asd
asf
asd

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla


Aug 08, 2022    Views: 69

rjqï uqyqKlg yeve;s fldKav fudaia;rhla

 iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs' n'''

 

iag%ේÜ wdldrfha È. fldKavhla we;s ÈhKshkaghs fï ,iaik fldKavd fudaia;rh' fuh W;aij wjia:djlg jf.au idudkH .ukl § jqj;a fhdod.kakg yelshs'


fnfyúkau ir, ú,dis;djla jQ fuh ysfia bÈßmi tla me;a;l isg miqmi ueo olajd f.d;d kej; f.;Su wdrïN l< me;af;au my;g hklï f.d;df.k wjikalr ;sfí' fuh jvd;a iqÿiq wjqreÿ 14 ) 19 jhia ldKavfha ÈhKshkaghs' ta jf.au rjqï yd wem,a yevhla we;s uqyqKlg iqkaor fmkqula f.k fohs' fuh dutch style braid wdldrfha ú,dis;djls'


fï i|yd fldKavh wjq,a yer fyd¢ka mSrd .kak' wxl 1 rEmh n,kak' oeka bÈßmi jï lk <Ûska idudkH fldKavh f.d;k wdldrhg flia fldgia ;=kla w,a,d fldKavh f.d;kak' fuys§ ysi bÈßmiska muKla fldKavh w,a,ñka rjqug ol=Kq mig hkf;la f.d;df.k .syska kej; jï me;a;g f.d;df.k tkak' jï mig f.;Sfï § fldKavd fldgia w,a,d .; hq;af;a my;ska we;s fldKavfhka muKhs' wxl 2" 3 yd 4 rEm foi ne,Sfuka fuh meyeÈ,s lr.; yelshs' bkamiqj wjidkhg my;g hklï f.d;df.k nQ,a nEkaâ tlla oud kSÜ lr.kak' n,kak" fudk;rï ,iaik o lshd' fuh Tfí ifydaoßhlg" fhfy<shlg oud w; fyd¢ka yqre lr.kak' Tn fjkqfjka oeóug Tjqkag o fï fudaia;rh f.d;d.kakd wdldrh lshd fokak'

Image

Views: 65      Sep 10, 2022

Views: 51      Sep 10, 2022

Views: 36      Sep 10, 2022

Views: 93      Aug 16, 2022

Views: 69      Aug 08, 2022

Views: 284      Jun 25, 2022

Views: 169      Jun 25, 2022

Views: 197      Jun 11, 2022

Views: 175      Jun 11, 2022

Views: 177      May 30, 2022

Views: 155      May 30, 2022

Views: 132      May 30, 2022

Views: 214      May 13, 2022

Views: 134      May 09, 2022

Views: 179      May 06, 2022

Views: 104      May 04, 2022

Views: 98      May 04, 2022

Views: 177      Apr 12, 2022

Views: 158      Apr 11, 2022

Views: 176      Apr 03, 2022

Views: 285      Mar 18, 2022

Views: 219      Mar 18, 2022

Views: 283      Mar 09, 2022

Views: 224      Mar 05, 2022

Views: 216      Feb 07, 2022

Views: 209      Jan 30, 2022

Views: 180      Jan 30, 2022

Views: 241      Jan 22, 2022

Views: 195      Jan 17, 2022

Views: 237      Dec 28, 2021

Views: 243      Dec 21, 2021

Views: 327      Dec 07, 2021

Views: 343      Dec 07, 2021

Views: 390      Nov 18, 2021

Views: 524      Sep 28, 2021

Views: 651      Sep 01, 2021

Views: 724      Sep 01, 2021

Views: 675      Aug 24, 2021

Views: 3894      Aug 19, 2021

Views: 3671      Aug 16, 2021

Views: 3599      Aug 10, 2021

Views: 3699      Jul 30, 2021

Views: 3814      Jul 30, 2021