English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 286    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 279    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6976    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6977    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 288    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6930    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6812    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6873    Mar 08, 2022      Read More...

Sinhala News

;reKshl ¥IKh l< ielldr lmqjd w;=re.sßh fmd,sia l+vqj we;=f<a f., je,,d .kS

frda. iqjlsÍfï uqjdfjka ksjfia k;r lr.;a 19 yeúßÈ ;reKshl ¥IKh l< nj lshk fpdaokdjla u; w;awvx.=jg

Views: 5    Nov 30, 2023      Read More...

rdcH fiajlhkaf.a jegqm 10"000lska jeä ùula

remsh,a 10"000lska muK rdcH fiajlhkaf.a jegqm wo bÈßm;a lrk whjefhka jeä lsÍug ;SrKh lr we;s

Views: 23    Nov 13, 2023      Read More...

whjeh fyg md¾,sfïka;=jg ) ,la‍I 20 l rcfha fiajlhkag iqnu iqn mKsúvhla

2024 whjeh fhdackd fyg md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs' th furg 78 jk whjehhs'

Views: 26    Nov 12, 2023      Read More...

yudia kdhlhd .did ys Wu.l isrfjhs

.did k.rh jg lr isák BY%dh, yuqodj fïjkúg yudia ixúOdkfha kdhlhska ie.j isák Wux mqmqrjd yßñka

Views: 25    Nov 10, 2023      Read More...

thd,d weú,a,d hd¿jfka''', Y%S ,xld l%slÜ lKavdhu Èjhskg

2023 ICC f,dal l=i,dk l%slÜ ;rÛdj,shg iyNd.S ùfuka wk;=rej Y%S ,xld l%slÜ lKavdhu

Views: 23    Nov 10, 2023      Read More...

fmdfydÜgqfõ ckm;s wfmalaIl;ajh neis,ag ,efnk ,l=Kq

ó<Û ckdêm;sjrKfha Y%S ,xld fmdÿck fmruqfKa ckdêm;s wfmalaIlhd f,i ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI kï

Views: 27    Nov 08, 2023      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6622    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6619    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6607    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6625    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6635    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6642    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6625    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6652    Jan 25, 2023      Read More...

ukaoiaó

is;a bfï u;lm;a f,djg yඬ .d lshñka .ïudkfha iqj| yd;ami me;sr hhs' jeõ r< l| l<f.äh ;=<g we;=¿ jkafka

Views: 6596    Jan 07, 2023      Read More...

Gossips

tkak tkak ,iaik fjk f,dapkdf.a yev fldfydu o


lafYa;%hg wdj uq,a ldf,a b|,du fï fjklka tl jf.a ckm%shhs lsõfjd;a yß'''

Views: 21    Nov 29, 2023      Read More...

yqÛ ldf,lska t<shg neiaid udOùf.a ÿl ;=kS lrkak liqka lr,d ;sfhk foa fukak

ta fõokdj ta whg iodld,sl jqK;a" ld,h;a tlal ye,afï ÿjkak Tjqkaf.a Ôú;j,g isoaOfjk tl idudkH fohla'''

Views: 19    Nov 29, 2023      Read More...

ux ug lsh,d lsisfohla lrkafka keye

ta;a weh kï tajdg ief,kafka keye''' wudhd lshkafka msßñfhla we|g ú;rla jevla keye lsh,d fka'' ta;a iuyr

Views: 28    Nov 28, 2023      Read More...

yefudaf.u wdorh Èkmq iqrEmS Y,ks fï pdïj" iqÿ we|f.k fldfyo hkafk

b;ska yeuodu ,iaik fjk Y,ksf.a yß wmQrE PdhdrEm álla wo thd thdf.a f*ianqla .skqfï m,lr,d ;snqkd'

Views: 29    Nov 27, 2023      Read More...