asd
asf
asd

l%siauia Í;a


Dec 28, 2020    Views: 45

l%siauia Í;a

wjYH o%jH

udIa fuf,daia .%Eï 250 la

ng¾ fïi ye¢ 2 la

fld< mdg j¾Kldrl

fldaka*af,laia fldamam 3la

iam%skal,aia iaj,amhlaudIa fuf,daia iy ng¾ uhsfl%dfõõ lr thg l,ßka oud l,jï lrkak' thgu fldaka*af,laia o l,jï lr fílska ISÜ we;sre ;eáhl ñY%Kfhka fldamamhla oud j<,a,la whqßka idod .kak' oeka thg iam%skal,aia oud YS;lrKfha ;nkak'


whsia fldaka l%siauia g%SwjYH o%jH

whsia fldaka lsysmhla

iagd¾ fkdfi,hla

ng¾ whsiska

lma flala lsysmhla

iSks iaj,amhlawhsia fldaka tl iagd¾ fkdfi,a tflka my< isg by<g iagd¾ wdldrhg mhsma lrkak' lma flala tfla Wv ng¾ whsiska j,ska yev lr whsia fldaka tl thg Wäka ;nd w,jd .kak' oeka iSks bi .kak'
l%siauia g%SwjYH o%jH

mdka msá .%Eï 250la

ng¾ .%Eï 250la

iSks .%Eï 250la

ì;a;r 5la

fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 2la

kejqï lsß fyda Èhlr.;a lsßmsá f;a ye¢ 2la

jeks,d f;a ye¢ 2lamdka msáj,g fílska mjqv¾ tl;= lr fo;=ka mdrla y,d .kak' n÷klg ng¾ oud úkdähla muK îÜ lrkak' thg iSks tl;= lr úkdä 2la muK îÜ lrkak' ñY%Khg jrlg tla ì;a;rh ne.ska oud îÜ lrkak' jeks,d o tla lr oeka msá ál ál ouñka l,jï lrkak'

lsf,da tll fldgq yevfha flala ;eáhl fi,aishia wxYl180 WIaK;ajhl úkdä 10la m%S ySÜ l< wjka tfla úkdä 35 ) 40;a w;r ñY%Kh fíla lr.kak' fíla lr.;a flala tflka fmdä m%udKfha isg f,dl= m%udKh olajd rjqï lmd .kak' oeka f,dl= rjqfï isg fmdä rjqu olajd ng¾ whsiskaj,ska w,jd iekaâúÉ lrkak' oeka iagd¾ fkdfi,a tlla f.k iagd¾ wdldrhg my< isg by<g mhsma lrkak' iam%skal,a fnda, ;ekska ;ek tl;= lr wjidkfha Wäka whsiska iSks bi .kak'
l%siauia lmSia

wjYH o%jH

msá .%Eï 125la

ng¾ .%Eï 125la

iSks .%Eï 125la

ì;a;r 2la

fílsx mjqv¾ f;a yekaola

jeks,d f;a yekaola

fmr wldrhgu flala ñY%Kh ilid .kak' lma flala g%ේ tlg lma flala 3$4 la jkfia ,hsk¾ oud fi,aishia wxYl 180 WIaK;ajfha úkdâ 10la m%S ySÜ lr.;a wjka tfla úkdä 20la muK fíla lrkak' oeka 2D fkdfi,a tflka lma flala tfla by<g tifjk .ila wdldrfhka b¾ whsiskaj,ska yev lr Wäka iam%skal,a fyda iSks oud irid.kak'


Image

Views: 4      Jan 15, 2021

Views: 45      Dec 28, 2020

Views: 49      Dec 27, 2020

Views: 65      Dec 16, 2020

Views: 80      Dec 16, 2020

Views: 118      Dec 07, 2020

Views: 70      Dec 07, 2020

Views: 147      Oct 26, 2020

Views: 168      Oct 11, 2020

Views: 179      Oct 06, 2020

Views: 178      Sep 27, 2020

Views: 157      Sep 18, 2020

Views: 181      Aug 18, 2020

Views: 151      Aug 18, 2020

Views: 149      Jul 13, 2020

Views: 190      May 22, 2020

Views: 3288      Apr 20, 2020

Views: 3331      Mar 17, 2020

Views: 3300      Mar 17, 2020

Views: 3293      Mar 17, 2020

Views: 3405      Mar 15, 2020

Views: 3309      Mar 04, 2020

Views: 3325      Feb 20, 2020

Views: 3312      Jan 05, 2020

Views: 3296      Jan 05, 2020

Views: 3291      Jan 05, 2020

Views: 3301      Jan 05, 2020

Views: 3290      Dec 30, 2019

Views: 3319      Dec 30, 2019

Views: 3310      Dec 30, 2019

Views: 3310      Dec 17, 2019

Views: 3291      Dec 17, 2019

Views: 3299      Dec 17, 2019

Views: 3287      Dec 17, 2019

Views: 3296      Dec 17, 2019

Views: 3309      Nov 27, 2019

Views: 3306      Nov 27, 2019

Views: 3322      Oct 22, 2019

Views: 3309      Oct 14, 2019