ,shk ,o ckaum;%h& Wod ,.akh" kjdxYlh" pkao%

Views: 234  Sep 06, 2022    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-09-04 isg 2022-09-11

i;sfha ,.ak m,dm, 2022-09-04 isg 2022-09-11

Views: 1690  Sep 04, 2022    Read More...

From 25 to 02

weekly horoscope

Ladies

Video songs

Manamala Kirilli

Manamala Kirilli

Premayen

Premayen

SUDAMMI

SUDAMMI

Jeewithe Thawa Durai

Jeewithe Thawa Durai

Sudeera Dilshan

Sudeera Dilshan

Rosa Malata

Rosa Malata

Live Shows

SHAA FM Sindu Kamare With HIGH BEAT 2022

SHAA FM Sindu Kamare With HIGH BEAT 2022
Sep 23, 2022

Tishani Shehara is the change that came to Baji stage

Tishani Shehara is the change that came to Baji stage
Sep 23, 2022

Kegalle READY Live Show 2022

Kegalle READY Live Show 2022
Sep 23, 2022

SHAA SINDU KAMARE WITH REVERB

SHAA SINDU KAMARE WITH REVERB
Sep 23, 2022