asd
asf
asd

gexcÍka Öia flala


Dec 16, 2020    Views: 66

gexcÍka Öia flalawjYH o%jH

l%Sï j¾. ;jrd ke;s ´kEu j¾.hl ìialÜ .%Eï 350la

l%Sï Öia .%Eï 400 la

fhda.Ü .%Eï 250la

iSks .%Eï 250 la

ì;a;r 2 la

f,uka hqI f;a ye¢ 2 la

lene,s lmd .;a gexcÍka 3 ) 4

j;=r ñ,s ,Sg¾ 200 la

laIKsl fc,áka .%Eï 30la'

 

 ìialÜ íf,kavrhg oud ;rula l=vq lr .kak' oeka th ng¾ ;ejre rjqï yeve;s ;eáhlg oud ;eáfha yevhgu fyd¢ka moï lr .kak' fjk;a n÷klg Öia" fhda.Ü" iSks .%Eï 150la iy f,uka hqI tla lr fyd¢ka îÜ lr .kak' fyd¢ka îÜ jQ miq th fc,áka iaj,amhla tla lr fyd¢ka ñY% lr ìialÜ ;ejrE ;eáhg oud YS;lrKfha ;nkak' oeka fjku n÷kla ,sm ;nd iSks iy j;=r l,jï lr iSks fyd¢ka Èh jQ miq thg b;sß fc,áka tl;= lr l,jï lrkak' thgu gekacßka oud l,jï lr u| fõ,djlska ,sfmka nd tu ñY%Kh YS; lr.;a ñY%Kh Wäka j;a lr kej; YS;lrKfha ;nkak'

Image

Views: 4      Jan 15, 2021

Views: 45      Dec 28, 2020

Views: 50      Dec 27, 2020

Views: 66      Dec 16, 2020

Views: 80      Dec 16, 2020

Views: 118      Dec 07, 2020

Views: 70      Dec 07, 2020

Views: 147      Oct 26, 2020

Views: 168      Oct 11, 2020

Views: 179      Oct 06, 2020

Views: 178      Sep 27, 2020

Views: 157      Sep 18, 2020

Views: 181      Aug 18, 2020

Views: 151      Aug 18, 2020

Views: 149      Jul 13, 2020

Views: 190      May 22, 2020

Views: 3288      Apr 20, 2020

Views: 3331      Mar 17, 2020

Views: 3300      Mar 17, 2020

Views: 3293      Mar 17, 2020

Views: 3405      Mar 15, 2020

Views: 3310      Mar 04, 2020

Views: 3325      Feb 20, 2020

Views: 3312      Jan 05, 2020

Views: 3296      Jan 05, 2020

Views: 3291      Jan 05, 2020

Views: 3301      Jan 05, 2020

Views: 3290      Dec 30, 2019

Views: 3319      Dec 30, 2019

Views: 3310      Dec 30, 2019

Views: 3310      Dec 17, 2019

Views: 3291      Dec 17, 2019

Views: 3299      Dec 17, 2019

Views: 3287      Dec 17, 2019

Views: 3296      Dec 17, 2019

Views: 3309      Nov 27, 2019

Views: 3306      Nov 27, 2019

Views: 3322      Oct 22, 2019

Views: 3309      Oct 14, 2019