asd
asf
asd

WoEikg re,xj,ska rij;a lEu


Sep 10, 2022    Views: 3307

WoEikg re,xj,ska rij;a lEure,x ,ejßhd


wjYH foaj,a


re,x msá fldamam 2la

ri wkqj ÆKq

wjYH muK WKq j;=r


 meKs fmd,a i|yd


fmd,a nEhl fmd,a

j;=r fldamam 1$4la

iSks .%Eï 200la

ÆKq f;a ye¢ 1$4la

ly l=vq f;a ye¢ 1$4la

jeks,d f;a ye¢ 1$2la fyda

tkid,a l=vq


 idok wdldrh


 

iSks" j;=r fldamam ld, iuÛ tl;=lr <sm ;nd meKs idod.kak' thg fmd,a iy jeks,d tl;=lr fmd,ameKs idod.kak'


 

oeka wms b¢wdmam


ñY%Kh idod .ksuq'


re,x msá frÈ lvl T;d yqud,fhka ;ïn.kak' ;ïnd.;a msá leg lvd l=vqlr fyd¢ka y,d.kak' fuh l,ska lr ;nd.kak'


;ïnd.;a re,x msá fldamam 2lg wjYH muK ÆKq tl;=lr.kak' j;=r <sm ;nd WKqù kgkak fmr nqnq¿ ouk úgÈ <sfmka bj;g .kak' fï úÈhg ,Eia;s lr.;a WKq j;=r ál ál ÆKq uqY% msá iuÛ tl;=lr wkd.kak' b¢wdmam ñßlr.kak mq¿jka mou tk;=re j;=r tla lrkak'


oeka idod.;a ñY%Kh b¢wdmam jxf.ähg tla lrkak'


fílsx fmam¾ tlla u;g álla f,dl= rjqula jkfia b¢wdmam ñY%Kh jlalrkak' oeka ta u;g idod.;a meKs fmd,a ;nd fílsx fmam¾ tfla fldka foflka w,a,d ,ejßhd rjqfï fldka tlg isák fia w,j.kak'


tfia idod.;a ,ejßhd f,dl= b¢wdmam jÜáhla u;g m%fõifuka ;nd yqud,fhka ;ïnd.kak'

Image

Views: 43      Jan 10, 2023

Views: 27      Jan 05, 2023

Views: 88      Nov 27, 2022

Views: 208      Nov 21, 2022

Views: 104      Nov 19, 2022

Views: 426      Nov 18, 2022

Views: 118      Nov 15, 2022

Views: 3587      Oct 30, 2022

Views: 3376      Oct 25, 2022

Views: 3333      Oct 25, 2022

Views: 3319      Oct 20, 2022

Views: 3353      Sep 30, 2022

Views: 3307      Sep 10, 2022

Views: 3964      Sep 10, 2022

Views: 3302      Sep 10, 2022

Views: 3309      Aug 16, 2022

Views: 3302      Aug 08, 2022

Views: 3295      Jun 25, 2022

Views: 3296      Jun 25, 2022

Views: 3299      Jun 11, 2022

Views: 3300      Jun 11, 2022

Views: 3305      May 30, 2022

Views: 3296      May 30, 2022

Views: 3289      May 30, 2022

Views: 3291      May 13, 2022

Views: 3304      May 09, 2022

Views: 3288      May 06, 2022

Views: 3287      May 04, 2022

Views: 3292      May 04, 2022

Views: 3288      Apr 12, 2022

Views: 3290      Apr 11, 2022

Views: 3311      Apr 03, 2022

Views: 3296      Mar 18, 2022

Views: 3303      Mar 18, 2022

Views: 3318      Mar 09, 2022

Views: 3317      Mar 05, 2022

Views: 3317      Feb 28, 2022