asd
asf
asd

fmdala iagq


Oct 13, 2023    Views: 186

fmdala iagq
wjYH o%jH

    lgq bj;alr fidaod fldgq yevhg lmd.;a W!re uia .%Eï 500
    f,dl= ¨kq f.ä 3
    ud¿ ñßia lr,a 5
    ;lald,s f.ä 2
    wuqñßia lr,a 6
    bÛqre iqÿ ¨kq fmaiaÜ fïi ye¢ 2
    rïfm" lrmsxpd
    l=re÷ fmd;= lene,a,la
    úkdlsß fldamam 1$2
    ri wkqj ÆKq
    .ïñßia lE,s fïi ye¢ 3
    lyl=vq f;a ye¢ 1
    wn l=vq fïi ye¢ 3
    fmd,af;,a 1$8
    f.drl fmaiaÜ fïi ye¢ 1

idod.kakd wdldrh

uia ál fnda,a tllg oud thg bÛqre" iqÿ¨kq fmaiaÜ" ÆKq" .ïñßia" lyl=vq" wn l=vq" f.drld iuÛ úkdlsß tl;=lr fyd¢ka ñY%lr úkdä 30 la muK ueßfkaÜ lr.kak' n÷kla <sm ;nd thg uia ;eïfnk m%udKhg j;=r oud W;=rdf.k tkúg ueßfkaÜ lr.;a ñY%Kh oud ;ïnd .kak'

mEka tlla <sm ;nd f;,a tl;= lr thg lmd.;a wuqñßia" l=re÷fmd;=" rïfm" lrmsxpd tl;= lr f;ïmrdÿ lr .kak' wjidkfha ;ïnd .;a uia tl;= lr úkdä 10 la msif.k lmd.;a f,dl= ¨kq" ;lald,s" udÆ ñßia fm;s lmd uia ñY%Khg tl;= lr .kak'


Image

Views: 255      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 272      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 186      Oct 13, 2023

Views: 272      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 257      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 387      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 215      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 265      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 211      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 255      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 220      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 223      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023