asd
asf
asd


Jun 26, 2023    Views: 226

iEu úkdä 15lg ierhlau f,dalfha fjk yhsv%d f*I,a


ifï uereK ffi," ÿ¾j¾K;d iy iu t,a,d jeàï" Black heads,White heads fï ish,a,gu ms<shula fydhkjkï Tkak Hydra Facial tl ;uhs úi÷u' uE;lÈ wefußldfõ isÿl< iólaIKhlska fydhdf.k ;sfhk úÈyg iEu ñks;a;= 15 lg ierhla Hydra Facial i;aldrhla fndfyda rgj, isÿfjkjd' ta ;rugu Trending jqK i;aldrhla ;uhs fï Hydra Facial lshkafk' fuh jvd;a m%n, iu kej; u;=lrjk m%;sldrhla' th iu msßisÿ lsÍu" ksiaidrKh" ic,kh iy m%;sTlaisldrl wdrlaIdj taldnoaO lrk w;r tuÕska ñh .sh ifï ffi, iy wmøjH bj;a lrk w;ru iug fudhsiaprhsiska iSrï ,nd fokjd'

´kEu iulg iqÿiqhs

Tng we;af;a f;,a iys; iy l=re,E we;s úh yels" úh,s iula kï Tng yhsfv%df*aI,a m%;sldrhlska m%;s,dN /ila ,nd.kak mq¿jka' ixfõ§ iula we;s whg mjd fuu m%;sldrh iqÿiqhs'

fõokd rys;hs

fuh fõokd rys; m%;sldrhla jk w;r iu ic,kh lrk iSrï ,nd fok neúka isks÷" §ma;su;a" fi!LH iïmkak iula wjidkfha ,nd foa' yhsfv%df*aI,a tllg .;fjkafk ñks;a;= 30la muK ld,hla' ifï j¾Kh jeäÈhqKq ùu laI‚lj oelsh yelshs' Tng m%;sldr lsÍfuka miq fïlma oud Tfí idudkH l%shdldrlï kej; wdrïN lsÍu;a l< yelshs'

iug fjk;a m%;sldr lrkak;a mq¿jka

iug fjk;a m%;sldr lrk flfklakï ta w;f¾ Hydrafacial tlla lsÍfï lsisu .eg¨jla kE' ta jf.au tkak;la jf.au f,ai¾ m%;sldrhla jqK;a ,nd.kak mq¿jka' kuq;a tjeks wu;r m%;sldrhla lrkjkï rEm,djkH Ys,amshdj ta .ek oekqj;a lr Wmfoia ,nd.kak mq¿jka'

m%;sM, mj;sk ld, iSudj

Tfí iug kej; mK.ekaùug wjYH jkafka tla HydraFacial tlla muKhs' kuq;a yeufoagu jf.a yhsv%df*aI,a tlg;a mj;skak ld, iSudjla ;sfhkjd' idudkHfhka fuu i;aldrfha m%;sM, i;s 4 - 6 la olajd ;shd.kak mq¿jka' iEu uilu kej; jrla HydraFacial m%;sldr ,nd .ekSu isÿl< hq;=hs'

HydraFacial tlla ,nd fkd.; hq;af;a ljqo@ ta wehs@

HydraFacial ´kEu iulg iqÿiq jqK;a iuyr mqoa.,hkag iqÿiq kE' frdiishd lshk uqyqfKa reêr jdyskS r;= ùu jeks p¾u frda.hlska fmf<kjkï fuu m%;sldrh isÿlsÍug fmr ffjoH Wmfoia ms<sme§u b;d jeo.;a' .¾NkS ldka;djkag;a fuu m%;sldrh iqÿiq kE'

m%ùK rEm,djkH Ys,amS
ud,sx. m%kdkaÿ
( Skin care with Malyinga )

trxÈ fl!Y,Hd

Image

Views: 255      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 272      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 186      Oct 13, 2023

Views: 273      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 257      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 387      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 275      Jul 05, 2023

Views: 226      Jun 26, 2023

Views: 215      Jun 26, 2023

Views: 311      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 265      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 211      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 255      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 220      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 223      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023