asd
asf
asd

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla


Aug 08, 2022    Views: 3332

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla

 iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs' n'''

 

iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs'


fnfyúkau ir, ú,dis;djla jQ fuh ysfia bÈßmi tla me;a;l isg miqmi ueo olajd f.d;d kej; f.;Su wdrïN l< me;af;au my;g hklï f.d;df.k wjikalr ;sfí' fuh jvd;a iqÿiq wjqreÿ 14 ) 19 jhia ldKavfha ÈhKshkaghs' ta jf.au rjqï yd wem,a yevhla we;s uqyqKlg iqkaor fmkqula f.k fohs' fuh dutch style braid wdldrfha ú,dis;djls'


fï i|yd fldKavh wjq,a yer fyd¢ka mSrd .kak' wxl 1 rEmh n,kak' oeka bÈßmi jï lk <Ûska idudkH fldKavh f.d;k wdldrhg flia fldgia ;=kla w,a,d fldKavh f.d;kak' fuys§ ysi bÈßmiska muKla fldKavh w,a,ñka rjqug ol=Kq mig hkf;la f.d;df.k .syska kej; jï me;a;g f.d;df.k tkak' jï mig f.;Sfï § fldKavd fldgia w,a,d .; hq;af;a my;ska we;s fldKavfhka muKhs' wxl 2" 3 yd 4 rEm foi ne,Sfuka fuh meyeÈ,s lr.; yelshs' bkamiqj wjidkhg my;g hklï f.d;df.k nQ,a nEkaâ tlla oud kSÜ lr.kak' n,kak" fudk;rï ,iaik o lshd' fuh Tfí ifydaoßhlg" fhfy<shlg oud w; fyd¢ka yqre lr.kak' Tn fjkqfjka oeóug Tjqkag o fï fudaia;rh f.d;d.kakd wdldrh lshd fokak'

Image

Views: 23      Mar 18, 2023

Views: 26      Mar 13, 2023

Views: 37      Mar 13, 2023

Views: 48      Feb 24, 2023

Views: 52      Feb 24, 2023

Views: 43      Feb 24, 2023

Views: 70      Feb 16, 2023

Views: 29      Feb 16, 2023

Views: 54      Feb 14, 2023

Views: 60      Feb 05, 2023

Views: 95      Jan 10, 2023

Views: 61      Jan 05, 2023

Views: 125      Nov 27, 2022

Views: 275      Nov 21, 2022

Views: 137      Nov 19, 2022

Views: 459      Nov 18, 2022

Views: 149      Nov 15, 2022

Views: 3619      Oct 30, 2022

Views: 3407      Oct 25, 2022

Views: 3373      Oct 25, 2022

Views: 3350      Oct 20, 2022

Views: 3385      Sep 30, 2022

Views: 3338      Sep 10, 2022

Views: 3995      Sep 10, 2022

Views: 3333      Sep 10, 2022

Views: 3341      Aug 16, 2022

Views: 3332      Aug 08, 2022

Views: 3314      Jun 25, 2022

Views: 3320      Jun 25, 2022

Views: 3325      Jun 11, 2022

Views: 3328      Jun 11, 2022