asd
asf
asd

l%siauia Í;a


Dec 28, 2020    Views: 323

l%siauia Í;a

wjYH o%jH

udIa fuf,daia .%Eï 250 la

ng¾ fïi ye¢ 2 la

fld< mdg j¾Kldrl

fldaka*af,laia fldamam 3la

iam%skal,aia iaj,amhlaudIa fuf,daia iy ng¾ uhsfl%dfõõ lr thg l,ßka oud l,jï lrkak' thgu fldaka*af,laia o l,jï lr fílska ISÜ we;sre ;eáhl ñY%Kfhka fldamamhla oud j<,a,la whqßka idod .kak' oeka thg iam%skal,aia oud YS;lrKfha ;nkak'


whsia fldaka l%siauia g%SwjYH o%jH

whsia fldaka lsysmhla

iagd¾ fkdfi,hla

ng¾ whsiska

lma flala lsysmhla

iSks iaj,amhlawhsia fldaka tl iagd¾ fkdfi,a tflka my< isg by<g iagd¾ wdldrhg mhsma lrkak' lma flala tfla Wv ng¾ whsiska j,ska yev lr whsia fldaka tl thg Wäka ;nd w,jd .kak' oeka iSks bi .kak'
l%siauia g%SwjYH o%jH

mdka msá .%Eï 250la

ng¾ .%Eï 250la

iSks .%Eï 250la

ì;a;r 5la

fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 2la

kejqï lsß fyda Èhlr.;a lsßmsá f;a ye¢ 2la

jeks,d f;a ye¢ 2lamdka msáj,g fílska mjqv¾ tl;= lr fo;=ka mdrla y,d .kak' n÷klg ng¾ oud úkdähla muK îÜ lrkak' thg iSks tl;= lr úkdä 2la muK îÜ lrkak' ñY%Khg jrlg tla ì;a;rh ne.ska oud îÜ lrkak' jeks,d o tla lr oeka msá ál ál ouñka l,jï lrkak'

lsf,da tll fldgq yevfha flala ;eáhl fi,aishia wxYl180 WIaK;ajhl úkdä 10la m%S ySÜ l< wjka tfla úkdä 35 ) 40;a w;r ñY%Kh fíla lr.kak' fíla lr.;a flala tflka fmdä m%udKfha isg f,dl= m%udKh olajd rjqï lmd .kak' oeka f,dl= rjqfï isg fmdä rjqu olajd ng¾ whsiskaj,ska w,jd iekaâúÉ lrkak' oeka iagd¾ fkdfi,a tlla f.k iagd¾ wdldrhg my< isg by<g mhsma lrkak' iam%skal,a fnda, ;ekska ;ek tl;= lr wjidkfha Wäka whsiska iSks bi .kak'
l%siauia lmSia

wjYH o%jH

msá .%Eï 125la

ng¾ .%Eï 125la

iSks .%Eï 125la

ì;a;r 2la

fílsx mjqv¾ f;a yekaola

jeks,d f;a yekaola

fmr wldrhgu flala ñY%Kh ilid .kak' lma flala g%ේ tlg lma flala 3$4 la jkfia ,hsk¾ oud fi,aishia wxYl 180 WIaK;ajfha úkdâ 10la m%S ySÜ lr.;a wjka tfla úkdä 20la muK fíla lrkak' oeka 2D fkdfi,a tflka lma flala tfla by<g tifjk .ila wdldrfhka b¾ whsiskaj,ska yev lr Wäka iam%skal,a fyda iSks oud irid.kak'


Image

Views: 2      Apr 13, 2021

Views: 2      Apr 13, 2021

Views: 102      Mar 06, 2021

Views: 163      Feb 19, 2021

Views: 332      Jan 23, 2021

Views: 317      Jan 23, 2021

Views: 320      Jan 15, 2021

Views: 323      Dec 28, 2020

Views: 280      Dec 27, 2020

Views: 204      Dec 16, 2020

Views: 227      Dec 16, 2020

Views: 251      Dec 07, 2020

Views: 193      Dec 07, 2020

Views: 268      Oct 26, 2020

Views: 275      Oct 11, 2020

Views: 284      Oct 06, 2020

Views: 281      Sep 27, 2020

Views: 251      Sep 18, 2020

Views: 309      Aug 18, 2020

Views: 258      Aug 18, 2020

Views: 264      Jul 13, 2020

Views: 294      May 22, 2020

Views: 3387      Apr 20, 2020

Views: 3433      Mar 17, 2020

Views: 3402      Mar 17, 2020

Views: 3396      Mar 17, 2020

Views: 3530      Mar 15, 2020

Views: 3397      Mar 04, 2020

Views: 3447      Feb 20, 2020

Views: 3435      Jan 05, 2020

Views: 3411      Jan 05, 2020

Views: 3394      Jan 05, 2020

Views: 3404      Jan 05, 2020

Views: 3388      Dec 30, 2019

Views: 3448      Dec 30, 2019

Views: 3419      Dec 30, 2019

Views: 3417      Dec 17, 2019

Views: 3392      Dec 17, 2019

Views: 3398      Dec 17, 2019

Views: 3385      Dec 17, 2019