asd
asf
asd

wdishdkq l%Svd Wf<,g  ) iqÿiaika fijQ fydlS ;r.dj,sfha jeäu f.da,,dNshd OkqIal


May 17, 2022 11:40 am    Views: 60

wdishdkq l%Svd Wf<,g  ) iqÿiaika fijQ fydlS ;r.dj,sfha jeäu f.da,,dNshd OkqIal


rgj,a 09 l iyNd.s;ajfhka ;dhs,ka;fha nexfldla w.kqjr§ l%shd;aul flreKq ó<Û wdishdkq l%Svd Wf<,g iqÿiqlï ,nd .ekSfï msßñ fydlS ;r.dj,sfha jeäu f.da,a /ialsÍfï l%Svlhdg ysñ iïudkh Èkd .ekSug Y%S ,xld cd;sl ms, ksfhdackh l< úmq,a OkqIal m%kdkaÿ iu;a úh'

;r. 05 la wdY%s;j úmq,a OkqIal m%kdkaÿ /ia l< f.da,a ixLHdfõ tl;=j 07 ls' isx.mamQrejg tfrysj jd¾;d l< f.da,a ;%s;aj wjia:dj o ta w;f¾ ùu lemS fmfka'

fujr wdishdkq l%Svd Wf<,g iqÿiafil= ùu Wfoid Y%S ,xld lKavdhu .kakd ,o wjika W;aidyh id¾:l lr .ksñka fikiqrdod ^14od& fydxfldx foaYh o bßod ^15od& Wiafnlsia:dkh o mrdchg m;a lrñka 05 jeks ia:dkh ;yjqre lr .;af;ah'

,S.a l%uhg l%shd;aul flreKq uQ,sl jgfha§ nx.a,dfoaYh yuqfõ f.da,a 05 ) 02 la f,io bkaÿkSishdj yuqfõ 03 ) 01 la f,io mrdch ,eîu fya;=fjka

wjika mQ¾j jghg msúiSfï jrï wysñ jqKq Y%S ,xldj fYa%Ks .; lsÍfï jghg tlafjñka fydxfldx foaYhg tfrysj f.da,a 05 ) 02 l ch.%yKhla igyka lr .;a w;r bßod ^15od& Wiafnlsia;dkh oඬqjï m%ydr ^08 second Penalty Shoot Out& wdY%s;j f.da,a 03 ) 01la foi mrdch lrñka 05 jeks ia:dkh ysñ lr .;af;ah'

Wiafnlsia;dkh iy Y%S ,xldj w;r mej;s ;r.h w;sYh ;shqKq uqyqKqjrla bis,Su lemS fmkqKs' tys m%;sM,hla f,i ;rÛh i|yd kshñ; ld,h ksud jk úg foms,u f.da, 03 ) 03 la f,i iu ;;a;ajhl miq úh'

fujr ;r.dj,sfha ;SrKd;aul wjika ;r.fha§ nx.a,dfoaYh mrod f.da, 06 ) 02 l myiq ch.%yKhl ñysr w;aú¢kakg ´udkhg yels úh'

wjika mQ¾j jgfha§ ´udkh yuqfõ f.da, 02 ) 00 lska bkaÿkSishdj o nx.a,dfoaYh yuqfõ ;dhs,ka;h f.da, 04 ) 01 la f,i o mrdch ,eîh'

2018 jif¾ mj;ajk ,o wjika jr ;rÛdj,sfha YQr;djh ´udkhgo wkqYQr;dj nx.a,dfoaYhgo f,dalv molalu Y%S ,xldjgo isõ jeks ia:dkh ;dhs,ka;hgo ysñ úh'

wkqreoaO fyar;a nKavdr

English News

NCPA cautions against child presence during street protests

NCPA Chairman Udayakumara Amarasinghe said it has drawn special attention to the children’s participation in public protests

Views: 6577    Apr 08, 2022      Read More...

Utmost caution about my security - AKD

He said this in response to questions being raised in Parliament yesterday regarding an unidentified person wearing a helmet

Views: 6557    Apr 08, 2022      Read More...

Over 20,000 people from 52 countries volunteer to fight in Ukraine - Ukrainian FM

UKRAINE,US: Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said more than 20,000 people from 52 countries have already

Views: 6563    Mar 08, 2022      Read More...

UAE-based company to supply 1.8 million barrels of petrol to Sri Lanka

The Cabinet of Ministers has given the go-ahead to award a long-term contract to UAE-based OQ Trading Limited for the importation

Views: 6525    Mar 02, 2022      Read More...

Gossips

‘Mona Lisa’ on the silver screen

‘Mona Lisa’ directed by Eranga Senaratne and produced by Nishantha Galhena and Champika de Silva on behalf of YAYU Entertainment

Views: 6549    Mar 08, 2022      Read More...

Show You Care for What You Wear with LG TrueSteam!

From eliminating up to 99.99% of harmful allergens to smoothing out 30% more wrinkles from your clothes, the ultimate

Views: 6524    Mar 08, 2022      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6500    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6498    Mar 08, 2022      Read More...

Recent Post

30 jirlg miqj Y%S ,xldj uõ ìfï§ wÆ;a l< jd¾;dj

ixpdrl Tiag%ේ,shdkq lKavdhu iu. meje;afjk ;r. 05lska iukaú; tlaÈk ;r.dj,sh ;r. 3)1la f,i ch .ekSug Y%S

Views: 14    Jun 22, 2022      Read More...

l=i,a ) me;=ï f.a iïnkaO;djh Y%S ,xldjg ch f.k fohs

ixpdrl Tiag%ේ,shdj iu. mej;s 03 jk tlaÈk ;r.fhka lvqÆ 06l chla ,eîug Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 33    Jun 20, 2022      Read More...

Y‍%S ,xld ldka;d iydh Èùfï lKavdhu wo jev wrUhs

bkaÈhdfõ m;sh,d kqjr§ wo ^25 jeksod& wdrïN jk bka§h wka;¾ m‍%dka; u,, C%Svd ;r.dj,sfha ñg¾ 100 ldka;d

Views: 53    Jun 15, 2022      Read More...

isxy leka.re m<uq tlaÈk .egqfï ch ´iag%ේ,shdjg

Y%S ,xld lKavdhu iu. mej;s m<uq tlaÈk l%slÜ ;r.h vlaj¾;a iy Æúia kHdh hgf;a lvqÆ follska ch.ekSug

Views: 31    Jun 15, 2022      Read More...

oiqka Ydklf.ka f,dal jd¾;djla

Y%S ,xldj iy Tiag%ේ,shdj w;r Bfha meje;s mkaÿjdr 20 hs 20 wjika ;r.fha§ jd¾;djla msysgqùug kdhl

Views: 49    Jun 12, 2022      Read More...

T)20 ;r.dj,sfha ch ´iag%ේ,shdjg

;r.fha m<uqfjka mkaÿjg myr ÿka Y%S ,xld lKavdhu ish mkaÿ ´jr 20 wjidkfha§ lÿÆ 9la oeù ,l=Kq 124la

Views: 39    Jun 08, 2022      Read More...

Sport News

30 jirlg miqj Y%S ,xldj uõ ìfï§ wÆ;a l< jd¾;dj

ixpdrl Tiag%ේ,shdkq lKavdhu iu. meje;afjk ;r. 05lska iukaú; tlaÈk ;r.dj,sh ;r. 3)1la f,i ch .ekSug Y%S

Views: 14    Jun 22, 2022      Read More...

l=i,a ) me;=ï f.a iïnkaO;djh Y%S ,xldjg ch f.k fohs

ixpdrl Tiag%ේ,shdj iu. mej;s 03 jk tlaÈk ;r.fhka lvqÆ 06l chla ,eîug Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 33    Jun 20, 2022      Read More...

Y‍%S ,xld ldka;d iydh Èùfï lKavdhu wo jev wrUhs

bkaÈhdfõ m;sh,d kqjr§ wo ^25 jeksod& wdrïN jk bka§h wka;¾ m‍%dka; u,, C%Svd ;r.dj,sfha ñg¾ 100 ldka;d

Views: 53    Jun 15, 2022      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 63    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6433    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6417    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Underpant Thief fascinates masses

Out of many of the hard-hit industries across the world amid the coronavirus, cinema dominates as it is used to gathering a crowd

Jan 25, 2022      Read More...

A Death at an Antique Shop on January 8

Asoka Handagama’s theatre production A Death in an Antique Shop will be staged at Lionel Wendt Theatre on January 8.

Jan 23, 2022      Read More...

Sri Lanka- India film collaboration ready to go…

Well known Film Producer, Dr. Arosha Fernando’s Universal Media Production Limited along with his Senith Neathan Media Production

Dec 20, 2021      Read More...

Lankan cinematography to feature in United States

The reels of several Sri Lankan cinematic masterpieces will unfold in Santa Barbara USA at the first Ceylon Film Festival in America

Dec 20, 2021      Read More...

International accolades for ‘Visangamanaya’

Ranjan Prasanna’s debut directorial venture ‘Visangamanaya’- ‘Isolation’ has won many International accolades. It won the

Nov 30, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6440    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6451    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Chulakshi Ranathunga

Views: 57    Jun 23, 2022      Read More...

Sandani Fernando

Views: 104    Jun 20, 2022      Read More...

Jackfruit

Views: 115    Jun 17, 2022      Read More...

Gossips

uu oeka isx.,a fkfjhs' thd ug Woõ lrkjd

k¾uod hdmd wfíj¾Ok lshkafk ksrEmK Ys,amskshla jf.au ksfõok Ys,amskshla úÈyg;a w;sYh

Views: 10    Jun 25, 2022      Read More...

we;s hka;ï ,iaik iqoaÈhla yïnfj,d

ta jf.au ksrej;" wvksrej; lshk foajÆ;a ksrka;fhka wo ld,fha PdhdrEm fndfydauhl olskak ,efnkjd‍'

Views: 14    Jun 25, 2022      Read More...

wms tkjd uf.a wïfï''' ird.S ks<s YIS wekac,Skd  ueÉ tl n,kak .syska lrmq jefâ

YIS wekac,Skd lshkafka kj mrmqf¾ rx.k Ys,amskshla' rx.k Ys,amskshla jf.au weh ksrEmsldjla'

Views: 56    Jun 23, 2022      Read More...