asd
asf
asd

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla


Aug 08, 2022    Views: 3459

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla

 iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs' n'''

 

iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs'


fnfyúkau ir, ú,dis;djla jQ fuh ysfia bÈßmi tla me;a;l isg miqmi ueo olajd f.d;d kej; f.;Su wdrïN l< me;af;au my;g hklï f.d;df.k wjikalr ;sfí' fuh jvd;a iqÿiq wjqreÿ 14 ) 19 jhia ldKavfha ÈhKshkaghs' ta jf.au rjqï yd wem,a yevhla we;s uqyqKlg iqkaor fmkqula f.k fohs' fuh dutch style braid wdldrfha ú,dis;djls'


fï i|yd fldKavh wjq,a yer fyd¢ka mSrd .kak' wxl 1 rEmh n,kak' oeka bÈßmi jï lk <Ûska idudkH fldKavh f.d;k wdldrhg flia fldgia ;=kla w,a,d fldKavh f.d;kak' fuys§ ysi bÈßmiska muKla fldKavh w,a,ñka rjqug ol=Kq mig hkf;la f.d;df.k .syska kej; jï me;a;g f.d;df.k tkak' jï mig f.;Sfï § fldKavd fldgia w,a,d .; hq;af;a my;ska we;s fldKavfhka muKhs' wxl 2" 3 yd 4 rEm foi ne,Sfuka fuh meyeÈ,s lr.; yelshs' bkamiqj wjidkhg my;g hklï f.d;df.k nQ,a nEkaâ tlla oud kSÜ lr.kak' n,kak" fudk;rï ,iaik o lshd' fuh Tfí ifydaoßhlg" fhfy<shlg oud w; fyd¢ka yqre lr.kak' Tn fjkqfjka oeóug Tjqkag o fï fudaia;rh f.d;d.kakd wdldrh lshd fokak'

Image

Views: 188      Nov 30, 2023

Views: 171      Nov 10, 2023

Views: 191      Nov 10, 2023

Views: 214      Nov 10, 2023

Views: 155      Nov 02, 2023

Views: 140      Nov 02, 2023

Views: 156      Oct 13, 2023

Views: 227      Oct 03, 2023

Views: 226      Sep 18, 2023

Views: 230      Sep 18, 2023

Views: 258      Aug 16, 2023

Views: 292      Aug 09, 2023

Views: 338      Aug 09, 2023

Views: 234      Aug 07, 2023

Views: 227      Jul 16, 2023

Views: 199      Jul 05, 2023

Views: 236      Jul 05, 2023

Views: 203      Jun 26, 2023

Views: 193      Jun 26, 2023

Views: 288      Jun 04, 2023

Views: 222      May 30, 2023

Views: 252      May 20, 2023

Views: 210      May 16, 2023

Views: 198      May 09, 2023

Views: 227      May 06, 2023

Views: 213      Apr 23, 2023

Views: 235      Apr 17, 2023

Views: 240      Apr 10, 2023

Views: 199      Apr 04, 2023

Views: 209      Mar 29, 2023

Views: 267      Mar 29, 2023

Views: 207      Mar 29, 2023

Views: 200      Mar 29, 2023

Views: 209      Mar 18, 2023

Views: 190      Mar 13, 2023

Views: 209      Mar 13, 2023