asd
asf
asd

n%jqka fn%â Tï,Ü


Mar 29, 2023    Views: 220

n%jqka fn%â Tï,Ü

b;d flá ld,hlska ilid .; yels rij;a jf.au fi!LHhg ys;lr fmdaIKh leájqKq WoEik wdydrhla f,i n%jqka fn%â Tï,Ü y÷kajkak mq¿jka' úÿ,sh" .Eia msßuy.kak .uka lgg rig .=Kodhl lEu fõ,la yod .ekSu fï ldf, yeáhg b;du jeo.;a' fmdä orejka jf.au jeäysáhkq;a b;du wdidfjka ri n,k lEula ;uhs n%jqka fn%â Tï,Ü lshkafka'

wjYH o%jH
ì;a;r 2 la
n%jqka fn%â fm;s 2 ) 3 la
;lald,s f.ä 1$2 la
wuqñßia lr,la
¨kq nEhla
ñßia l=vq iaj,amhla
ly l=vq b;d iaj,amhla
;=kmy l=vq iaj,amhla
fld;a;u,a,s fld< fyda ksú;s
fld<
ÆKq ri muKg
ng¾" ud.ßka fyda f;,a f;a ye¢ 2 la

 

yok yeá
ì;a;r fol lvd Ndckhlg oud. kak' thg ÆKq" ly l=vq" ;=kmy l=vq iy ñßia l=vq tlalr .Eremamqjla Ndú;fhka fyd¢ka .id.kak' ¨kq" wuqñßia" ;lald,s iy fld;a;u,a,s fld< ^fyda ksú;s fld< 2 la muK& isyskaj lmdf.k .id.;a ì;a;r ñY%Khg oud fyd¢ka l,jï lr.kak' oeka fuu ñY%Kh me;,s msÛdklg oukak' Ndckhla ^fkdkaiaála mEka tlla kï jvd iqÿiqhs& ,sfma ;nd f;,a" ud.ßka fyda ng¾j,ska fldgila ^f;a yekaol muK m%udKhla& tlalr r;a lr.kak'

mdka fm;a;la f.k ì;a;r ñY%Kfha fyd¢ka fmdÛjd .kak' yekaolska fyda .Eremamqjlska ì;a;r ñY%Kfha we;s t<j¿ mdka lE,a, u; ;jrd .kak' f;,a r;ajqKq miq ì;a;r ñY%Kh ;jrd.;a mdka lE,a, mEka tlg oud fomiu udrefjka udrejg oud neo. kak' mdka lE,af,a hg me;a;g f;,a fyd¢ka je§ ;sfnk ksid Wv me;a; hgg yerjQ miq ;dÉÑfha f;,a ke;s ksid lrfjkak mq¿jka' ta ksid yrjkak l,ska ud.ßka álla mdka fm;af;a Wv me;af;;a ;jrdf.k wjYH m%udKhg neo. kak'

ì;a;r blaukska lrfjkak n,k ksid u|.skafka fn%â Tï,Ü ilid .kak' ì;a;r lrfjkak l,ska mdka lE,a, msg;g .kak' msms[a[d iy ;lald,s fm;s lsysmhla iu. WKq WKqfõu ms<s. kajkak'

khkd Wohx.kSImage

Views: 253      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 271      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 185      Oct 13, 2023

Views: 271      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 253      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 386      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 214      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 265      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 210      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 254      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 220      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 222      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023