asd
asf
asd

ird.S ú,dis;d ksid l;dnyg ,la jQ" Y%S foaúf.a fmdä ÿj iskudjg;a msúfihs


Feb 11, 2021 01:12 pm    Views: 6011

ird.S ú,dis;d ksid l;dnyg ,la jQ" Y%S foaúf.a fmdä ÿj iskudjg;a msúfihs

Y%S foaú f.a iy fndkS lmQ¾ f.a jeäuyÆ ÈhKsh fï jk úg;a weh ckm%sh ks<shla' fojeks ÈhKsh l=Is lmQ¾' weh <Û§u ks<shl úÈyg ks¾udK Tiafia olskak ,efnkjd lsh,d bka§h udOH jd¾;d lr ;sfnkjd' l=Is fï fjoa§;a iudc udOHj, l;dnyg ,la fj,d lsh,hs lshkafka' Bg fya;=j úÈyg fmkajd fokafka weh úúO kùk ú,dis;d Ndú;d lsÍu yd ird.S ú,dis;d Ndú;h lsh,hs lshkafka'


wef.a mshd m%isoaO Ñ;%má ksIamdolfhl=ksid weh mshdf.a Ñ;%máhla ;=<skau l,djg msúfihs lsh,d ;uhs fndfyda fofkla wkdjels m< lf<a tfy;a th tfia fkdjk neõ fndkS lmQ¾ miq.shod mej;s udOH idlÉPdjl§ mjid ;sfnkjd'

“l=IS;a rÛ mdkak wdihs'' Ñ;%máh fudllao lsh,d <ÛÈu oek .kak ,efnhs'' ta;a ta uu ksIamdokh lrk Ñ;%máhla fkfuhs''uf.au Ñ;%máhlska thd,j lafIa;%hg f.akak mq¿jkalu ;snqKd ;uhs'' ta;a ksIamdolfhla úÈhg uu th fkdl< hq;= fohla'' ta jf.au tal Tjqkaf. jD;a;Sh Ôú;fha wkd.;hg;a fyd| fohla fkfuhs'' Tjqka ;ukaf. olaI;d ;=<ska ;ukaf.u .ukla hkak ´k'' uf.a u,a,s,d wks,a lmQ¾" ikaf– lmQ¾ wdfj;a ta úÈhg ;uhs'' Tjqka fokakd wo;a lafIa;%fha ckm%sh pß;'' ta .ek uu wdvïnr fjkjd'' uf. orefjda .ek;a tfyu wdvïnr fjkakhs ug ´fk''” ksIamdolfhl= muKla fkdj k¿fjl= o ù isák fndkS lmQ¾ lshkafka tfyuhs'


 

 

English News

Police seek assistance to identify decapitated body found in suitcase and suspect

It has been revealed that the decapitated body of a woman found in a suitcase at Dam Street had been transported from Hanwella all the way to Colombo

Views: 0    Mar 02, 2021      Read More...

Mother from Jaffna arrested for beating infant with a cane

A woman from Manithottam area in Jaffna has been arrested for beating her 8-month-old infant using a cane.

Views: 0    Mar 02, 2021      Read More...

WCT of Colombo Port to be developed under 35-year contract with Indian investors and SLPA

The West Container Terminal (WCT) of the Colombo Port is approved to be developed as a Public-Private Limited Company in partnership with India’s

Views: 6    Mar 02, 2021      Read More...

More than 500,000 vaccinated against COVID-19 so far

Epidemiology Unit of the Health Ministry says 509,275 individuals in total have received COVID vaccines ever since Sri Lanka kicked

Views: 8    Mar 02, 2021      Read More...

Gossips

Lady Gaga’s dog-walker shot and bulldogs stolen

Two of Lady Gaga’s French bulldogs were stolen on Wednesday night, after a gunman shot her dog-walker in Hollywood, Los Angeles.

Views: 18    Feb 26, 2021      Read More...

‘Jeewa’ concludes shooting amid cheers and celebrations

Seasoned actor Jeewan Kumaratunga concluded shooting in his maiden film direction. A small gathering was held to mark the event and to celebrate producer

Views: 6030    Feb 23, 2021      Read More...

Bolywod News

Real meaning behind 'Up' lyrics

Cardi B left U.S. talk show host Jimmy Fallon lost for words after explaining the unexpected meaning behind a line in her new single 'Up'.

Views: 6027    Feb 16, 2021      Read More...

Christopher Plummer, star of The Sound of Music, dies aged 91

Christopher Plummer, the distinguished Canadian actor best known for his role as Captain Von Trapp in The Sound of Music, has died at the age of 91.

Views: 6019    Feb 08, 2021      Read More...

Recent Post

leurdj bÈßfha wv ksrej;a fjñka" fvd,¾ fydhk wïud ksid orejkag w;ajQ brKu

44 yeúßÈ l%siag,af.a PdhdrEm iïnkaOfhka wod< mdif,a foudmshka úiska meñKs,s lsÍu;a iuÛ ‌fuu ;SrKh f.k we;s njhs úfoia udOH jd¾;d mjikafka'

Views: 16    Mar 01, 2021      Read More...

ird.s ks<s ksls;d Y¾udf.a wv ksrej;a PdhdrEm iudc udOH l<Uhs

ksls;d Y¾ud ^Nikita Sharma& lsh,d lshkafka uyld,s kue;s bkaÈh fg,s kdgH yryd ckm%sh;ajhg m;a jQ ks<shl úÈyg y÷kaj,d fokak mq¿jka'

Views: 43    Feb 25, 2021      Read More...

iqmsß k¿ úchfiaÿm;sf.a kj;u Ñ;%máfha m%Odk ks<sh fukak

úchfiaÿm;s lsh,d lshkafka" iuia: bkaÈh iskudju wdl%uKh l< k¿fjla úÈyg y÷kaj,d fokak mq¿jka'

Views: 30    Feb 25, 2021      Read More...

wuq;=u ú,dis;d uejQ ird.S ikS ,sfhdaka" iudc udOHhg tla l< PdhdrEm

fnd,sjqvfha jvd;a wdkafoda,khg ,lajqkq pß;hla úÈyg iqrEmS ks<s ikS ,sfhdaka y÷kajd fokakg mq¿jka''

Views: 6023    Feb 19, 2021      Read More...

W;aijj,g tkak fmdfrdkaÿ jqKd  ñi uu uqo,la .;af;a kï keye

ikS ,sfhdka .ek fï ojiaj, tl tl l;d me;sfrkjd' bka m%Odku l;dj úÈyg lshkafka weh kvq ynhlg meg,s,d lsh,hs' ta bkalï gelaia

Views: 6018    Feb 17, 2021      Read More...

bl=;a jif¾ Èú kid.;a iqYdka;a isx iu. rÛ mE ;j;a bka§h iqmsß k¿fjla Èú kid .kS ) Èúkid.ekSug fmr ùäfhdajl=;a ksl=;a lr,d

bka§h l%slÜ lKavdhfï ysgmq woaù;Sh kdhlhd jk ufyakao% isx fodaksf.a Ôú; l;dj weiqßka ks¾udKh l< ‘tï tia fodaks ) ‘È wkafgda,aâ

Views: 6018    Feb 17, 2021      Read More...

Sport News

f,dalfha Nhdklu m%ydrl ms;slrejdg fldfrdakd

2019 foieïn¾ ui Ökfha jqydka k.rfhka m<uqfjka fldfrdakd ffjri wdidÈ;fhla y÷kd .eksKs'

Views: 6    Mar 01, 2021      Read More...

úiaihs úiai kdhl;ajh h<s ue;sõiag

ùid iïnkaOfhka we;s jQ .eg¨jla u; oiqka Ydklg fiiq lS‍%vlhska iu. fldfoõ ixpdrhg tlaùug yelshdj ,enqfKa keye' 

Views: 20    Feb 27, 2021      Read More...

ðïkdiaála l%svdj lrkak neß jqK tl .ek ud ;=< ÿlla we;s l<d'

reishd hkq olaIhd h' tfia;a ke;fyd;a m%d{hd h' tfiakï ‘RUSSIA’ fõ bkafka olaIfhda tfia;a ke;fyd;a m%d{fhda o@ wm wfußldkq"

Views: 26    Feb 26, 2021      Read More...

Politics

chka; legf.dv uka;%Sjrhd weu;s úu,ag myr fokak hhs

’oaú;aj mqrjeis ndOlh’ bj;a flfrk 20 jeks wdKavql%u jHjia:d ixfYdaOkfha wod< j.ka;shg úreoaOj

Views: 6023    Oct 21, 2020      Read More...

fldfrdakd igkg ndOd lrk úmlaIhg w.ue;s uyskaof.ka ksfõokhla

úmlaI lKavdhïj, j;auka foaYmd,k yeisÍu iïnkaOfhka m‍%;spdr olajñka w.‍%dud;H uyskao rdcmlaI

Views: 6015    May 03, 2020      Read More...

ishÆ fokdf.a frÈ .,jkjd' ud .dj ;shkjd ið;af.a uefiaÊ'

kdu fhdackd ysñ jQjkaf.a ,ehsia;=j fukak - r;k ysñf.a mlaIfha Èia;%slal 3l kdu fhdackd m%;slafIam fjhs

Views: 6019    Mar 20, 2020      Read More...

Gossips

Daft Punk split after 28 years

French electronic music duo Daft Punk are splitting up after 28 years making music together, the spokesperson for the duo said on Monday.

Feb 23, 2021      Read More...

Emma Stone stars as the classic Disney villain in ‘Cruella’

“In 1970s London, young fashion designer Estella de Vil becomes obsessed with dogs’ skins, especially Dalmatians, until she eventually

Feb 22, 2021      Read More...

A slice of Africa in Puttalam

Most Sri Lankans in Colombo city would have caught a glimpse of robust women, of African descent dancing to pulsating drumbeats. We have applauded the performances

Feb 21, 2021      Read More...

'Fearless' re-recording completed!

Taylor Swift has finished re-recording Fearless as part of her ongoing effort to re-record her first six albums after the master recordings were sold by her former record label.

Feb 16, 2021      Read More...

Singing from the heart!

Never in her wildest dreams young Hana Shafa thought of becoming a professional singer. Her main goal was to walk along the beautiful corridors of Hulftsdorp as a Lawyer.

Feb 16, 2021      Read More...

Short story

'''ch Y%S kjd;ek'''~ ;dkdhïm,a,df.a igyk

Tn;=udg u;l we;s óg udi yh y;lg WvÈ''' Èjhsfka iqm‍%lg wf,ú ióla‍IK wdh;khl ;reK .eyekq <uhs lKavdhula fï

Views: 6014    Dec 27, 2020      Read More...

t,a,kak o udj@

tal fjkak neß jevla fka ms‍%hdks''' ldf.;a ie,ß wod, tljqkaÜia j,g jeá,d kï Thdf. ú;rla fkdjeá ;sfhkak úÈhla kEfka''

Views: 6013    Dec 10, 2020      Read More...

Models

Eishie Rathnayake

Views: 27    Feb 26, 2021      Read More...

nathasha perera

Views: 6029    Feb 12, 2021      Read More...

Gossips

iudc udOH le<UQ" ì<sfËl=g wudkqIslj myr ÿka uj" fmd,Sish mqÿu lrjñka lshQ l;dj fukak - orejdg ,enqKq /ljrKh


iudc udOHh Tiafia ixirKh jk l=vd ì<sfËl=g wudkqIsl f,i myrfok whqre oelafjk ùäfhda o¾Ykhg wod<j ì<s|df.a uj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

Views: 7    Mar 02, 2021      Read More...

;reKsh urd nE.hl oudf.k l| fld<U f.k;a - iellre yxje,af,a isg fld<U wdfja u.S nihlska

fõ,a,ùÈh .Eiamy ykaÈfha§ .uka nE.hl oud ;sìh§ Bfha ^01 od& oyj,a fidhd.;a ysi l¢ka fjka l< ;reKshf.a isrer >d;lhd

Views: 73    Mar 02, 2021      Read More...

wdodhï ud¾.hla ke;s  ksid uu ixpdrlhka /f.k .sh jEka r:h úl=Kqjd' Y%S ,x­ldfõ m%:u fldfrdakd frda.shd lshhs

óg jirlg fmr fldfrdakd frda.h je,÷Kq m%:u Y%s ,dxlslhd jQfha u;af;af.dv mÈxÑ ixpdrl uÛ fmkajkafkla yd ixpdrl l:sldpd¾hjrfhla

Views: 38    Mar 01, 2021      Read More...