asd
asf
asd

WoEikg re,xj,ska rij;a lEu


Sep 10, 2022    Views: 3587

WoEikg re,xj,ska rij;a lEure,x ,ejßhd


wjYH foaj,a


re,x msá fldamam 2la

ri wkqj ÆKq

wjYH muK WKq j;=r


 meKs fmd,a i|yd


fmd,a nEhl fmd,a

j;=r fldamam 1$4la

iSks .%Eï 200la

ÆKq f;a ye¢ 1$4la

ly l=vq f;a ye¢ 1$4la

jeks,d f;a ye¢ 1$2la fyda

tkid,a l=vq


 idok wdldrh


 

iSks" j;=r fldamam ld, iuÛ tl;=lr <sm ;nd meKs idod.kak' thg fmd,a iy jeks,d tl;=lr fmd,ameKs idod.kak'


 

oeka wms b¢wdmam


ñY%Kh idod .ksuq'


re,x msá frÈ lvl T;d yqud,fhka ;ïn.kak' ;ïnd.;a msá leg lvd l=vqlr fyd¢ka y,d.kak' fuh l,ska lr ;nd.kak'


;ïnd.;a re,x msá fldamam 2lg wjYH muK ÆKq tl;=lr.kak' j;=r <sm ;nd WKqù kgkak fmr nqnq¿ ouk úgÈ <sfmka bj;g .kak' fï úÈhg ,Eia;s lr.;a WKq j;=r ál ál ÆKq uqY% msá iuÛ tl;=lr wkd.kak' b¢wdmam ñßlr.kak mq¿jka mou tk;=re j;=r tla lrkak'


oeka idod.;a ñY%Kh b¢wdmam jxf.ähg tla lrkak'


fílsx fmam¾ tlla u;g álla f,dl= rjqula jkfia b¢wdmam ñY%Kh jlalrkak' oeka ta u;g idod.;a meKs fmd,a ;nd fílsx fmam¾ tfla fldka foflka w,a,d ,ejßhd rjqfï fldka tlg isák fia w,j.kak'


tfia idod.;a ,ejßhd f,dl= b¢wdmam jÜáhla u;g m%fõifuka ;nd yqud,fhka ;ïnd.kak'

Image

Views: 253      Nov 30, 2023

Views: 208      Nov 10, 2023

Views: 243      Nov 10, 2023

Views: 271      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 02, 2023

Views: 190      Nov 02, 2023

Views: 185      Oct 13, 2023

Views: 271      Oct 03, 2023

Views: 247      Sep 18, 2023

Views: 254      Sep 18, 2023

Views: 297      Aug 16, 2023

Views: 324      Aug 09, 2023

Views: 386      Aug 09, 2023

Views: 263      Aug 07, 2023

Views: 251      Jul 16, 2023

Views: 223      Jul 05, 2023

Views: 274      Jul 05, 2023

Views: 225      Jun 26, 2023

Views: 215      Jun 26, 2023

Views: 310      Jun 04, 2023

Views: 232      May 30, 2023

Views: 265      May 20, 2023

Views: 222      May 16, 2023

Views: 210      May 09, 2023

Views: 238      May 06, 2023

Views: 227      Apr 23, 2023

Views: 251      Apr 17, 2023

Views: 254      Apr 10, 2023

Views: 211      Apr 04, 2023

Views: 225      Mar 29, 2023

Views: 283      Mar 29, 2023

Views: 220      Mar 29, 2023

Views: 218      Mar 29, 2023

Views: 222      Mar 18, 2023

Views: 202      Mar 13, 2023

Views: 222      Mar 13, 2023