asd
asf
asd

lsßmKq frda.hg b;d .=K Tng myiqfjka lr.; yels bme/Ks m%;sldrhla


Jan 05, 2023    Views: 190

lsßmKq frda.hg b;d .=K Tng myiqfjka lr.; yels bme/Ks m%;sldrhla


mKq frda. we;sùug jhia fNaohla ke;s w;r bka Tn uy;a fia mSvdjg m;aj isákjd jkakg mq¿jk' lsßmKq frda.h;a tfiauhs' .eñhka w;r ‘lsßmKq .dh’ hk .eñ jyßka m%lg fuu mKq frda.h b;du wiykldÍ tlla'

úfYaIfhka rd;%s ld,fha fuu mKqjkaf.a l%shdldß;ajh m%n,hs' y| fudark ld, iSudfõ§ b;du l%shdldÍhs' f,vdg wikyldÍ nj jeä lrhs' b;du l=vd mKqjka rd;%s ld,fha§ ì;a;r oeóu i|yd u, ud¾.fhka msg;g meñK ießirk ksid u, ufÛa ;o leiSula yg .kakjd' l=vd orejl= kï b;du ;on, mSvkhlg m;a lrkjd' leiSu ksid u, uÛ ;=jd,;a we;s fjkjd' kshfmd;=j, oejfgk mKq ì;a;r ksid kej;;a lsßmKq frda.h /£ mj;skjd'

flkl=f.ka ;j;a whl=g fndafjkafk;a fufyuhs' úfYaIfhkau wmsßiqÿlu ksid we;s jk fuhska wdrlaId ùug ksh fyd¢ka lmd .ekSu" jeisls<s mdúÉÑ lrk iEu úgu inka fhdod msßiqÿ ùu" frda.shd mßyrKh lrk we÷ï me,÷ï wdÈh mefyk WKq j;=r oud ;nd msßiqÿ lsÍu b;du jeo.;a' ksfjfia ishÆu idudðlhka b;du msßiqÿj isàfuka frda.h ÿßka ÿrefjkjd'

mKq frda. i|yd my; i|yka mqrdK w;afnfy;a b;d jeo.;a' ´kEu m%foaYhl jjd.kakg mq¿jka ng lsß,a, Ydlh yßu jeo.;a' fuys fld< yd <má oÆ T!IO msKsi fhdod .kakjd' isyska ;rula È. bÿKq f.ä wêl r;ameye .kakjd' weUq,a riska hq;= f.ä lkakg <uhska m%sh lrkjd' bÿKq ú.i l=re,a,ka tajd wdydrhg .;a miq jiqre ye,Sfuka ng lsß,a, Ydlh ;j ;j;a fnda fjkjd'

;o r;a meye we;s ng lsß,a, oÆ ñgla fyda jeä m%udKhla f.k fidaod isyskaj ,shd thg wuq ñßia" ÆKq" Wïn,lv" ¨Kq ñY% lr n;a iuÛ wdydrhg .ekSu .=Khs' f,dl= l=vd ldyg;a rij;a fuh uilg jdr ;=kla y;rla n;a iuÛ lEfuka mKq frda. ÿre fjkjd'

tfiau trnÿ oÆ ue,aÆu;a fyd|hs' lgq trnÿ oÆ ;ukag wjYH m%udKhla lvdf.k ueo kdráh bj;a lr isyskaj ,shd u,jd n;a iuÛ wdydrhg .ekSfuka mKq frda.h ÿre fjkjd'

l=vd orejkag trnÿ oÆ ñgla muK fldgd biau ñßld ì;a;r iqÿ uoh iuÛ l,jï lr flfi,a oÆjl T;d ;ïnd f.k n;a iuÛ wdydrhg tod me/kafKda ÿkafka fuys .=K okakd ksihs' ue,aÆï fkdlk orejkag fuh úfYaIhs'

prl ixys;dj weiqfrks

 úð; fla' m;srK

Image

Views: 18      Nov 30, 2023

Views: 42      Nov 10, 2023

Views: 54      Nov 10, 2023

Views: 51      Nov 10, 2023

Views: 47      Nov 02, 2023

Views: 48      Nov 02, 2023

Views: 63      Oct 13, 2023

Views: 94      Oct 03, 2023

Views: 118      Sep 18, 2023

Views: 137      Sep 18, 2023

Views: 156      Aug 16, 2023

Views: 206      Aug 09, 2023

Views: 196      Aug 09, 2023

Views: 138      Aug 07, 2023

Views: 135      Jul 16, 2023

Views: 113      Jul 05, 2023

Views: 146      Jul 05, 2023

Views: 122      Jun 26, 2023

Views: 116      Jun 26, 2023

Views: 204      Jun 04, 2023

Views: 169      May 30, 2023

Views: 210      May 20, 2023

Views: 170      May 16, 2023

Views: 161      May 09, 2023

Views: 182      May 06, 2023

Views: 167      Apr 23, 2023

Views: 184      Apr 17, 2023

Views: 198      Apr 10, 2023

Views: 159      Apr 04, 2023

Views: 169      Mar 29, 2023

Views: 219      Mar 29, 2023

Views: 163      Mar 29, 2023

Views: 161      Mar 29, 2023

Views: 165      Mar 18, 2023

Views: 147      Mar 13, 2023

Views: 166      Mar 13, 2023