asd
asf
asd

hqj;shkaf.a ukfod< rjgk mqreI udhï


Aug 09, 2023    Views: 324

hqj;shkaf.a ukfod< rjgk mqreI udhï
foay ,la‍IK úoHdfõ ia;%S foay ,la‍IK fukau mqreI foay ,la‍IK .ek iunrj i|yka jqjo" mqrdKfha isg mqreI foay ,la‍IKj,g jvd jeä Wkkaÿjla ia;%S foay ,la‍IKj,g ysñjqKs' ta ia;%sh Wm;skau ishque,s" ,ofnd<|" iql=ud, jQ ksidfjks' tneúka ia;%shf.a flaYdka;fha isg mdodka;h olajd we;s wx. j, ,la‍IK yd tys we;s YqN wYqN fidhdne,Sug iudch mqreÿ úh' fï w;r ia;%Skagu wdfõksl jQ udhï iïnkaOj mqrdKfha úiQ iDIsjre i|yka lr we;' ta w;r udhï 64 la ia;%Ska ;=< we;ehs fmkajd§ we;' foay ,la‍IK úoHdj ia;%S mqreI fomd¾Yajhgu iunr úIhla neúka mqreIhkago udhï 21 we;s nj fmkajd§ we;' kuq;a wo fj;au ia;%S udhï .ek l;d lrkjd ñi mqreI udhï .ek l;d lsÍu isÿfkdfõ' kuq;a mqreI udhï 21 la foay ,la‍IK úoHdfõ i|yka fõ' tajd fufiah'

    Wvqf;d, fmr<d háf;d, fmkaùu
    ia;%Skag fmfkkakg hyÆjka iu. Wiq¿ úiq¿ jeämqr lsÍu'
    ia;%sh foi wkqrd. f,i ne,Su
    fjk;a hqj;shl iu. l;d lrk nj ;uka leu;s ia;%shg weÛùu
    weysneu yl=¿jd ne,Su
    leu;s hqj;sh lshk foa wid isàu
    ;u ysiflia w;ska msßue§u
    we| we;s wdNrK yv kef.k fia fi,ùu
    isrer wenÍu
    b;d fiñka fkdokakd flfkl= fuka ia;%sh iu. l;d lsÍu
    ;u woyia fl<ska fkdlshd jfyka Tfrda lSu
    ia;%shg fmfkkakg l=vd orefjl= iqr;,a lsÍu
    ia;%shf.a Wl=f,ys we;s orejd ;u w;g f.k iqr;,a lsÍu
    <Û isák ñ;=rd iu. fomsg lefmk jpk lSu
    ñ;=frl=g fya;a;=ù wEkqï wßñka ksÈnr .;sh fmkaùu
    ia;%shg wefik fia ldu Ydia;%h jdo lsÍu
    ia;%shf.a ñ;=ßhka iu. jvd;a lsÜgq ùu
    <orejkag fi,a,ï nvq § kej; .ekSu
    ia;%sh hk tk iuQy .ukaj,g iïnkaO ùu
    ia;%shg weyela .id wyl n,d .ekSu
    ;ud leue;s ia;%sh .ek ie,ls,a,la ke;s nj wehg weÛùu

hqj;shkaf.a ukfod< rjgk mqreI udhï

fcHd;sIfõÈkS" foaYnkaOq wdpd¾h
uxcq,d mqIamrdx.kS m,af,neoao
mdkÿr'

Image

Views: 253      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 271      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 185      Oct 13, 2023

Views: 271      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 253      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 386      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 214      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 264      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 210      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 254      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 219      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 222      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023