asd
asf
asd

mshhqre t,a,d jeàu iïmq¾Kfhkau ke;s lr.kak yeá fukak


Dec 04, 2023    Views: 324

mshhqre t,a,d jeàu iïmq¾Kfhkau ke;s lr.kak yeá fukak

iEu ldka;djlau ;ukaf.a mshhqre mßmq¾K yevhlska hq;=j mj;ajdf.k hdug Wkkaÿ jkjd' kuq;a wjdikdjlg jf.a th ;rula wmyiq fohla'


idudkahfhka mshhqre t,a,d jeàu jhig hdu;a iu. isÿjk iajdNdúl fohls'

ta ksid mshhqre t,a,d jeàu j,lajd .ekSug wjYah Wmfoia lsysmhla fï''

;ukaf.a isref¾ nr md,kh lr.ekSu jeo.;a'

msßisÿ c,h îug ks;ru j. n,d.kak'

fi!Äh iïmkak fmdaIK fldgia iys; wdydr .ekSu b;d jeo.;a'

Èk follg jrlaj;a õhdhdu j, ksr; fjkak'

mmq marfoaYhg we;s õhdhdu isÿ lsÍfuka mshhqre jgd we;s fïoh wvq lr.; yel'

i;shlg jrla fyda T,sõ f;,a fyda fmd,a f;,a fyda fldaudßld j,ska mshhqre iïndykh lrkak' ta i|yd whsiao fhdod.; yel'

óg wu;rj fuu mshhqre t,a,d jeàu iïmq¾Kfhkau kj;ajd.;yels myiq wdf,amkhla idod.kak yeá wms oeka n,uq'

wjYah oarõh )
.d.;a lerÜ w, folla
whsia leg 10la muK
.d.;a f,dl= ¿Kq lene,a,la
ó meKs f;a ye¢ 1la

;rula úYd, frÈ lene,a,la f.k whsia leg yd .d.;a lerÜ oud tu fmdÜgksh Tfí mshhqre u; ;nd ñks;a;= 3la muK w;ska ;o lrf.k isákak'

th bj;a lr ó meKs f.k weÛs,s ;=vq j,ska fyd¢ka mshhqre u; wdf,am lr ñks;a;= 5la muK iïndykh lrkak'

.d.;a ¿Kq o mshhqre u; wdf,am lr fyd¢ka iïndykh lrkak'

fyd¢ka fidaod yßkak'

fuh i;sfha Tng myiq úÈyg Èk 3la j;a fj,djla fjka lr Wkkaÿfjka isÿ lr Tn Tnju mqÿuhg m;a lr.kak''

i;s lsysmhlska Tng fmfkaú Tfí mshhqre kej;;a h;d ;;ajhg m;afjñka ;sfnk nj''
Wmqgd .ekSu ) wka;¾cd,hImage

Views: 253      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 271      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 185      Oct 13, 2023

Views: 271      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 254      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 387      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 215      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 265      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 210      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 254      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 220      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 222      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023