asd
asf
asd

u<dksl oEig m%;sldrhla


Sep 10, 2022    Views: 51

u<dksl oEig m%;sldrhla
31 yeúßÈ ud ld¾hd,fha § ks;ru jev lrkafka mß.Klh iuÛhs' fndfyda Èkj, rd;%Sfha § o mß.Klfha jev lsÍug isÿfõ' udf.a oEia ùvdnr" u<dksl njla Èiajkafka ud ks;r mß.Klh iuÛ jev lrk ksidhehs isf;a' weia hg u|la w÷re meyehla o f.k we;' ,efnk úfõlfha § weiaj, kSfrda.S meje;aug l< yels fohla ;sfí o@

nyq;rhla fokd ld¾hd,fha jev lrkafka mß.Kl iuÛhs' ta jf.au ksfjfia isg Oo;Vo{ PNMVo{MM tlla jf.a fohla lrkjd kï f*daka tl" ,emafgdma tl ks;ru Ndú; lrkak fjkjd' ;ju bf.kSï lghq;= lrkjd kï o ks;ru ,emafgdma ;srh ksid oEia fjfyijkak isÿ fjkjd' ta jf.au fndfyda fofkla ksoyia fj,djg f*daka tl ks;ru Ndú; lrkjd'


b;ska fï yeufohla ksidu wfma oEia fjfyig m;a fjkjd' Épmඬ cVmc;{M yg .kakjd' ta jf.a fj,djg oEiaj, ,iaik h<s ,nd .kak ksfjfia § l< yels ir, m%;sldr lsysmhlau ;sfnkjd'


msms[a[d fm;s lmd YS;lrKfha úkdä ;syla ;nd .kak' bkamiq fm;s folla f.k tajd weia u; ñks;a;= oyhla ;ndf.k isákak' bj;alr oEia fidaod yßkak' fuh Èklg fojrla ne.ska i;shla mqrd isÿ lrkak'


tfia ke;skï ;lald,sj,ska i;aldrhla lrkak;a mq¿jka' ;lald,s hqI f;a ye£ follg f,uka hqI nEhla ñY% lrkak' th vdla i¾l,aiaj, wdf,am lrkak' weia ;=< wdf,am fkdlr msg; mefriaiï iys;j wdf,am l< hq;=hs' ñks;a;= oyhlska fidaod yßkak' fuh i;shlg foj;djla lrkak'


Tn Ndú;hg .;a à nE.a weiaj,g fyd| m%;sldrhls' Ndú; l< f;a nE.a YS;lrKfha ñks;a;= ;syla ;nd YS;lr .kak' mshjd .;a oEia u; tjeks à nE.aia folla ñks;a;= oyhla ;ndf.k isákak' miqj bj;a lr oEia fidaod yßkak'


tfia fkdue;skï fyd£ka YS; l< wdukaâ lsß fyda kejqï t<lsßj,ska mq¿ka lE,s fmdÛjd .kak' tajd vdla i¾l,aia u; ;nd .kak' ñks;a;= úiaila ;sfnkakg yer bj;a lr fidaod yßkak'


w¾;dm,a hqI weiaj,g iqÿiqu i;aldrhls' w¾;dm,a fyd£ka íf,kaâ lr hqI ,nd .kak' mq¿ka len,sj, ta hqI ;jrd vdla i¾l,aiaj, ;nkak' ñks;a;= oyhlg miq iS;, j;=ßka fidaod yßkak' ta jf.au rd;%Shg kskaog fmr fldaudßld fc,a fyda ó meKs wdf,am lr ñks;a;= oyhla muK ;nd fidaod yßkak;a Tng mq¿jka'


óg wu;rj jev lrk úg ñks;a;= lsysmhla ;srh u;ska oEia bj;g f.k oEig úfõlhla §u" mß.Kl Ndú;h fjkqfjka ieliQ Wmeia hqj<la me,£u fyd| úi÷ï nj wu;l lrkak tmd' Tn oj,a oji mqrd oEi fjfyi jkjd kï‍ rd;%Shg fyd| kskaola ,eîu;a oEig fyd| i;aldrhla'


fï i;aldrj,ska Tng fjkila ke;akï th weia fmkSu iïnkaO .egÆjl uQ,sl ,laIK úh yels ksid ffjoHjrfhla yuq jkak'


wu;l fkdl< hq;=u ldrKh jkafka vdla i¾l,aia iy weiaj, u<dksl nj we;s jkafka Tn oEia fjfyi jkakshl ksidhs' ta ksid weia folg úfõlhla fkd§ fl;rï i;aldr l<;a m%;sM, ,nd .ekSug wmyiq fõù' ta ksid oEiaj,g úfõlh wjYH nj wu;l fkdlrkak'

Image

Views: 65      Sep 10, 2022

Views: 51      Sep 10, 2022

Views: 35      Sep 10, 2022

Views: 92      Aug 16, 2022

Views: 68      Aug 08, 2022

Views: 284      Jun 25, 2022

Views: 169      Jun 25, 2022

Views: 197      Jun 11, 2022

Views: 175      Jun 11, 2022

Views: 177      May 30, 2022

Views: 155      May 30, 2022

Views: 132      May 30, 2022

Views: 214      May 13, 2022

Views: 134      May 09, 2022

Views: 179      May 06, 2022

Views: 104      May 04, 2022

Views: 98      May 04, 2022

Views: 177      Apr 12, 2022

Views: 158      Apr 11, 2022

Views: 176      Apr 03, 2022

Views: 285      Mar 18, 2022

Views: 219      Mar 18, 2022

Views: 283      Mar 09, 2022

Views: 224      Mar 05, 2022

Views: 216      Feb 07, 2022

Views: 209      Jan 30, 2022

Views: 180      Jan 30, 2022

Views: 241      Jan 22, 2022

Views: 195      Jan 17, 2022

Views: 237      Dec 28, 2021

Views: 243      Dec 21, 2021

Views: 327      Dec 07, 2021

Views: 343      Dec 07, 2021

Views: 390      Nov 18, 2021

Views: 524      Sep 28, 2021

Views: 651      Sep 01, 2021

Views: 724      Sep 01, 2021

Views: 675      Aug 24, 2021

Views: 3894      Aug 19, 2021

Views: 3671      Aug 16, 2021

Views: 3599      Aug 10, 2021

Views: 3699      Jul 30, 2021

Views: 3814      Jul 30, 2021